Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas atlaiduose

Maldininkai iš Novosibirsko.
Trečias iš kairės – kun. Viktoras Bilotas
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Jaunimas iš Marijampolės žygiuoja
į Palaimintojo J.Matulaičio tėviškę Lūginę

Vilkaviškio vyskupijos jaunimas Lūginėje

MARIJAMPOLĖ. Liepos 12-ąją, ketvirtąją Palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC, atlaidų dieną, Marijampolės Mažąją Baziliką aplankė Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanato maldininkai ir dvasininkai. Šios dienos intencija buvo skirta už dvasininkus, vienuoles ir vienuolius bei dvasinius pašaukimus. Aplink Viešpaties stalą susirinko keturiolika kunigų. Vyskupas R.Norvila vadovavo šv. Mišioms, jam talkino vyskupas emeritas J.Žemaitis, MIC. Taip pat dalyvavo gausus būrys įvairių kongregacijų moterų vienuolijų atstovių, atvykusių iš Vilkaviškio, Kauno, Kaišiadorių vyskupijų.

Mąstėme apie Pal. J.Matulaičio asmenybę, apie jo paliktą didelį indėlį Lietuvos vienuolynų raidoje bei visoje Bažnyčioje. Visi gerai žinome, kad marijonų vienuolija merdėjo, buvo likęs tik vienas vienuolis, tačiau tėvo Jurgio dėka bei Viešpaties Apvaizda buvo atnaujinta vienuolija. Galėtume pasakyti, kad ji buvo prikelta iš numirusiųjų naujajam bažnytiniam gyvenimui.

Šakių parapijos vikaras kun. Donatas Rolskis kaip dvasininko ir vienuolio pavyzdį pamoksle nurodė Pal. J.Matulaitį, pasižymėjusį pasiaukojančia ir veiklia meile, paskatino visus susirinkusius mokytis iš Palaimintojo uolumo ir atsidavimo Dievui ir Bažnyčiai.

Iš Kudirkos Naumiesčio į atlaidus kartu su tėveliais atvyko šiemet Pirmąją Komuniją priėmusieji vaikai. Tokia piligrimystė tapo jau gražia tradicija Kudirkos Naumiesčio parapijiečiams.

Liepos 13-oji, penktoji atlaidų diena, Marijampolės Mažojoje Bazilikoje buvo skirta maldai už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir slaugytojus. Su savo pagalbininkais atvykę neįgalieji išgyveno tikėjimo bendrystę ir Dievo artumą adoracijos metu, po kurios galėjo išgirsti konferenciją apie šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Pal. J.Matulaičio, MIC, dvasinį bendrumą. Kun. Paulius Saulius Bytautas, OFM, pasidalijo savo mintimis, jog šių šventųjų šūkiai „Pax et bonum“ (taika ir gėris) bei „Vince malum in bono“ (nugalėk blogį gerumu) yra susiję nenustojama gėrio paieška ir jo skleidimu.

Pagrindinių šv. Mišių koncelebracijai vadovavo vysk. R. Norvila. Pamokslą pasakė Krosnos parapijos klebonas kun. Juozas Klimavičius. Priminęs Pal. J.Matulaičio gyvenimo sunkumus bei ligą, ragino mokytis iš Palaimintojo kantrybės ir gebėjimo vargą ir kančią, ligą pakelti pagal Dievo valią.

Pamaldose dalyvavo ir piligrimai, atvykę iš Novosibirsko. Kun. Viktoras Bilotas – antros kartos lietuvis, gimęs Tomske, dabar patarnauja tikintiesiems Novosibirske. Jis kartu su keturiolika Rusijos jaunųjų katalikų atvyko į Marijampolę aplankyti ir pasimelsti prie Pal. J.Matulaičio Anot jaunuolių, jiems tai paliko gilų įspūdį. Svečiai ypač stebėjosi tikinčiųjų gausa bažnyčioje, taip pat išreiškė viltį, jog tai – ir jų bendruomenės ateitis.

Liepos 14 dieną tikintieji meldėsi už parapijų dvasinį atsinaujinimą. Į vidudienio pamaldas atvyko jaunimo grupės iš Kauno – Aukštosios Panemunės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Alytaus ir kitų parapijų. Po šv. Mišių ir agapės jaunimas patraukė į Lūginę – Pal. J.Matulaičio tėviškę. Čia prasidėjo jaunimo programa, skirta Palaimintojo minėjimo progai. Būrys jaunuolių su kryžiumi rankose ir plakatais ėjo Marijampolės gatvėmis, giedojo giesmes ir kalbėjo Rožinį. Lūginėje juos pasitiko organizatoriai, vietinis jaunimas. Vilkaviškio vyskupas, atvykęs į Pal. J.Matulaičio tėviškę su jaunimu, pasidalijo savo įspūdžiais apie piligrimystę, kun. Linas Šipavičius, MIC, liudijo apie savo pašaukimą. Po vakaro programos prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, kuri tęsėsi visą naktį. Rytą jaunimas, pasistiprinęs UAB „Mantinga“ dovanotomis bandelėmis, atžygiavo į Marijampolės Mažąją Baziliką dalyvauti pamaldose už jaunimą ir pedagogus.

Liepos 16 dieną 12 val. įvyko pagrindinės atlaidų iškilmės. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J.Boruta, SJ, koncelebravo Kaišiadorių vyskupas J.Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas R.Norvila, vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir J.Žemaitis, MIC. Pamoksle Kaišiadorių vyskupas pabrėžė būtinybę saugoti vyro ir moters santuokos grynumą, kad ji išsaugotų tikrąją savo prasmę būdama Ecclesia domestica (mažąja namų Bažnyčia).

Šv. Mišios baigėsi iškilminga eucharistine procesija. Po visų apeigų maldininkai susirinko į pastoracinio centro kiemelį tradicinei agapei, kur visus linksmino Baraginės kaimo kapela „Svaja“.

Jaunimas šventė Palaimintojo arkivyskupo J.Matulaičio tėviškėje

Liepos 14 dieną Vilkaviškio vyskupijos jaunimas organizuojamas tėvų marijonų bei Vilkaviškio vyskupijos pastoracinio centro rinkosi į Palaimintojo J.Matulaičio tėviškę Lūginę padėkoti Viešpačiui Dievui už neapsakomai brangią dovaną – kunigą, vienuolį, arkivyskupą, vienuolijų atnaujintoją, Lietuvos Bažnyčios santykių puoselėtoją, Sūduvos krašto sūnų, Palaimintąjį mūsų užtarėją.

Renginio pradžia buvo numatyta 16 val. Marijampolės kariškiai mūsų jaunimui pastatė kariškas palapines nakvynei, o „Sūduvos vandenys“ jaunimą aprūpino geriamu vandeniu. Susirinko apie šimtas jaunų žmonių iš Kauno – Aukštosios Panemunės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Alytaus, Vilkaviškio, Sasnavos, Prienų bei Marijampolės. 17 val. atvyko jaunimą pasveikinti ir padrąsinantį žodį tarti vyskupas R.Norvila. Originalūs buvo atskirų grupelių prisistatymai, kiekviena iš jų suvaidino jiems aktualią gyvenimišką sceną. Visi buvo labai patenkinti, nes kartu galėjo parodyti savo talentus, kurti draugišką vienybę ir pasimokyti iš draugų patirties. Apie 19 val. Marijampolės įgulos kariai jaunimui atvežė kareiviškos košės ir arbatos. Vakare prasidėjo vakaronė, kurioje vyko įvairiausi žaidimai ir atrakcijos, grojo linksma muzika. Dienos pabaigoje jaunimas susikaupė maldai, buvo giedamos Dievo tautos liturginės valandos. Jų metu kun. L.Šipavičius pasakė homiliją, aiškinančią psalmių vertę šiuolaikinio jauno žmogaus pasaulyje. Viso renginio kulminaciją apvainikavo visą naktį trunkanti Švč. Sakramento adoracija. Jos metu jaunimas budėjo ir giedojo giesmes.

Ankstų rytą guvus jaunimas pasistiprino sumuštiniais bei bandelėmis. Vėliau skirstėsi į grupeles ir rengėsi šv. Mišioms, kūrė bendruomeninę maldą ir atnašų komentarus. 10 val. jaunimas pėsčiomis pajudėjo į Marijampolės Mažąją Baziliką švęsti šv. Mišias. Eucharistijoje vyravo pakili nuotaika, jungianti visą bendruomenę. Po agapės visi atsisveikinę skirstėsi į savo gimtąsias parapijas skleisti gėrį ir bičiulystę bei dalytis Evangelijos patirtimi.

Kun. Andrius ŠIDLAUSKAS, MIC

Kun. Linas Šipavičius, MIC

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija