Atnaujintas 2006 liepos 19 d.
Nr.54
(1454)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Gražus mokyklos jubiliejus

Birželio 24 dieną, šeštadienį, Salake buvo iškilmingai paminėtas lietuviškosios mokyklos įkūrimo šimtmetis.

Trumpa mokyklos istorijos apžvalga

Salako mokykla minima jau 1781 metais kaip parapinė, prie bažnyčios veikianti mokykla. Joje mokėsi keturi valstiečių vaikai. Juos iš lenkų ir lotynų kalbų elementorių mokė vargoninkas Antanas Myškonskis. Vėliau mokykla buvo surusinta.

Salako lietuviškosios mokyklos pradžia – 1906 metai, kada į dviklasę mokyklą vedėju buvo paskirtas aušrininkas mokytojas Antanas Poderys. Tais metais jis įvedė lietuvių kalbą ir dėstė ją dvi valandas per savaitę. A.Poderys suorganizavo lietuvišką chorą ir surengė pirmą lietuvišką vakarą, kur buvo suvaidinta „Genovaitė“. 1909-aisiais šio iškilaus veikėjo iniciatyva per gegužinę pirmą kartą buvo sugiedota „Tautiška giesmė“.

Pirmasis pasaulinis karas mokyklos darbą nutraukė. Tik 1918 metais, jau nepriklausomoje Lietuvoje, vėl ji vėl pradeda veikti. Mokykla keturmetė, o nuo 1936 metų - šeši pradinės mokyklos skyriai. A.Poderys mokyklai vadovavo 1906-1914 ir 1918-1936 metais.

1944-aisiais Salake atidaryta progimnazija. Jai vadovavo direktorius Matulis ir mokėsi joje 182 mokiniai. Didėjant mokinių skaičiui, senoji mokykla neįstengė sutalpinti visų mokinių, todėl 1948 metais buvo pastatytas kitas medinis pastatas. Nuo 1949-ųjų mokykla peraugo į vidurinę. Išleista pirmoji abiturientų laida - 11 mokinių. Mokykloje tuomet mokėsi apie 300 mokinių.

1963 metais didėjant mokinių skaičiui, mokyklai pristatomas priestatas. Jame įrengti nauji kabinetai, dirbtuvės, valgykla, čia telpa aštuonios klasės. Įvestas gamybinis mokymas. Mokykloje mokėsi apie 350 mokinių. Gyvavo puikus choras, šokių kolektyvas. Tai mokyklos pakilimo laikotarpis.

1977 metais mokyklai pristatomas priestatas su sporto sale. Atgimimo metu pradedama dėstyti tikyba, mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja visuomenės persitvarkymo procesuose.

Nuo 1949 iki 2001 metų išleistos 52 abiturientų laidos.Mokyklą baigė daugiau nei 900 mokinių. 2001-aisiais mokykla tampa pagrindine. Šiuo metu joje mokosi 146 moksleiviai, dirba 20 mokytojų. Yra parengiamoji grupė.Veikia Jaunųjų miško bičiulių, Jaunųjų ūkininkų klubai.Mokykla bendradarbiauja su Ignalinos rajono Linkmenų pagrindine mokykla, Vilniaus pedagoginiu universitetu, dalyvauja MTP programoje.

100-mečio jubiliejaus iškilmės

Į 100-mečio jubiliejaus iškilmes susirinko visi, čia baigę, mokęsi, dirbę. Už gyvuosius ir mirusiuosius Salako bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.Pašventinta mokyklos vėliava.Vėliau miestelio kultūros namuose buvo prisiminta istorija, pagerbti čia dirbę ir dirbantys pedagogai. Prie dabartinio mokyklos pastato vėliavą iškėlė lietuvybės Salake skleidėjo, aušrininko, mokytojo A.Poderio duktė Gražina Poderytė. Buvo pašventintas šiai datai skirtas stogastulpis.Vakare koncertavo Gytis Paškevičius.Vakarėjantį šeštadienio dangų nutvieskė įspūdingas fejerverkas.

Dar ilgai netilo juokas, dainos. Dar ilgai neišdžius džiaugsmingo jaudulio ašara, pamačius seniai sutiktą buvusį klasės draugą ar mokytoją, peržengus, kaip kadaise, mokyklos slenkstį. Ir, rodos, neliko metų naštos, atstumo, taip skyrusių geriausius bičiulius. Juk daugelis kaip paukščiai sugrįžo gimtan lizdelin – į ten, kur gimtojo „žodžio tėviškė“...

Nerijus PIPIRAS

Salakas, Zarasų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija