Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nepalikime likimo valiai Šv. Jurgio bažnyčios

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šv. Jurgio bažnyčios atstatymo
iniciatyvinės grupės vadovai (iš kairės):
dr.Antanas Adomėnas, žurnalistas
ir publicistas Juozas Kojelis,
pranciškonų provincijolas
br. kun. Sigitas Benediktas Jurčys,
OFM, ir ambasadorius
dr. Vytautas Dambrava

XV amžiuje statyta Šv.Jurgio bažnyčia Kaune, jos likimu rimtai susirūpinta tik praeitų metų vėlyvą rudenį, o šiemet suburta iniciatyvinė grupė bažnyčios atstatymo darbams organizuoti, imta telkti visuomenės pastangas šį svarbų istorinį architektūrinį objektą grąžinti į mūsų kultūros paveldo aukso fondą. Iniciatyvinė grupė (ją sudaro nariai - dr.Antanas Adomėnas (vadovas), kun.Andrius Dobrovolskas, OFM, Kristina Lapinskienė (grupės koordinatorė), Kazimieras Kuzminskas (Kauno miesto vicemeras), architektė Asta Prikockienė, menotyrininkė dr. doc. Laima Šinkūnaitė ir kiti) jau turėjo keletą posėdžių ateities darbų gairėms apspręsti.


Sklandė Pilėnų ir šauliškumo dvasia

Liepos 6-ąją 10 val. į Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią įžygiavo iškilminga Vilniaus apskrities karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės kolona. Pirmose gretose – Lietuvos laisvės kovų dalyvis Trakų VI kuopos vado pavaduotojas Stanislovas Baltrūnas, nešinas partizanų kovos vėliava, rinktinės vadas mjr. Vytautas Geštautas, Vilniaus IV kuopos vadas Rimantas Vrubliauskas, šaulės Laima Kurtinienė, Kristina Marčiukaitienė, med. m. dr. LŠS garbės teismo narys Gediminas Martinkėnas, rinktinės šauliai. Po šv.Mišių per šaulių rikiuotės koridorių, Didžiosios kovos apygardos partizanų atminimui pagerbti paminklo link eina moksleivių grupė. Jie nuoširdžiomis Lietuvos poetų eilėmis reiškia pagarbą už savosios tautos laisvę ir nepriklausomybę žuvusiems kovotojams.


Gražus mokyklos jubiliejus

Birželio 24 dieną, šeštadienį, Salake buvo iškilmingai paminėtas lietuviškosios mokyklos įkūrimo šimtmetis.

Trumpa mokyklos istorijos apžvalga

Salako mokykla minima jau 1781 metais kaip parapinė, prie bažnyčios veikianti mokykla. Joje mokėsi keturi valstiečių vaikai. Juos iš lenkų ir lotynų kalbų elementorių mokė vargoninkas Antanas Myškonskis. Vėliau mokykla buvo surusinta.


To negalima pamiršti

Kryžių šventina mons.
Alfonsas Svarinskas

Liepos 9 dieną į Anykščių Šv. Mato bažnyčią susirinko nemažai žmonių. Buvo atvykusiųjų ir iš kitų miestų: Vilniaus, Panevėžio, Jonavos, Raguvos. Šv. Mišias už žuvusius Katlėrių kaime 1944-1946 metais Sakalų būrio, Kęstučio kuopos, Algimanto apygardos partizanus aukojo mons. Alfonsas Svarinskas. Monsinjoras pamoksle iškėlė nesavanaudiškumo, garbingo pasiaukojimo svarbą, atiduodant brangiausią žmogaus turtą – gyvybę – už savo žemę, už savo tautą. Smerkė šių dienų blogybes – parsidavimą už grašį, pasitikėjimą atėjūnu, apsišaukėliu, padariusiu didžiulę gėdą Lietuvai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija