Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Padėkos ir džiaugsmo šventė

Popiežiaus Benedikto XVI apaštaliniu
palaiminimu apdovanotas zakristijonas
Mečislovas Montvydas (sėdi viduryje)
su kunigais ir patarnautojais

Šventinės vakaronės akimirka

 

KLAIPĖDA. Nuo seno garsėjanti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, iškilmė į Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčią sukvietė būrius tikinčiųjų. Pagerbiant Dievo Motiną Mariją, parapijos klebonas kun.Romualdas Vėlavičius kvietė visus maldai už parapiją, už šventovės rėmėjus bei geradarius, kurių dėka gražėja ši jauniausia Klaipėdos bažnyčia. Parapijos šventėje dalyvavo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos administratorius kun. Vilius Viktoravičius. Savo įtakingu žodžiu pamokslininkas kvietė, vadovaujantis skautų šūkiu, pirmiausia matyti kitą žmogų, nes ir Dievo meilė prasideda nuo meilės žmogui. Visą dieną vyravo puiki, pakili, maldinga nuotaika, parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams perskaitė parapijos veiklos ataskaitą – džiaugėsi, jog gerų žmonių dėka išklotos granitinės grindys, išmokėtos skolos ir planuojami darbai ateičiai – pagrindinio altoriaus, tabernakulio, krikštyklos, ambonos statymas, bokštų remontas. Klebonas dėkojo ir džiaugėsi, jog visa tai vyksta tik tikinčiųjų ir geros valios žmonių dėka ir už juos visus ir buvo aukojamos pagrindinės dienos šv. Mišios. Kartu su kunigu svečiu Viliumi Viktoravičiumi meldėsi parapijos klebonas kun. R.Vėlavičius ir tėvas Juozapas Adolfas Pudžemys, OFM, giedojo parapijos choras, šv. Mišių pabaigoje visi giedodami giesmę žengė Eucharistinėje procesijoje apie bažnyčią.

Baigiantis iškilmei parapijos klebonas nuoširdžiai dėkojo kiekvienam atėjusiam į šias iškilmes ir džiaugėsi, kad ši jauniausia Klaipėdos bažnyčia jau turi ir savų veteranų – nuo pirmų parapijos gyvavimo dienų joje ištikimai tarnauja zakristijonas Mečislovas Montvydas. Klebonas džiaugėsi, kad turi garbės jam įteikti popiežiaus Benedikto XVI apaštalinį palaiminimą, kuriame rašoma: „Popiežius Benediktas XVI suteikia apaštalinį palaiminimą Mečislovui Montvydui už ištikimą tarnystę Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčioje“. Nuskambėjo džiugus „Ilgiausių metų“. Po iškilmingų šv. Mišių parapijiečiai ir svečiai dar neskubėjo namo – šventinę vakaronę dovanojo Klaipėdos folkloro klubas „Šeimyna“, skambėjo dainos, sukosi poros liaudiško šokio sūkury.

Tikėkimės, kad pakili maldos nuotaika, patirtas bendrumo ryšys ir išgyventas tikėjimo džiaugsmas ilgam išliks tikinčiųjų širdyse ir įkvėps kilti ir keltis naujam gyvenimui su Dievu.

Kun. Saulius STUMBRA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija