Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio vyskupijoje

Pasvalio dekanate

Trimituojantis angelas sutiks ir palydės

Vyskupas mielai fotografavosi
su joniškėliečiais

JONIŠKĖLIS. Liepos 22-ąją prie Mažupės upelio įsikūręs miestelis minėjo 400 metų sukaktį. Ta proga čia lankėsi Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Tai buvo bene svarbiausias šventės įvykis.

Mūrinė šventovė, pastatyta 1792 metais, nesutalpino visų norinčių į ją patekti. Buvo šventiškai išpuoštas jos vidus. Prabilęs į susirinkusiuosius Joniškėlio klebonas kun.Vilnis Viktoras Cukuras minėjo tai, ką sugebėjo padaryti atlikdamas savo ganytojišką pareigą parapijoje. Jo pasisakymas buvo dalykiškas: pageidavo turėti jaunesnį kunigą, kuris galėtų dirbti su jaunimu, rengti jam vasaros stovyklas, vesti dvasinio tobulėjimo keliu. Reikalingi su užsidegimu dirbantys tikybos mokytojai. Mažai vyresniųjų klasių moksleivių lanko tikybos pamokas. Priėmę Pirmąją Komuniją, dažniausiai nebeperžengia bažnyčios slenksčio. Klebonas prašė pasimelsti už jo motiną, kuri prieš ketvirtį amžiaus iškeliavo į Amžinybę. Tada laidotuvėse dalyvavęs dabartinis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ją pavadino šventąja.


Šiaulių vyskupijoje

Pakruojo dekanate

Vienijantys bendruomenę atlaidai

Etnografinės ekspozicijos atidarymas
Kun. Felikso ŠANDLO nuotrauka

Linkuva. Parapija nuo seno garsėja atlaidais, liaudiškai vadinamais „Škaplierna“. Šiais metais didieji Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos atlaidai prasidėjo liepos 13 dienos vakare šv. Mišiomis ir truko visą savaitgalį. Pirmadienį, liepos 17 dieną, buvo aukojamos padėkos šv. Mišios.

Vienas ryškesnių dalykų, kritusių į akis vos įvažiavus į miestelį ar pažvelgus į atlaidų dienų renginius, buvo vienijimasis. Tai liudijo tiek miestelio gatvių papuošimai, tiek atnaujintas šventorius, rekonstruojama bažnyčia. Taip pat pakili šventiška nuotaika, bendros šventės: etnografinės ekspozicijos atidarymas, šv. Mišios. Simboliška, jog atlaidų metu šv. Mišios buvo aukojamos ir už Linkuvos gimnazijos absolventus. Po jų kultūros namuose jiems buvo įteikti atestatai. Vakare surengta poezijos šventė, kurioje dalyvavo aktorė Rūta Staliliūnaitė.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

,,Buvau žmogus, bet ne angelas...“

Kun. Jonas Alesius aukoja
paskutines šv.Mišias Liepalingio
Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje

Leipalingis. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijoje liepos 30 diena buvo ir saulėta, ir lietinga. Ji tarsi atspindėjo čia vykusių apeigų realybę. Bažnyčia šventė Šv. Onos atlaidus ir atsisveikino su 18 tarnystės metų parapijai paaukojusiu klebonu kun. Jonu Alesiumi. Jis jau vyskupo paskirtas Kapčiamiesčio parapijos klebonu. Prieš prasidedant apeigoms, kunigas paskelbė, kad šv. Mišios bus aukojamos už visus dalyvaujančius atlaiduose maldininkus, parapiją, šeimas ir vaikus.


Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Padėka Dievui už kunigystės malonę

 

Iš kairės: kun. Viktoras Ačas,
kun Andrius Vaitkevičius,
kun. Kęstutis Motiejaitis,
diak. Aloyzas Žygaitis (laiko kryžių),
kun. Domas Gatautas,
kun. Egidijus Kumža,
kun. Renatas Liuberskis
ir kun. Vaidotas Vitė

Gargždai. Liepos 24 dieną bažnyčioje kartu su parapijos klebonu kanauninku Jonu Paulausku ir parapijiečiais meldėsi daug kunigų. Švęsdami pirmąsias kunigystės metines, dėkoti Dievui už kunigystės malonę susirinko iš Gargždų kilusio, buvusio aktyvaus ateitininko kunigo Andriaus Vaitkevičiaus kurso draugai — kunigai.


Šilalės dekanate

Atlaiduose – daug svečių

Atlaidų procesijoje gieda
Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios choras

ŠILALĖ. Miesto bažnyčia yra tituluota Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulu (tituliniai šio šventojo atlaidai švenčiami spalio pradžioje), tačiau svarbūs čia yra Šv. Joakimo ir Šv. Onos – Švč. Mergelės Marijos tėvų – šventė. Jau nuo seno čia švenčiami Šv. Onos atlaidai, nors meldžiantis turimas galvoje ir šv. Joakimas. Liepos 23-iąją, kepinant karštai šios vasaros saulei, būriai tikinčiųjų, jau iš pat ryto plaukė į bažnyčioje vykstančius atlaidus. Jiems kruopščiai pasirengė šios bažnyčios klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, padedant bažnyčios darbuotojams.


Meldėsi už mirusį kunigą

Prie kun. Vytauto Skipario kapo

Vėžaičiai. Liepos 25 dieną, trečiadienį, Gargždų parapijos klebono kan. Jono Paulausko aptarnaujamoje parapijos Šv. Kazimiero bažnyčioje susirinkę kunigai ir parapijiečiai meldėsi už prieš tris mėnesius mirusį Vėžaičių parapijos kleboną kun. Vytautą Skiparį. Šv. Mišių aukai vadovavo kun. Andrius Vaitkevičius, pamokslą sakė kun. Viktoras Ačas, kartu meldėsi kan. Jonas Paulauskas, kun. Česlovas Degutis, kun. Vaidotas Vitė, kun. Egidijus Kumža, diak. Aloyzas Žygaitis. Šv. Mišiose giedojo Vėžaičių parapijos choras ir Gargždų ateitininkų mergaičių ansamblis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija