Atnaujintas 2006 birželio 16 d.
Nr.46
(1446)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pakruojo katalikės kartu dirba jau 10 metų

Prieš mėnesį Pakruojo katalikių moterų draugija surengė savo jubiliejinę šventinę konferenciją. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kuriose buvo prašoma Aukščiausiojo palaimos, sėkmės stiprinant draugijos veiklą. Po šv. Mišių pirmasis katalikes moteris pasveikino, palinkėjo dar aktyvesnės veiklos Pakruojo dekanas kun. Ričardas Rutkauskas.

Gražų koncertą parapijiečiams ir katalikių moterų draugijos svečiams dovanojo mokytojos Liucijos Ragaišienės vadovaujamas moterų ansamblis. Šios mokytojos buvusi mokinė, dabar Muzikos akademijos magistrantūros studentė atliko kelias operų arijas, jai vargonais akompanavo mokytoja Svajonė Geležėlienė. Paskui visi sugužėjo į parapijos salę tęsti šventinio minėjimo. Visoms dalyvėms susikaupus, pagarbinus Aukščiausiąjį, buvo prisimintos Amžinybėn iškeliavusios draugijos narės – Zina Kvedarienė ir Valerija Norvaišienė.

Nors ir nekuklu kalbėti apie mūsų atliktus darbus, bet mes nuoširdžiai stengiamės nors maža smiltele prisidėti prie pasaulio gerinimo. Ir tai darome nelaukdamos jokio atlygio. Pakruojo rajono katalikių moterų draugijos veikla atnaujinta 1994 metais, o oficialiai draugija įregistruota 1995 metais. Prieškario Lietuvos Pakruojo katalikių moterų draugijos veiklos dokumentų nėra išlikę, tačiau rajone, kaip kad Lauksodžio parapijos kuopoje, tokių dokumentų yra. Tiek anuomet, tiek ir dabar draugijos narės rūpinasi krikščionišku jaunimo auklėjimu, teikia žmonėms pagalbą reikalingu atveju, šelpia silpnuosius. Tikėjimas, malda – mūsų veiklos palydovai.

Kaimyniniuose rajonuose irgi dirba šaunios katalikės, iš kurių yra ko pasimokyti. Radviliškietės, jauniausios mūsų draugės, taip pat pasveikino ir palinkėjo mums sėkmės, paskaitė labai gražius Lacrimos žodžius.

Po sveikinimų tarmiška šnekta, užtraukusi liaudies dainą, prie vaišių stalo svečius pakvietė ir už šventinį stalą Aukščiausiajam padėkojo mokytoja Daivutė Juknienė. Ji dabar gyvena Šiaulių rajone, Ginkūnuose, bet atskubėjo pasveikinti savo kraštiečių su švente. Pobūvio metu toliau diskutavome apie mūsų veiklos pagrindinį tikslą – jaunimo katalikišką auklėjimą, pagrindinių gyvenimo normų, kurias aiškiai atspindi 10 Dievo įsakymų, vykdymą, gyvenimą pagal juos. Aptarėme neigiamą televizijos įtaką jaunimui. Kadangi tiek Pasvalio, tiek Šiaulių katalikės moterys dauguma yra pedagogės, todėl joms buvo pateikta daug klausimų, kurie iškyla tėvams ir mokytojams. Konferencijos pabaigoje susitarėme rengti bendrus projektus, pasiskirsčius užduotis. Šiais metais tokį projektą parengs Pasvalio katalikių moterų valdyba.

Šventėje pasigedome mūsų sąjungos dvasinio tėvo, buvusio Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros klebono monsinjoro Juozapo Antanavičiaus, dabar dirbančio Upytės parapijos klebonu. Mūsų jubiliejus sutapo su Panevėžio vyskupijos 80-mečio minėjimu, todėl monsinjoras ir Panevėžio katalikių atstovės negalėjo atvykti į mūsų jubiliejinę konferenciją. Visgi monsinjoras pasveikino mus telefonu.

Pavakaryje jau skirstėmės, išlydėjome brangias viešnias. Likome laimingos, pakylėtos sielos; o mūsų narė Emilija Latonienė pasakė: „Taip gera širdy, sieloje ir, grįžusi į namus, žadu nebesibarti ant savo mylimo Jonuko“.

Janina GASIŪNIENĖ,
Pakruojo rajono katalikių moterų draugijos pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija