Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šilalės dekanate

Atlaiduose – daug svečių

Atlaidų procesijoje gieda
Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios choras

ŠILALĖ. Miesto bažnyčia yra tituluota Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulu (tituliniai šio šventojo atlaidai švenčiami spalio pradžioje), tačiau svarbūs čia yra Šv. Joakimo ir Šv. Onos – Švč. Mergelės Marijos tėvų – šventė. Jau nuo seno čia švenčiami Šv. Onos atlaidai, nors meldžiantis turimas galvoje ir šv. Joakimas. Liepos 23-iąją, kepinant karštai šios vasaros saulei, būriai tikinčiųjų, jau iš pat ryto plaukė į bažnyčioje vykstančius atlaidus. Jiems kruopščiai pasirengė šios bažnyčios klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, padedant bažnyčios darbuotojams.

Pirmąsias šv. Mišias aukojo klebonas dekanas kun. S.Toleikis, o pamokslą pasakė Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. Vygintas Gudeliūnas. Gražiai giedojo Arvydo Ekčio parengtas Šilalės bažnyčios jaunimo choras.

Sumos šv. Mišias aukojo kun. V.Gudeliūnas, jis pasakė dar vieną pamokslą. Atlaidų dalyviams darniai giedojo svečiai – Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios mišrus choras. Kun. V.Gudeliūnui talkino nemažas būrys berniukų ministrantų ir baltai pasipuošusių mergaičių adorančių, kurias parengė Šilalės bažnyčios darbuotoja Irena Judeikienė. Giedant pakruojiečiams, vyko iškilminga procesija aplink bažnyčią. Po atlaidų kun. S.Toleikis padėkojo kun. V.Gudeliūnui už šv. Mišių auką, pamokslus, o Pakruojo bažnyčios choristams – už gražų giedojimą. Beje, svečiai iš Pakruojo pasidžiaugė rūpestingai prižiūrima Šilalės bažnyčios aplinka, nuostabiais gėlynais ir jauno klebono nuoširdumu, įdedamu darbu, šiuo metu renovuojant šalia bažnyčios esančius Šilalės parapijos namus.

Žilvinas PRANCKŪNAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija