Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Maldos bažnyčiose ir prie koplyčių

Gegužinėse pamaldose –
tūbiniškiai su pas juos atvykusiu
kunigu Sigitu Valauskiu

Prie Obelyne esančios
Dievo Motinos koplyčios meldėsi
vien jaunimas. Juos ne kartą
aplankė kunigas Sigitas Valauskis

Prie Balsiuose esančios
koplytėlės su pas juos atvykusiu
kunigu Sigitu Valauskiu
meldėsi Šilų kaimo tikintieji

Nuo seno Šilalės krašto tikintieji gegužės mėnesį skiria Dievo Motinai – Švč. Mergelei Marijai garbinti. Taip buvo ir šiemet. Visą gegužę tikintieji garbinti Dievo Motinos rinkdavosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, kuri zakristijono Jono Masidunskio triūso dėka skendėjo pavasarinėse gėlėse. Dekanas klebonas kun. Stasys Toleikis, padedamas pagalbininkų kunigų Sigito Valauskio ir Mindaugo Aleknos, padarė viską, kad gegužinės pamaldos vyktų ne tik vakarais bažnyčioje, bet ir prie kaimuose esančių koplytėlių. Antai prie Balsių gyvenvietės stovi dvi gana nemažos koplytėlės, tinkančios Dievo Motinai garbinti. Šilų kaimo gyventojai susirinkdavo melstis prie pirmosios Balsiuose esančios koplytėlės, o balsiškiai – prie antrosios. Visą gegužės mėnesį nuo koplytėlių sklido giesmės vakaro tyloje. Kartu giedodavo ir jaunimas. Visi trys kunigai: S.Toleikis, S.Valauskis ir M.Alekna, tarpusavyje pasiskirstę, aplankydavo prie koplytėlių besimeldžiančius žmones ir įsitraukdavo į bendrą maldą.

Jau daug metų Obelyne, prie Dievo Motinai skirtos koplyčios, giedoti bei melstis susirenka vien jaunimas. Šiemet prie šios koplyčios irgi suklupdavo visas pulkas Obelyno pagrindinės mokyklos mergaičių ir berniukų. Juos dažnai aplankydavo kun. S.Valauskis, kartu su jaunimu melsdavosi.

Gegužines pamaldas rengė ir Upynos parapijos tikintieji bei jaunimas, vadovaujami čia pirmus metus dirbančio klebono kun. Antano Gutkausko. Vytogaloje nėra bažnyčios, todėl, kun. A.Gutausko paskatinti, vytogališkiai melsdavosi prie Švč. Dievo Motinos koplyčios. Paežerės kaimo gyventojai rinkdavosi melstis prie jų kaime esančio kryžiaus. Besimeldžiančius aplankydavo kun. A.Gutauskas, įsitraukdamas į maldą. Buvo meldžiamasi Varsėdžiuose ir Girdiškėje.

Pajūrio parapijos tikintieji, vadovaujami klebono kun. Mykolo Petrauskio, meldėsi Dievo Motinai Pajūrio bažnyčioje. Paakinti klebono, Tenenių parapijoje tikintieji meldėsi prie savo bažnyčios šventoriuje esančios Lurdo Dievo Motinos. Nuoširdžiai meldėsi ir Didkiemio parapijos tikintieji.

Aktyviai į gegužines pamaldas buvo įsitraukę Kvėdarnos (klebonas kun. Julius Meškauskas), Laukuvos (klebonas kun. Pranas Bartasūnas), Kaltinėnų (klebonas kun. Petras Linkevičius) parapijų tikintieji. Taip pat buvo meldžiamasi ir šilališkių kunigų S.Valauskio ir M.Aleknos aptarnaujamose Tūbinių ir Vaitimėnų parapijose.

Saulius PRANEVIČIUS

Šilalė

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija