Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

PARYMOKIM PRIE TĖVIŠKĖS SLENKSČIO

Šiais žodžiais buvo pavadinta Pasvalio katalikių moterų organizuota konferencija ant ratų, kuri vyko Pušaloto parapijoje birželio 29 dieną. Į konferenciją buvo pakviesta Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkė Janina Klungevičienė, Šiaulių, Pakruojo, Panevėžio, Biržų katalikės moterys.

Kelionė prasidėjo 8 val. šv. Mišiomis Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Po šv. Mišių dekanas klebonas kun. Algimantas Neverauskas konferencijos dalyves išlydėjo palinkėjęs sėkmės, Dievo palaimos tęsiant konferenciją. Prie Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios mus sutiko krikščionys demokratai Rita Vaišvilienė ir Stasys Ogintas su gėlėmis ir sūriu. Po šv. Mišių, kurias aukojo klebonas kun. Albinas Pipiras, buvome supažindinti su bažnyčios istorija, klebonas papasakojo apie joje esančius paveikslus.

Aplankėme kapines, žymių žmonių kapus. Konferencija tęsėsi parapijos salėje prie vaišių stalo, kurį palaimino kun. A.Pipiras. Dalyvavo nemažai Pušaloto bendruomenės narių. Seniūnė Paulina Stravinskienė papasakojo apie seniūnijos gyvenimą. Buvom sužavėtos mokytojų Sofijos ir Mykolo Tamašauskų padainuotų dainų, kurios po įspūdingų pasakojimų dar labiau nuskaidrino mūsų sielas.

Pasivaišinusios išklausėme Lietuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkės J.Klungevičienės mintis. Iš jos žodžių aiškiai supratome, kad ji labai atsidavusi tokiems reikalingiems dalykams kaip krikščionybės puoselėjimui, pagalbai vienišam žmogui (šiuo atveju vaikų namų išsaugojimui). Janina yra muzikos mokytoja, todėl ji niekada nesiskiria su daina ar giesme. Po pasisakymo ji, visoms pritariant, pagiedojo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio labai mėgstamą giesmę „Nors dulkės ir kaitra“.

Grįžome iš šio gražaus renginio kupinomis džiaugsmo širdimis, nes supratome, kad dar daug Lietuvoje yra paprastų, bet dideles dvasines, patriotines vertybes puoselėjančių žmonių. Ir darosi ramu, kad ne vien blogis supa mus. Nuoširdus ačiū šauniosioms Pasvalio katalikėms moterims – pirmininkei Bronytei Aukštikalnienei, tarybos narei Vladai Čirvinskienei ir visiems, rengusiems šią konferenciją. Konferencijos tikslas įgyvendintas su kaupu. Linkime šioms moterims sėkmės darant tokius dvasingus darbus Lietuvai.

Danutė Vilimienė,
Pakruojo katalikių moterų valdybos narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija