Atnaujintas 2006 rugpjūčio 11 d.
Nr.60
(1460)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilniuje posėdžiavo Pasaulio lietuvių bendruomenės XII Seimas

Tris dienas Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, plaikstėsi Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vėliava, pakelta rugpjūčio 7-osios rytą. Vėliau įvyko iškilmingas posėdis Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų plenarinių posėdžių salėje. PLB delegatus, kurių buvo per 140, susirinkusius iš 35 pasaulio šalių, pasveikino Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas, PLB Valdybos pirmininkas Gabrielius Žemkalnis. Jis sakė: „Mūsų pagrindinis tikslas – Nepriklausomos Lietuvos valstybė ir už jos ribų gyvenančių tautiečių lietuvybė. Tai – didelė atsakomybė. Tik įsikūrusiose ir besikuriančiose bendruomenėse, kraštuose, į kuriuos dabar yra atvykę šimtai tūkstančių lietuvių, būtina ne vien žodžiais, bet ir darbais parodyti, kad jie ir toliau yra to paties kamieno šakos“. Apie darbus, jau padarytus ir reikėsiančius padaryti, buvo kalbama „Šarūno“ viešbučio didžiojoje salėje. PLB XII Seimui rūpėjo lituanistinių mokyklų steigimas ir jau veikiančių patirtis, didelė gyventojų emigracija iš Lietuvos, emigrantų sielovados problemos ir daug kitų klausimų. Balsų dauguma buvo priimti nutarimai ir rezoliucijos, apsvarstyta PLB misija ir vizija, kurią pristatė PLB vicepirmininkė Liūda Rugienienė. Išrinkta nauja PLB Valdyba, Kontrolės komisija ir Garbės teismas, taip pat Pasaulio lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba.

Apie šiuos ir kitus PLB XII Seime svarstytus klausimus parašysime plačiau artimiausiuose „XXI amžiaus“ numeriuose. Tik dar norėtųsi pridurti, kad PLB XII Seimo delegatui rugpjūčio 6-osios vakarą meldėsi Šv. Jonų bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, ir išeivijoje pašaukimus subrandinę dvasininkai: mons. Gintaras Grušas, prelatas Edmundas Putrimas ir kun. Arvydas Žygas. Sveikindamas Seimo delegatus, arkivyskupas S.Tamkevičius sakė: „Dėkokime Dievui už laisvės dovaną ir už tai, kad turime tėvynę, kuri visada laukia iš viso pasaulio sugrįžtančių savo vaikų“.

Po šv. Mišių buvo paminėtas prelatas Mykolas Krupavičius (1885-1970), žemės reformos Lietuvoje parengėjas ir vykdytojas, žemės ūkio ministras, politikas, VLIK’o pirmininkas, vienas iš Lietuvių Chartos ir PLB Konstitucijos kūrėjų.

PLB Seimai vyksta periodiškai kas treji metai. Trys paskutinieji – X, XI ir XII organizuoti jau nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos sostinėje Vilniuje. Ankstyvesnieji vyko JAV miestuose Vašingtone, Čikagoje. Nauja PLB Valdybos pirmininke buvo išrinkta advokatė Regina Narušienė.

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija