Atnaujintas 2006 rugpūčio 18 d.
Nr.61
(1461)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Popiežius Benediktas XVI vadovavo Žolinės iškilmei

Antradienį Katalikų Bažnyčios liturginiame kalendoriuje buvo minima Žolinė - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų liturginė iškilmė. Tą dieną popiežius Benediktas XVI Marijai, Taikos karalienei, pavedė visos žmonijos sielvartą dėl kiekvienos pasaulio vietos, kurioje kenčiamas smurtas. Tačiau Šventasis Tėvas ypatingo Švč. M.Marijos užtarimo meldė keturioms konkrečioms situacijoms, kurios šiuo metu kelia didžiausią tarptautinės bendruomenės ir Šv. Sosto rūpestį - Libanui, Šventajai Žemei, Šri Lankai ir Irakui.

Popiežius antradienio ankstų rytą vadovavo Žolinės liturgijos Eucharistijai Kastelgandolfo miestelio Šv. Tomo iš Villanova parapijoje. Popiežius taip pat pasakė homiliją, šv. Mišiose dalyvavusių tikinčiųjų mintis kreipdamas į Žolinės slėpinio reikšmę. „Tik Švč. Mergelėje Marijoje, - sakė Benediktas XVI, - galime suvokti, jog Dievo meilė visuomet nugali blogį. Mergelės Marijos asmenyje galime matyti Dievo grožį ir per Jos pavyzdį išgyventi, jog Dievas nugali viso pasaulio galią ir smurtą simbolizuojantį žodžio liturgijoje minėtą slibiną. Melskime Mariją, Taikos karalienę, kad padėtų taikos pergalei, šiandien“.

Vidudienį Kastelgandolfe vyko Popiežius susitikimas su maldininkais, kuriems Šventasis Tėvas pasakė trumpą kalbą ir su kuriais sukalbėjo „Viešpaties angelo“ maldą.

Savo kalboje Benediktas XVI priminė raminančią Švč.M.Marijos Ėmimo į dangų tikėjimo tiesą. Per žmonijos istoriją keliaujantys krikščionys Švč.Mergelės Marijos pergalėje įžvelgia savo lūkesčių įgyvendinimą ir savo vilties tikrąjį ženklą. Švč. M.Marija yra pavyzdys ir parama visiems tikintiesiems - Ji mus drąsina neprarasti vilties sunkumų ir neišvengiamų kasdienių bėdų akivaizdoje. Ji užtikrina savo pagalbą ir primena, jog svarbiausia yra ieškoti to ir galvoti apie tai, kas yra dangiška, o ne žemiška.

Mat yra pavojus, kad rūpindamiesi kasdienos rūpesčiais prieisime prie išvados, jog tik šiame gyvenime, šiame pasaulyje, kuriame esame praeiviai, glūdi žmogiškosios egzistencijos tikslas. Tuo tarpu dangaus rojus yra tikrasis mūsų žemiškosios piligrimystės tikslas. Kokios skirtingos būtų mūsų dienos, jeigu jas paveiktų būtent šioji perspektyva! Taip buvo šventiesiems. Jų gyvenimai liudija, jog tada, kai širdis nuolat kreipiama į dangų, žemiškoji tikrovė būna išgyvenama pagal teisingą vertybių skalę, nes ją apšviečia dieviškosios meilės amžina tiesa.

Popiežius taip pat meldė Švč. Mergelės Marijos taikos malonės ypač Libanui, Šventajai Žemei, Šri Lankai ir Irakui. Benediktas XVI išsakė savo dvasinę maldos vienybę su visais Libano gyventojais, kurie Žolinės iškilmės proga susirinko į Libano Dievo Motinos šventovę švęsti Eucharistijos su jo ypatinguoju pasiuntiniu kardinolu Rožeru Ečegerajumi, kuris, sakė Benediktas XVI, nuvyko tam, kad paguostų visus nuo konflikto nukentėjusiuosius, užtikrintų konkretų solidarumą ir drauge su libaniečiais melstųsi didžiąja taikos intencija. Šventasis Tėvas taip pat išsakė savo artumą su visais Šventosios Žemės ganytojais, susirinkusiais į Apreiškimo baziliką Nazarete kartu su Apaštališkuoju atstovu arkivyskupu Antonijumi Franku melstis tomis pačiomis taikos intencijomis.

„Menu taip pat brangią Šri Lankos tautą, kuriai grasina kylantis etninis konfliktas, ir Iraką, kur kasdienis ir baisus kraujo praliejimas atitolina susitaikymo ir atsikūrimo perspektyvas. Švč.M. Marija visiems teužtikrina supratimo dvasią, susitarimo ir santarvės troškimą!“ - meldė popiežius Benediktas XVI Žolinės iškilmės Vidudienio maldoje.

VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija