Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kad daugiau žmonių susidomėtų tikėjimu

Iš kairės: Stačiatikių ir katalikų
kunigai tėvas Nestoras ir Egidijus
Zulcas šalia Telšių Katedros
jaunimo choro ir Mažeikių
stačiatikių bažnyčios giesmininkų

Gieda katalikų choras

Gieda stačiatikių choras

Praeitų metų lapkritį baigėme paskutinę programos „Atgaivink“ pakopą. Mūsų dvasia buvo pilna troškimo veikti, stiprinti savąjį tikėjimą, kalbėti apie jį kitiems.

Telšiuose jau penkerius metus veikia Trečiojo amžiaus universitetas (TAU). Tai nuostabus būdas bendrauti, burtis bendrai veiklai vyresniojo amžiaus, bet širdimi visada jauniems bendraminčiams, nerimstantiems, trokštantiems vis ką nors nauja sužinoti, patirti. Jau ketverius metus gyvuoja ir Religijos studijų fakultetas. Gyvos atmintyje pirmųjų studijų metų kun. Renaldo Reivyčio paskaitos apie Senąjį Testamentą, neužmirštamos dvejus metus trukusios kelionės su prel. Steponu Vytautu Brazdeikiu į dvasinio pasaulio gelmes. Nors ir būdami labai užimti, jie rasdavo laiko kartą ar du per mėnesį pabendrauti su 15-20 žmonių grupele. Būdavo gaila kunigų laiko. Prelatas, prisimenu, sakydavo: „Tai čia vis tie patys veidai iš Marijos legiono“. Mat jis yra Marijos legiono dvasios tėvas. Ateidavo vienas kitas ir iš pašalės. Programos „Atgaivink“ uždegti norėjome, kad atsirastų Telšiuose daugiau žmonių, besidominčių savuoju tikėjimu, kurie jį išpažįsta. Į 2005-2006 mokslo metų TAU atidarymą atėjo ir Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros klebonas kun. Egidijus Zulcas. Mums kilo idėja – rengti bendrus parapijos ir TAU Religijos studijų fakulteto renginius ir pakviesti daugiau parapijiečių, visų pirma savo vaikus Sutvirtinimo sakramentui rengiančius tėvus, ir juos taip katekizuoti. Numatėme paskaitų pokalbių ciklą visiems mokslo metams. Mus maloniai priėmė Telšių Žemaitės teatro direktorius Kastytis Brazauskas. Ir mes kartą per mėnesį, tuoj po Sumos, skubėjome į teatro salę susitikti vieni su kitais ir pasiklausyti gyvų pokalbių su įdomiais žmonėmis, kurie ne tik atsakydavo į susirinkusiųjų klausimus, bet ir gyvai liudydavo savo tikėjimą.

Gruodžio mėnesį vyko pokalbis su inžinieriumi, uoliu kataliku, buvusiu Telšių meru Juozu Butkevičiumi. Su juo kalbėjomės apie mokslo ir tikėjimo reikšmę žmogaus gyvenime, apie tikėjimo ir mokslo santykį, sąlyčio taškus ir nusprendėme, kad mokslas ir tikėjimas nors ir kalba apie tuos pačius dalykus, tačiau kelia skirtingus klausimus. Mokslas pasaulį tiria, apskaičiuoja, aprašo, bet negali atsakyti į klausimus: Kodėl? Iš kur? Kam visa tai? Diskusiją vesti padėjo Katedros klebonas kun. E.Zulcas ir Telšių vyskupijos licėjaus direktorius Saulius Tomošaitis. Pokalbyje dalyvavo ir klausytojai. Priėjome išvadą, kad yra labai svarbu žinoti, kam gyveni. Tai duoda gyvenimui kryptį.

Šių metų sausio mėnesį kėlėme klausimus, kodėl mes mažai tegirdime arba visai negirdime, ką Dievas mums kalba ir ar galima šiais laikais pamatyti ir sutikti Dievą. Atsirado žmonių, liudijusių apie savo tiesioginius susitikimus su Jėzumi. Dalyvaujant klebonui ir diakonui Klemensui Jeraminui, kalbėjomės apie tai, kad mes visi, tikintieji, turime galimybę daugybę kartų Jį sutikti ir išgirsti paklausę ar paskaitę Šventąjį Raštą. Išgirsti Dievo Žodį (t. y. ką Dievas mums kalba) mums trukdo mūsų pačių nenusiteikimas atidžiai klausyti ir suprasti arba kitos nuo žmogaus priklausančios priežastys. Aptarėme tas priežastis. Mūsų pokalbį savo programėle paįvairino Telšių ateitininkai.

Vasario mėnesį buvo įstabus susitikimas su Motinos Teresės seserimis iš Kretingos vienuolyno. Jos papasakojo, kaip pasikeičia žmogaus gyvenimas, kai jis išgirsta Jėzaus kvietimą sekti Jį. Motinos Teresės dvasios didybę ir asmens žavesį padėjo perteikti ir lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Elenos Šidlauskienės parengtas apie Motiną Teresę literatūrinis montažas, kurį atliko Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai.

Kovo mėnesį, artėjant Velykoms, ieškojome atsakymo į klausimą „Kokia prasmė buvo Jėzui mirti ant kryžiaus?“. Diskusija vyko grupelėse. Grupelėms buvo pateikti klausimai iš knygos „Eucharistija – gyvenimo širdis“, į kuriuos visi diskusijos dalyviai kartu ieškojo atsakymų. Grupelių vedėjai paskui apibendrino tuos atsakymus bendroje auditorijoje, o dalyvavę kunigai Saulius Tomošaitis ir E.Zulcas papildė juos ir parekomendavo įsigyti šią naudingą knygelę. Grupelių vadovai ją gavo iš klebono dovanų. Įsitikinome, kad pati didžiausia Kristaus kančios prasmė – visai žmonijai ir visiems laikams palikta Eucharistija, kai mes ją švenčiame Jėzaus atminimui, kaip Jis ir liepė daryti.

Balandžio mėnesį surengtas pokalbis apie išpažinties reikšmę, Atgailos sakramentą. Pokalbyje dalyvavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Vygintas Gudeliūnas ir psichologė Vanda Benaitienė, neseniai Telšiuose įsteigto ne vieną projektą laimėjusio Krizių centro vadovė. Tikintiesiems tarsi turėtų būti aiški išpažinties svarba, tačiau buvo manančių, kad daug vertingesnis esąs tiesioginis pokalbis su Dievu. Kun. E.Zulcas ir seminarijos rektorius priminė kunigo, kaip tarpininko tarp Dievo ir žmogaus, misiją, kurią vykdyti įpareigojo pats Jėzus Kristus, ir to tarpininkavimo reikšmę. Kartais vien išpažinties žmogui nepakanka. Kai jis patenka į krizę, būtina ir psichologo pagalba. Psichologė pakvietė žmones nebijoti ateiti, jei jiems sunku susitaikyti su netektimis, savo praeitimi, yra bendravimo problemų. Darnus kunigų ir psichologų bendradarbiavimas būtų ne tik visai įmanomas bet ir skatintinas. Tik viena sąlyga – psichologas turi būti irgi tikintis žmogus. Psichologė V.Benaitienė kaip tik tokia ir yra.

Renginių ciklą užbaigėme gegužės 14 dieną ekumeniniu velykiniu renginiu „Kristus prisikėlė. O kas man iš to?“. Svečiavosi Mažeikių ir Telšių Stačiatikių bažnyčios klebonas tėvas Nestoras ir giedotojų grupė iš Mažeikių, vadovaujama Vilniaus muzikos akademijos magistrantės Margaritos Myšinos, Telšių Katedros jaunimo choras, vadovaujamas Katedros vargonininko Adolfo Lukošiaus. Pasiklausėme ne tik subtiliai atliekamų velykinių giesmių, bet ir pasikalbėjome apie tai, kas Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčias vienija. Jas vienija tas pats prisikėlęs Kristus, tas pats tikėjimas, tie patys sakramentai, o skiria – kai kurios tradicijos ir apeigos, kurios nėra esminės. Apie tai klausytojai ir pateikė daugiausia klausimų kunigams.

Telšių Katedros klebonas kun. E.Zulcas ir TAU Religijos studijų fakulteto vadovai džiaugiasi pavykusiu projektu. Žmonės pageidauja, kad panašių galimybių gilintis į savo tikėjimą ir pabendrauti būtų ir kitais metais. To nori ne tik tie, kuriuos užkalbinome paskutinio renginio metu, juk ir pastovus lankytojų skaičius byloja, kad tokie pokalbiai žmonėms reikalingi. Į renginius ateidavo po 80-100 klausytojų. Ir ne tik pagyvenę žmonės. Žinoma, kvietimus dalydavome dažniausiai tiems, kurių vaikai ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui. Matyt, tai labiausiai užimti žmonės, nes jų nebuvo dauguma.

Angelė RAUDIENĖ,
TAU Religijos studijų fakulteto vadovė, projekto koordinatorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija