Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Maldos bažnyčiose ir prie koplyčių

Prie Obelyne esančios
Dievo Motinos koplyčios meldėsi
vien jaunimas. Juos ne kartą
aplankė kunigas Sigitas Valauskis

Nuo seno Šilalės krašto tikintieji gegužės mėnesį skiria Dievo Motinai – Švč. Mergelei Marijai garbinti. Taip buvo ir šiemet. Visą gegužę tikintieji garbinti Dievo Motinos rinkdavosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kuri zakristijono Jono Masidunskio triūso dėka skendėjo pavasarinėse gėlėse. Dekanas klebonas kun. Stasys Toleikis, padedamas pagalbininkų kunigų Sigito Valauskio ir Mindaugo Aleknos, padarė viską, kad gegužinės pamaldos vyktų ne tik vakarais bažnyčioje, bet ir prie kaimuose esančių koplytėlių. Antai prie Balsių gyvenvietės stovi dvi gana nemažos koplytėlės, tinkančios Dievo Motinai garbinti. Šilų kaimo gyventojai susirinkdavo melstis prie pirmosios Balsiuose esančios koplytėlės, o balsiškiai – prie antrosios. Visą gegužės mėnesį nuo koplytėlių sklido giesmės vakaro tyloje. Kartu giedodavo ir jaunimas. Visi trys kunigai: S.Toleikis, S.Valauskis ir M.Alekna, tarpusavyje pasiskirstę, aplankydavo prie koplytėlių besimeldžiančius žmones ir įsitraukdavo į bendrą maldą.


Malda už abiturientus

Svėdasuose, kaip ir kitose šalies vietovėse, abiturientams – pats egzaminų įkarštis. Tiktai svėdasiškiams jaunuoliams šie mokslo metai yra nepaprasti: visai prieš pat mokslo metų pabaigą Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla tapo gimnazija. Anykščių rajone – tai pirmoji kaimo vidurinė mokykla, įgijusi gimnazijos statusą. (Anykščių mieste yra Jono Biliūno ir Antano Vienuolio gimnazijos.) Mokslo metų pabaigoje Svėdasuose įvyko ir iškilminga gimnazijos inauguracija. Pasveikinti šios mokymo įstaigos kolektyvo atvyko daug buvusių moksleivių, gausus būrys svečių iš Anykščių rajono savivaldybės, Utenos apskrities, įvairių šalies vietovių.


Neužgesinkim šypsenų žarijom...

Gaila visko, kas nežydi,
Kas žydėt galėjo –
Žodžiai, pyktyje paklydę,
Niekad nemylėjo.

Ne tik Palangoje dienos vėl kvepia pakalnutėmis: vasara, atvirumo širdie, nešk Lietuvą paukščių sparnais į šviesiausią metų dieviškosios esaties akimirką, į birželio 22-ąją, kai spinduliuojanti šviesa – Gyvenimo karūna – ir gėlėse, ir akyse, ir mintyse.


Ar skaitai katalikišką spaudą?

Paskambino anądien mobiliuoju telefonu suvalkietis Nikodemas savo geram bičiuliui žemaičiui Mykolui ir giriasi: „Visi sako, kad mes, suvalkiečiai, pernelyg šykštūs žmonės. Kad toks nepasirodyčiau, vakar, gavęs pinigų už atostogas, užsiprenumeravau visam pusmečiui, iki pat šių metų pabaigos „XXI amžių“. Esu katalikas, todėl per sapną gavau ženklą, kad privalau skaityti dorą, katalikišką laikraštį, o ne visokius paistalus. Taigi, Mykolai, tu irgi taip padaryk!“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija