Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Sutvirtinimo sakramento iškilmės ir atlaidai

Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta
teikia Sutvirtinimo
sakramentą šilališkiams

Prasidėjus Sutvirtinimo sakramento teikimo metui, liepos 28-ąją Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta lankėsi Šilalės dekanate ir teikė Sutvirtinimo sakramentą. Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje tą dieną vyskupo aukojamose šv. Mišiose dalyvavo ir šį sakramentą gavo 81 sutvirtinamasis iš Laukuvos ir Požerės parapijų.

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje tą dieną Sutvirtinimo sakramento teikimas vyko dviem srautais: 15 ir 18 valandomis. Šios bažnyčios klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, padedamas kunigo S.Valauskio, klieriko Gedimino Raudonio, padarė viską, kad Sutvirtinimo sakramento teikimo iškilmės vyktų sklandžiai. Sutvirtinamuosius rengė patyrusios tikybos mokytojos: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytoja Salomėja Trakšelienė ir Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinės mokyklos mokytoja Lina Jasaitė. Daug laiko su vaikais dirbo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai Marius Dyglys, Marius Surplys ir Darius Valančius.

Vyskupas kiekvienam suvirtinamųjų srautui aukojo šv. Mišias, surengė po paskutinę pamokėlę, kad dar labiau įvirtintų vaikų žinias apie tikėjimo tiesas. Net 122 Šilalės parapijos sutvirtinamieji priėmė Sutvirtinimo sakramentą ir gavo vyskupo palaiminimą.

Vyskupas dr. J.Boruta toliau tęsia Sutvirtinimo sakramento teikimą Telšių vyskupijos dekanatuose.

Liepos 30-ąją Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje įvyko iškilmingi Porciunkulės atlaidai. Pirmąsias šv. Mišias aukojo klebonas kun. S.Toleikis, homiliją pasakė į atlaidus atvykęs Plungės dekanato Tverų parapijos klebonas kun. Edgaras Petkevičius. Giedojo šios parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Arvydo Ekčio.

Atlaidų Sumą aukojo kun. E.Petkevičius. Ganytojas pamoksle kalbėjo apie prie Asyžiaus esančios Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnytėlės (Porciunkulės) pašventinimo reikšmę tikintiesiems. Savo pamoksle svečias kvietė tikinčiuosius įžiebti savo širdyse meilę Dievui ir savo artimui, žvelgiant į Kristaus pasiaukojimą bei Jo mirtį ant Kryžiaus už visos žmonijos atpirkimą.

Atlaiduose surengta iškilminga procesija, giedojo Šilalės bažnyčios mišrus choras, vadovaujamas maestro Antano Kazlausko.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija