Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Jonavos dekanate

Naujasis vikaras

Sekminių procesijoje – naujasis vikaras
kun. Darius Auglys ir
klebonas kun. Sigitas Bitkauskas

JONAVA. Birželio 4 dieną Sumą Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje pirmą kartą aukojo į parapiją atvykęs naujas vikaras kun. Darius Auglys. Savo pirmajame pamoksle jis kalbėjo:

„Nuostabi yra Sekminių šventė, ji pasakoja mums apie vieną giliausių Dievybės paslapčių, taip tolimą mūsų regimajam pasauliui. Ši paslaptis dvelkia tam tikra šviesa tikinčiojo širdžiai. Tai trečiasis Švenčiausios Trejybės asmuo – Šventoji Dvasia, Sūnaus atsiųsta nuo Tėvo. Ji per Sekmines buvo padovanota apaštalams ir Bažnyčiai visiems laikams. Dievas panaudojo medžiaginius pavidalus: ugnį ir vėją, kad bent truputį mums atskleistų Šventosios Dvasios veidą. Jėzus sako: „Imkite Šventąją Dvasią“. Tai reiškia – imkite išmintį, meilę, ramybę ir kitas Šventosios Dvasios dovanas. Šventosios Dvasios dieviškumą patvirtino Konstantinopolio Visuotinis Bažnyčios Susirinkimas 381 metais. Tada Bažnyčia iškilmingai paaiškino: „Tikiu Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kurį su Tėvu ir Sūnumi garbiname“. Kristus įsako: „Aš jus siunčiu“. Nesvarbu, kokias pareigas siunčia užimti, bet svarbu, kad tiems darbams ir uždaviniams įvykdyti nepamirštume pasiimti Šventąją Dvasią, nes be jos pagalbos nieko neišeis.“

Simboliška, kad naujasis vikaras atvyko per Sekmines. Gal jam atvykus Šventosios Dvasios malonė įsiviešpataus parapijoje, išnyks susvetimėjimas, egoizmas, suprasime tikrą maldos prasmę ir galią, suprasime, kad ne tik vienos ar kelių grupelių maldos reikalingos. Dievo malonė ateina, kai mylime artimą, gerbiame vienas kitą ir visi vieningai meldžiamės.

Naująjį vikarą kunigą Darių parapijiečiai maloniai priėmė. Jį sveikino pastoracinės tarybos, tikybos mokytojų, jaunimo, Sumos choro atstovai, linkėjo sėkmingo darbo, kantrybės, Šventosios Dvasios palaimos. Buvo sugiedota „Ilgiausių metų“. Pamaldose dalyvavo ir kunigo tėveliai. Pastoracinės tarybos atstovai jiems padėkojo už didžiausią dovaną Bažnyčiai, o dabar ir mūsų parapijai – sūnų kunigą, tėvelį pasveikino Tėvo dienos proga, padovanojo mons. Vinco Pranckiečio knygą „Baikalo žvejys“.

Felicija LANKELIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija