Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio-Krekenavos dekanate

Lankėsi vyskupas

Truskavoje tinkamai sutiko
lauktus svečius
Autoriaus nuotraukos

Šv. Mišias aukojo Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas
ir generalvikaras kan. dr. Robertas
Pukenis. Kairėje – Truskavos
klebonas kun. Simas Maksvytis,
dešinėje – klierikas Justas Jasėnas

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų
seminarijos klierikas Justas
Jasėnas bendrauja
su Truskavos vienuolėmis

Sutvirtinimo sakramento
laukė gausus būrys jaunimo

Vargonininkė Dalia Karalienė

Truskava. Praėjusį šeštadienį, birželio 3-iąją, Tėvo dienos išvakarėse, čia lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, jis suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Tėvynei reikalingi padorūs katalikai

Aukštą svečią, kurį lydėjo generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Justas Jasėnas, Truskavoje sutiko senovišku papročiu – su naminės duonos kepalu ir iš ąžuolo lapų pintu vainiku. Bažnyčioje sakydamas pamokslą, vyskupas teigė, jog šiandien reikia tvirtų įsitikinimų žmonių – tiek partijose, tiek mokyklose, tiek kasdieniuose darbuose. Jis pabrėžė, jog vaikinai ir merginos, kuriems netrukus bus suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, ateityje taps tėvais bei motinomis. „Žvelgiu į jūsų akis ir jose matau Lietuvos ateitį. Jūs – tai būsimieji ministrai, valstybės tarnautojai, pašaukti ištikimai tarnauti gimtajam kraštui. Jūs – tai Lietuva, kurioje nebus tokių skandalų, kokius šiandien girdime“, – jaunuoliams sakė ganytojas. Vyskupas ragino juos nepasiduoti blogybėms, būti sąžiningiems ir už centą neparduoti savo garbės.

Žmogžudys tikrai nesimeldžia

Ganytojas prisiminė savo vaikystės dienas, kai galėdavo nakčiai palikti nerakintas duris ir nieko neatsitikdavo. Vyskupas priminė garsų pasaulyje lakūną Jurgį Kairį ištikusią nelaimę – kaime gyvenusio tėvo nužudymą. „Žmogžudys, prieš darydamas savo juodą darbą, tikrai nesimeldė“, – teigė vyskupas. O Motina Teresė, savo gyvenimą aukojusi vargšams, maldai per dieną skirdavo penkias valandas. Vienas kareivis bandė nunešti laišką kur reikia; paklaustas slaptažodžio, persižegnojo ir todėl liko nenušautas priešo. Pasirodo, slaptažodžiu ir buvo persižegnojimas.

Ganytojas neslėpė, kad daugelio lietuvių širdyse užgeso tikėjimo šviesa, todėl atsirado tiek daug neteisingų, nesąžiningų, pamynusių moralę žmonių. Norint prasimanyti pinigų, pasaulyje netgi Kristų bandoma daryti nusikaltėliu.

Aukodamas šv. Mišias, vyskupas ragino tikinčiuosius remti katalikišką spaudą.

Nauja šventovė džiugina visus

Važiuojant Kauno keliu nuo Kėdainių ar Panevėžio, Truskavoje gerai matyti Šv. Dvasios bažnyčia, kuri statyti pradėta 1990-aisiais, pašventinta 1998 metais. Šventovę statė kun. Petras Baniulis, dabar – kanauninkas, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas. Kylant šventovės sienoms pasitaikė daugybė nesklandumų, tačiau parapijiečiai nematė jo per daug suirzusio, pykstančio ar praradusio viltį. Be statybos ir savo parapijos, kunigas aptarnavo dar Ančiškio parapiją, kurioje deramai tvarkė bažnyčią. Jis nemėgo girtis savo darbais, todėl nenoriai sutikdavo žurnalistus. Pamatęs, kad jį rengiasi fotografuoti, kunigas prašydavo to nedaryti.

Senoji bažnyčia sudegė

Pavyko išsikalbėti su kaime netoli Truskavos gyvenančiu vyriškiu. Jonas mena, kokia buvo senoji bažnyčia. Karui artėjant, jo šeima turėjo slapstytis miškelyje. Tada Jonas buvo gal penkiolikos metų paauglys. Po bažnyčios gaisro liko tik pamatų plytos ir akmenys. Vėliau bažnyčia buvo atidaryta prieškariu veikusios prieglaudos pastate. „Tuo metu, nors valdžia drausdavo, ji būdavo pilnutėlė tikinčiųjų“, – tvirtino Jonas. Jis prisiminė ir savo vaikystės metais klebonu dirbusį kunigą Antaną Kungį, kurio palaikai ilsisi kapinėse greta bažnyčios. Iš jo Jonas priėmė ir Pirmąją Komuniją. „Tai buvo protingas, mokantis numatyti ateitį kunigas. Kada užėjo vokiečiai, jis ragino tikinčiuosius nedaryti greitų išvadų: „Dabar sakome „guten morgen“, bet gali prisireikti ir žodžio „zdrastvujte“, – pasakojo sodžiuje įsikūręs Jonas.

Padeda gaivinti dvasinį tyrumą

Šalia bažnyčios apsigyveno Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenė. Čia nuolat gyvena šešios vienuolės. Tiesa, viena jų teologijos žinių siekia Romoje, kita mokosi Kaune. Bendruomenės įkūrėja – s. Rozana. Ji jau 15 metų Lietuvoje. Skelbti Kristaus žodį atvyko iš Belgijos. Gerai pramoko lietuvių kalbą. Pasiteiravus, kurioje šalyje – Belgijoje ar Lietuvoje – geriau gyventi, s. Rozana sakė: „Kada parvykstu į Belgiją pasisvečiuoti pas mamą, ten esu laiminga. Gyvendama Truskavoje, irgi jaučiuosi pakankamai gerai“.

Truskavoje yra rekolekcijų namai, kurie traukia katalikų tikėjimo žmones iš įvairių Lietuvos vietų. Atvykę keletui dienų, čia gali ir prisiglausti. Vienuolės irgi dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo vysk. J.Kauneckas.

Energijos kupinas klebonas

Nors kun. Simas Maksvytis Truskavoje klebonu darbuojasi dar neseniai, tačiau jį jau pamėgo parapijos žmonės. Jis rūpinasi, kad šventovė būtų apšviesta iš išorės. Pravažiuojantieji pro Truskavą tada matys puikų reginį. Bažnyčios apšvietimui Kėdainių rajono savivaldybė skyrė nemažai pinigų. „Kun. S.Maksvytis turi tiek energijos, kad kitą sykį reikia jį prilaikyti“, – taip naująjį kleboną vertino vargonininkė Dalia Karalienė. Ji yra subūrusi suaugusiųjų ir jaunimo chorus. Beje, apie dešimt jaunųjų choristų iš vyskupo J.Kaunecko gavo Sutvirtinimo sakramentą.

Bronius VERTELKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija