Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dievo vyras

A†A mons. doc. dr. Pranciškus TAMULEVIČIUS
(1923 01 29 – 1947 12 20 – 2006 07 04)

Monsinjoras
Pranciškus Tamulevičius

Liepos 4 dieną, sulaukęs 83 metų, po ilgos ir sunkios ligos mirė Kauno kunigų seminarijos dėstytojas teologijos daktaras monsinjoras Pranciškus TAMULEVIČIUS.

Velionis gimė 1923 m. sausio 29 d. Kaune. 1929 – 1932 metais mokėsi pradžios mokykloje, o 1933-iaisiais įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją, kurią baigė 1941 m. birželio 21 d. Tais pačiais metais P.Tamulevičius įstojo į Kauno konservatoriją, kurioje mokėsi iki 1943 metų. Jausdamas pašaukimą tapti kunigu 1943 metais savo noru paliko konservatoriją ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.


Perimkime jo neštą Dievo ir artimo meilės vėliavą

Mons. P.Tamulevičiaus ranka
užrašyta giesmė 2006-ųjų Velykoms

Liepos 7 dieną gražiai išlydėjome didį Dievo mums duotą Bendrakeleivį, šventą kunigą, mielą Tėvelį monsinjorą Pranciškų Tamulevičių. Daug jo išmokytų, tėviška meile išaugintų kunigų ir vyskupų dalyvavo laidotuvėse: baltos albos, arnotų violetas ženklino dienos svarbą ir rimtį.

Ta diena, kaip ir kasmet, sutapo su Katedros konsekravimo metinėmis. Ir tai priminė mums, kad visi, o ypač Jo išrinkti, pašaukti ir pašvęsti turime būti kaip kad ir esame – Dievo šventovė šventa. Prie Jo kapo kalbėjęs prelatas Vytautas Vaičiūnas atskleidė, kad Tėvelis nuolat adoravo Dievą savo širdies šventovėje. Tai gal irgi ne sutapimas (tos šventės ir laidotuvių), bet šviesus, galingas testamentinis akordas – ir jūs būkit tokie – su Dievo ir artimo meilės vėliava rankose, su adoracija Švenčiausiajam širdyje.


Kunigą Joną Lauriūną prisiminus

Liepos mėnesį sukako 15 metų, kai į Amžinybę išėjo kunigas Jonas Lauriūnas. Paskutinioji šio atsidavusio jėzuitų vienuolio, kunigo erudito kasdienės tarnystės vieta buvo Linkmenų parapija Ignalinos rajone.

Buvau dar paauglė, kai 1983-iaisiais į mano gimtąją Linkmenų parapiją atvyko kunigauti J.Lauriūnas. Linkmeniškiai kalbėjo, kad naujasis klebonas labai išsilavinęs, puikiai moka net kelias užsienio kalbas. Vėliau sužinojau, kad jis buvo vienas aktyviausių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” talkininkų, slapta leisto religinio leidinio „Rūpintojėlis” bendraautoris, pamokslų kūrėjas.


Kančioje įprasminti likimai

Rasa KRIŽINAUSKAITĖ

Šv. Mišių auka Budavonės miške,
minint 65-erių metų tragediją

Trims kunigams – kankiniams, 1941 m. birželio 22 d. rytą paskutinį kartą mačiusiems dangų, saulę, medžius – tą nuostabų Dievo sukurtą pasaulį ir paties kilniausio Jo kūrinio – žmogaus, deja, pakėlusio ranką prieš savo brolį, akis, Aukščiausiojo buvo skirta duoti daug vaisių, kuriuos teberenkame ir šiandien, prabėgus 65-eriems metams. Jį rinks ateities kartos, tyrinėdamos tautos istoriją, sklaidydamos skaudžiausius jos istorijos puslapius.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija