Atnaujintas 2006 birželio 9 d.
Nr.44
(1444)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kardinolas pirmųjų laikinųjų įžadų apeigose

Gegužės 20 dieną Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Bruno vienuolyne, Paparčiuose, šv. Mišių metu vyko pirmųjų laikinųjų įžadų apeigos, kurioms vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Sesuo Sulamitė davė pirmuosius įžadus penkeriems metams. Pagal šio vienuolyno tradicijas būtent pirmieji įžadai švenčiami iškilmingai, į apeigas pakviečiami tėvai, artimieji, draugai. Amžinuosius įžadus šios seserys švenčia tik bendruomenėje.

Nors apeigos truko apie tris valandas, tačiau visai neprailgo: liturgijos turtingumas, vienuolių giedojimas visus sužavėjo. Pačios seserys sako, kad nereikia stebėtis tokio šventimo trukme ir iškilmingumu. Pagal pirmykštę Rytų vienuolynų tradiciją „dar ir šiandien vienuoliai ar vienuolės yra pašvenčiami daugeliu šventimų, besitęsiančių visą dieną ir visą naktį“. Taip parodoma svarba šio išimtinio ir galutinio apsisprendimo Dievui, kurį daro asmuo.

Homilijoje kardinolas A.J.Bačkis sakė, kad „būti pašvęstam Dievui – ypatinga malonė ir uždavinys. Malonė – nes per pašventimą tampama Dievo nuosavybe. Uždavinys – idant Dievo meilė radikaliausiu būdu būtų atskleista žemėje, parodydama žmonėms Dievo meilės šviesą, įsikūnijusią šių dienų pasaulyje. (...) Klauzūrinių seserų gyvenimą galima palyginti su degančia žvake, kuri pati tirpdama atiduoda savo šviesą aplinkai. (...) Pašvęstasis asmuo, jeigu jis tikrai gyvena paaukotą ir pašvęstą gyvenimą, yra kupinas Dievo meilės, kuri ne tiktai pripildo jo paties širdį, bet ir pertekliumi liejasi į kitus“. Kardinolas linkėjo s. Sulamitei, kad Dievo meilė taptų kasdieniu jos maistu ir gyvenimo tikslu, kad ji nepavargtų save dosniai dovanodama pasaulio lenktynių ir piktojo klastos sužeistiems mūsų broliams ir seserims: „Kaip Gailestingasis Samarietis, kuris rūpinosi plėšikų nuskriaustu žmogumi, taip ir jūs negailėkite maldos aliejaus ir aukos vyno mūsų suvargusiems broliams ir seserims. (...) Melskite, kad Gailestingasis Jėzus surastų juos ten, kur jūs, dėl savo klauzūros įžado, negalite nueiti, ir parvestų į savo Tėvo namus“, – sakė ganytojas.

S.L.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija