Atnaujintas 2006 liepos 26 d.
Nr.56
(1456)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Judėjimų epidemija

Džiugina keliais pastaraisiais mėnesiais viešumoje iškilę susibūrimai, kurie vadinasi ar yra vadinami „judėjimais“. Tikėkimės, kad per judėjimus veiklon įsitrauks ir tokie judėtojai, kurie iki šiol, kai reikėjo pakelti tautos dvasią, tylėjo, užuot prabilę. Juk inteligentai yra mūsų tautos šių dienų „bajorai“. Anų dienų bajorai prašvilpė Lietuvos valstybę. Gėdinkime šiandieninius „bajorus“, kad ir jie neprašvilptų Lietuvos, neatlikę bajoro pareigos.

Judėjimai yra požymis, jog kažkas vyksta tautoje. Matyt, daugelis girdi atbundančių ir žygiuojančių veiklos branduolių, o gal „būrių“ dar negarsius žingsnius. Pagal nepaneigiamą politinį dėsnį, kai žygiuoja armija, jos priekyje atsiranda vadų. Tai, kad tarp vadų prasikiša ir „pilypai iš kanapių“, irgi geras ženklas. Vadinasi, bruzdėjimas juose pažadina vado instinktą. Judėjimai yra geras ir reikalingas veiksnys valstybėje. Svarbu, kad jie nevirstų netiesiogiai valdžios siekiančiais antipartiniais, neva jos nesiekiančiais, judėjimais ar pasidarytų valdžios priedanga nuo tikros kritikos.

Lietuvos Sąjūdis buvo pirmas Antrosios Lietuvos Respublikos judėjimas. Jį dabar apsunkina tai, kad buvo jo daugumos sukurtas vienam tikslui, o mažumos panaudotas kitam – Nepriklausomybei. Todėl, daugumai atkritus, mažuma susidūrė su sunkumais susiorientuoti naujos rūšies fronte.

Vėliau staiga išdygo Džordžo Sorošo dolerių ratais riedąs „Atviros“ pilietinės visuomenės judėjimas. Apie jį žinoti nebiją žmonės jau seniai žino. Po kiek laiko išdygo naujas judėjimas – „Kitas pasirinkimas“. Jis pasižymėjo iškėlimu aikštėn svetimų įtakų brovimąsi Lietuvos aukštojo mokslo institucijų rikiuotėn. Todėl judėjimo leidžiamas laikraštis „Baltijos kelias“ patyrė nuostolių. Gera žinia, kad geras ir plačiai skleidžiamas „Baltijos kelias“ atgauna teismo užtvertą savąją ekonominę bazę.

Ligi šiol nebuvo judėjimų provincijoje, kurie rimtai imtųsi organizuoti „krutėjimą“ – vietovių veiklą. Netikėtai pasirodė judėjimas, kuris pradėjo organizuoti savo branduolius provincijoje ir tik po to pasirodė Vilniuje. Tai daro iš JAV atsikeliąs „Lietuvos fronto bičiulių sambūris“. Šiai organizacijai nereikia pašalinių „rekomendacijų“. LFB gimė Lietuvoje kovoje už Lietuvos laisvę. Jis subrendo tokioje pat veiklioje išeivijoje. Tad patriotams, gyvenantiems tautine krikščioniška dvasia, LFB Lietuvoje yra gera žinia.

Kitas save trumpai ir aiškiai apibūdinantis judėjimų epidemijoje pasirodęs judėjimas yra „Tautos frontas“. Jo „Manifestas“ nesidrovi žodžių Tėvynė, Nepriklausomybė, Tauta, lietuviai. Tai pamalonina lietuvišką akį ir ausį, kurioms yra įkyrėjusios juokingai suktos, patriotizmą dusinančios „pilietinės“ „duknos“. Nuo pabrėžtinos (net penktosios kolonos) pilietybės lengva pereiti į „pasaulio piliečio“ erdvę.

Tačiau ligi šiol labiausiai į save dėmesį patraukė naujas judėjimas, pasivadinęs „Piliečių santalka“. Vos tik iš veiklos slėptuvės išlindęs, judėjimas išplėtė rankas apglėbti visa, kas kitų padaryta bei daroma, ir šokosi viskam vadovauti. Bet „Santalkos“ vadovybė dar neaiški: už judėjimą kažkodėl kalba „privačia nuomone“ prisidengdamas vienas (didelės) „iniciatyvinės grupės“ dalyvis. Kur tūno vadovybė? Keistai, jei ne juokingai skamba lyg ką tik iš kiaušinio išsiritusio viščiuko bandymas giedoti skiedryno gaidžio balsu. Lyg „Santalka“ būtų atvirai veikusi kokius metus, svarsčiusi planus ir dabar juos skelbtų vadų išsiilgusiai tautai. „Mus vienija rūpinimasis valstybe“. Lyg be „Mes“ nebuvo ir nėra besirūpinančiųjų. Paminimos deklaraciją pasirašiusios organizacijos ir padrožiama: „Šios organizacijos linkusios naudotis Santalkos tinklu“. Iš kur tas tinklas, kai pati „Santalka“ yra tik deklaracija? Nejaugi kas nors slaptai susirinkę numezgė „tinklą“ ir dabar į jį, lyg į voratinklį muses, vilioja organizacijas? Teigiamai atrodo tai, kad numatyta veikti atskirais komitetais. Tai decentralizuoja bet kokią pretenzingą vadovybę.

„Pagrindiniai mūsų tikslai – valdžios priežiūra…“. Geras tikslas. Tačiau ligi šiolei laisvosiose sistemose „priežiūra“ priklausė parlamentui, opozicijos partijoms ir, žinoma, susipratusių balsuotojų įvairių pažiūrų grupėms. O pagal „iniciatorių“ retoriką, „Santalka“ perima visų tų institucijų atsakomybę ir darbus. Kas išrinko Santalką būti valdžios prižiūrėtoja? Dar klausimas – kas prižiūrės prižiūrėtojus? „Mes nesiekiame valdžios – siekiame, kad piliečiai ją kontroliuotų“. Tačiau įvairūs „piliečiai“ ją jau kontroliuoja. Gal nepakankamai, bet kontroliuoja. Klausantis retorikos galima įtarti, jog kažkas „Santalkoje“ pasišovė kontroliuoti piliečius, kad jie kontroliuotų valdžią pagal „Mes“. Nes „Piliečių santalka“ siekia sudaryti sąlygas (išryškinta mano - V.B.), kad žmonės patys galėtų kontroliuoti savo valdžią“. Yra Konstitucija, įstatymai, spaudos ir žodžio laisvė. Kokių „sąlygų“ dar reikia? Gal reikėtų tik vieno, kad kas nors „Santalkoje“ užpiltų šalto vandens ant retorikos žarijų. Nes tokia retorika gali atbaidyti žmones ne tik nuo „Santalkos“, bet ir nuo kitų judėjimų.

Bet akivaizdu, kad veiklai pagyvinti gali padėti nauji judėjimai, tarp jų ir gerą potencialą turinti „Santalka“. Juk visiems tautinę sąžinę turintiems privalu įremti petį į valstybės vežimo išvilkimą iš okupacinės nomenklatūros raudonojo molyno. Svarbiausia, kad judėjimai pajudintų veiklai provinciją. Tam jau būta privačių iniciatyvų. Jei tokiam tikslui atsirastų judėjimų, žymiai pagerėtų reikalai. Ypač daug padėtų, jei kuris nors judėjimas parapijose suorganizuotų komitetų viešajai moralei pakelti.

Nežinia, kiek branduolių ir politinių kumščių provincijoje yra suorganizavę judėjimų iniciatoriai. Jei ne, turėtų tam susikaupti. Tik tada būtų pateisinami siekiai „suburti žmones iš tolimiausių Lietuvos kampelių“. O dabar tokios kalbos yra tuščiažodžiavimas arba noras ateiti į vadovavimą „ant gatavo“. O ir to „gatavo“, deja, dar nėra labai daug.

Tad pakelkime Lietuvą iš apačios, atsisukdami į Lietuvos „užkampius“. Pareiga galioja ne tik Vilniaus, bet ir „užkampių“ inteligentams – šių dienų Lietuvos „bajorams“.

Vilius Bražėnas

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija