Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Padėkos ir vilties dieną – tikinčiųjų eisena į Šiluvą

Vienoje iš tikinčiųjų eisenų į Šiluvą

Rugpjūčio paskutinis sekmadienis primena metą, kai svetimų primesta valdžia bijojo besimeldžiančių žmonių, kai Eucharistijos bičiulių rengiamos maldos eisenos iš Tytuvėnų į Šiluvą buvo trukdomos, o aktyvesni dalyviai ir organizatoriai buvo persekiojami, teisiami, sodinami į kalėjimus. Vyresni kelmiškiai dar nepamiršo sesers Gemos Stanelytės teismo Kelmėje, išgalvoto „kiaulių maro“, su kuriuo kovoti buvo atsiųsti ne veterinarijos specialistai, o daugybė kariuomenės, kuri, pasitelkus dar draugovininkus, apsupo Tytuvėnų ir Šiluvos apylinkes. O tikslas vienas – žmonių ėjimui su malda į Šiluvą sutrukdyti. Kelmės sąjūdžio dalyviai, tarp kurių buvo ir sovietmečiu draustų eisenų dalyvių, ir teismų, kuriuose buvo nuteisti žmonės už tų eisenų organizavimą, liudininkų, matydami, kad Sąjūdžio kilimo metu buvęs dvasingumas blėsta, žmonės darosi savanaudiškesni, piktesni, tolsta nuo krikščioniškųjų vertybių, pasiūlė atgaivinti sovietmečiu Eucharistijos bičiulių pradėtas maldos eisenas iš Tytuvėnų į Šiluvą. Taip norima padėkoti Dievo Motinai už atgautą nepriklausomybę ir paprašyti globoti mūsų žmones, neleisti jiems nutolti nuo vertybių, be kurių nesukursime laimingesnio gyvenimo. Tam pritarė ir pirmasis mūsų atkurtos valstybės vadovas prof. V.Landsbergis, kuris nuo 1993 metų pats dalyvavo beveik visose eisenose. Tai daryti žada ir šiemet. Šiai idėjai pritarė ir tarptautinė katalikiška Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo (TFP) asociacija, kurios nariai 1990 metais 28 šalyse per 100 dienų po peticija, reikalaujančia pripažinti Lietuvos teisę į nepriklausomybę, surinko 5,3 mln. žmonių parašų. Peticija su parašais 1990 metų gruodžio pradžioje buvo pristatyta SSRS prezidentui M.Gorbačiovui.

Priminsime delegacijos vadovo ir mūsų valstybės vadovo pokalbį, kurio metu buvo pasakyta, jog tai, kas bloga, pasieks Lietuvą greičiau nei tai, kas gera, ir kad Lietuvos laukia daug pavojų. Prof. V.Landsbergis paprašė delegacijos narių ir ateityje nepamiršti Lietuvos ir padėti išvengti galimų pavojų, padėti kovoti su blogybėmis. TFP asociacija tesi pažadą, jos nariai kasmet atvyksta į Lietuvą. Kartu su keliaujančia Fatimos Dievo Motinos statula susitikimuose su tikinčiaisiais primena, ką Marija perdavė žmonijai pasirodymo 1917 metais Fatimoje metu, ragina žmones saugoti savo tikėjimą, gerbti savo ganytojus, puoselėti katalikiškąsias tradicijas.

Lietuvos Sąjūdžio taryba, suprasdama, kad Lietuvai būtinas dvasinis atsinaujinimas, kvietė ir kviečia žmones dalyvauti eisenoje į Šiluvą. Sąjūdžio vadovai, tarybos nariai kasmet patys dalyvauja eisenose. Eisenose į Šiluvą yra dalyvavę ne tik Lietuvos Seimo nariai, Vyriausybės atstovai, bet Vatikano nuncijus, užsienio valstybių ministrai, parlamento nariai.

Šiais metais eisenos į Šiluvą diena sutampa su ta diena, kai prieš 15 metų buvo pasirašyti aktai dėl tarpvalstybinių santykių atkūrimo tarp Lietuvos ir Vokietijos bei kitų šalių. 1991 metų rugpjūčio paskutinėmis dienomis tokie dokumentai buvo pasirašyti su daugeliu pasaulio valstybių. Tai reiškė, kad 1990 metais paskelbta nepriklausomybė apginta. Eidami su malda į Šiluvą ir melsdamiesi Šiluvoje, prisiminsime sudėtingą Lietuvos kelią į laisvę, prisiminsime tuos, kurie padėjo mums apginti ir išsaugoti nepriklausomybę, kurie neleido užgesti laisvės vilčiai, kovojo už Lietuvos laisvę, ir kartu prisiminsime žuvusiuosius šiame kelyje ir kankinius.

Rugpjūčio 27 dieną į Šiluvą bus einama nuo Raseinių pusės ir iš Tytuvėnų. Ketinantieji eiti nuo Raseinių pusės turėtų atvykti į Katauskių kaimą ant Dubysos šlaito iki 9 val. ir kartu su Kauno arkivyskupu S.Tamkevičiumi eiti į Šiluvą. Iš Tytuvėnų bus išvykstama taip pat 9 val. Į Tytuvėnus reikėtų atvykti iki 8.30 val. Vienuolyno kieme susitelksime eisenai ir iš ten, Šiaulių vyskupo E.Bartulio vedami, 9 val. išeisime į Šiluvą.

Kam yra galimybė rugpjūčio 27 d. iki 7.30 val. atvykti į Kelmę, kviečiame dalyvauti trumpame Sąjūdžio mitinge Kelmės Atgimimo aikštėje, kur iškilmingai sutiksime vyskupą ir prisiminsime Sąjūdžio kilimo metus, kai žmonės buvo dvasingesni, geresni, atidesni vienas kitam, kai ir Bažnyčia buvo reikalingesnė, taip pat prisiminsime anuomet skambėjusias dainas, iškelsime trispalvę, sugiedosime himną ir 8 val. išvyksime į Tytuvėnus.

TFP 18 asmenų iš įvairių pasaulio valstybių delegacija iš Tytuvėnų neš Fatimos Dievo Motinos statulą.

Šiluvoje rugpjūčio 27 dieną 12 val. visi atėjusieji susivienysime šv. Mišių aukoje.

Eidami į Šiluvą pasakysime sau ir kitiems: Lietuvai būtinas dvasinis atsinaujinimas, Lietuvai reikalinga Švč.M.Marijos pagalba, nes be krikščioniškųjų vertybių nesukursime gražesnės Lietuvos!

Antanas RAČAS,
Kovo 11-osios Akto signataras,
Sąjūdžio tarybos narys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija