Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuvos partizanų pagerbimo šventė Mūšios parke

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Šv. Mišių aukoje dalyvavo (iš kairės):
kun. Petras Tavoraitis, mons.
Alfonsas Svarinskas, mons.
prof. Vytautas Kazlauskas,
kun. Gintautas Kabašinskas,
kun. Šarūnas Leskauskas

Jau tapo gražia tradicija Mūšios parke pagerbti Lietuvos Didžiosios Kovos partizanų apygardos ir visos Lietuvos rezistencinės kovos dalyvius. Tad liepos 15 dieną, šeštadienį, jau nuo ankstaus ryto Ukmergės kryptimi buvo pastebimas aktyvus automobilių judėjimas. Į šventę vyko Lietuvos patriotai: partizanai, buvę ryšininkai, politiniai kaliniai, tremtiniai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai, karininkai. Tarp svečių matėme prof. Vytautą Landsbergį, prof. dr. Oną Voverienę, Lietuvos kariuomenės vadą generolą majorą Valdą Tutkų, dimisijos generolą majorą Joną Kronkaitį, KASP vadą pulkininką Antaną Plieskį, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) vadą dimisijos pulkininką Joną Čeponį, štabo viršininką Vytautą Balsį ir daugelį kitų.


Suodžių kaimo praeities atspindys

Suodžių kaimo sueigos dalyviai:
Juozas Adomaitis, Gražina
Simanaitienė, Onutė Jakaitienė,
toliau – Salomėja Vaičaitienė

Šį mėnesį įvyko dar viena Suodžių kaimo gyventojų sueiga. Okupacijos metais kolektyvizacija ir melioracija sunaikino kaimo vienkiemius, pasikeitė kaimo papročiai ir tradicijos. Kiek akys mato – plyti lygūs laukai. Mano tėviškės, kur aš gimiau ir augau, jau nebėra, neliko nei sodo, nei kūdros, nei pastatų. Liko tik širdžiai brangūs vaikystės prisiminimai. Augome čia keturios seserys ir brolis, o kai ištekėjau – mano tėviškėje vasarodavo trys sūneliai tol, kol į žmones išėjo. Iš Suodžių Lemturis, Darius ir Vytenis išsinešė daug šviesių vaikystės prisiminimų ir išgyvenimų. Sūnūs nepatingėjo iš Klaipėdos atvykti, o jaunėlis Vytenis net su atžalomis – mūsų vaikaičiais Minvydu ir Augvile.


Nuncijus pašventino stogastulpį

Prie pašventinto stogastulpio (iš kairės):
Panevėžio vyskupijos kancleris
kun. dr. Romualdas Zdanys, Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas ir Popiežiaus
apaštalinis nuncijus
Peteris Stephanas Zurbrigenas

Autoriaus nuotrauka

Panevėžyje, namo Katedros gatvėje, kur gyvena Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kieme pastatytas stogastulpis. Jį iš medžio išdrožė nagingas panevėžietis Stanislavas Janušas. Liepos 12-ąją stogastulpį pašventino Popiežiaus apaštalinis nuncijus Peteris Stephanas Zurbrigenas. Šventinimo ceremonijoje dalyvavo Panevėžio vyskupas J.Kauneckas ir vyskupijos kancleris kun. dr. Romualdas Zdanys.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija