Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Vyskupo viešnagė jubiliejaus išvakarėse

Vyskupas Rimantas Norvila
teikia Sutvirtinimo sakramentą

KUČIŪNAI. Rugpjūčio 20-ąją, sekmadienį, Šv. Kazimiero parapijoje gamta, žmogus ir Bažnyčia šventė Švč. Mergelės Marijos Karalienės atlaidus. Saulės dovanojamos šviesos ir šilumos auksinės gijos, gerumu spinduliuojantys parapijiečių ir svečių veidai, Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos teikiamas palaiminimas liudijo Dievo sukurtą stebuklą – Žemės ir Dangaus vienovę. Šią dieną į bažnyčią susirinko daug jaunų žmonių. 26 jaunuoliams ganytojas teikė Sutvirtinimo sakramentą. Klebonas kun. Rimantas Venslova perskaitė raportą. Jis supažindino su parapijos istorija, taip pat per jo klebonavimo laikotarpį atliktais darbais.

Kučiūnų kaimo vardas istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1685 metų. Jis priklausė Alnos (lenk. Holny) dvarui ir buvo Gardino jėzuitų nuosavybė. Jo pavadinimas kilęs nuo pirmo kaimo gyventojo, Alnos dvaro tarno Kučiūno pavardės. Iki 1907 metų Kučiūnai priklausė Seinų apskrities Beržininko parapijai. Dėl įvairių lenkų ir lietuvių nesutarimų pastarieji atsiskyrė ir, padedant kun. Juozapui Galeckui, 1907 metais įkūrė Kučiūnų parapiją. Šiuo metu parapijai priklauso 264 sodybos. Gyvena 1050 žmonių, 1016 parapijiečių. Jie puikiai sutaria su sentikiais. Tai XVII amžiuje už nepaklusnumą caro ištremtų rusų palikuonys.

Per klebono tarnystės metus Kučiūnų parapijoje pakrikštyti 174 vaikai, sutuoktos 46 poros, palaidota 140 žmonių. Pastatyti nauji vargonai, varpas. Sutvarkyta bažnyčios aplinka, parapijos salė, įrengta šarvojimo patalpa. Kartu su parapijiečiais atlikta dar daug kitų darbų. Bažnyčioje yra jaunimo ir suaugusiųjų chorai. Jiems sėkmingai vadovauja vargonininkas Juozas Pileckas. Savo profesionalumu jie garsina parapiją visoje vyskupijoje. Vyskupas taip pat aukštai įvertino, pagyrė choristus už gražiai sugiedotas giesmes.

Ateinančiais metais, gegužės 20 dieną, Kučiūnų parapija švęs 100 metų jubiliejų. Klebonas į iškilmes pakvietė atvykti vyskupą R. Norvilą, visus atlaiduose dalyvavusius svečius. Ganytojas aukojo šv. Mišias, pasakė homiliją. Jam talkino vyskupo generalvikaras mons. Arūnas Poniškaitis. Vyskupas kvietė tikinčiuosius melstis už sutvirtinamuosius, jų tėvus, visus čia susirinkusius žmones, parapiją – už tikėjimo stiprinimą. Prašė ne tik Švč. Mergelę Mariją, bet ir Bažnyčios globėją šv. Kazimierą, kad jie padėtų augti žmonių širdyse iš kartos į kartą perduodamam tikėjimui ir meilei Dievui. Savo homilijoje ganytojas kvietė maldininkus atkreipti dėmesį į žodžius: ,,Gyvybė, gyvenimas, gyvasis“. Sekmadienio Šventojo Rašto skaitiniuose šie žodžiai labai daug kartų skambėjo. Vyskupas ragino žmones naudotis Viešpaties suteikta galimybe džiaugtis amžinuoju gyvenimu ir daugeliu dalykų, kurie padeda jo siekti. Svarbiausias jų – laikytis Dešimt Dievo įsakymų, dažniau priimti Švenčiausiąjį Sakramentą – tikrąjį maistą dvasiai.

Per šv. Mišias sutvirtinamieji aukojo atnašas. Jaunuoliai ant Viešpaties stalo atnešė duonos kepalą, vaisius, kurių derlių Viešpats dovanojo, sūrį, kurį suspaudė darbščiosios parapijietės, medų, kurį surinko vienos iš Dievo sukurtų stebuklų – darbščiosios bitelės.

Gavusieji Sutvirtinimo sakramentą padėkojo vyskupui ir įteikė gėlių puokštę, kartu su choru atliko ,,Ilgiausių metų“. Jie pavaišino maldininkus atnašauta duona.

Ganytojas iškilmėse Kučiūnuose dalyvavo pirmą kartą. Ruošiantis parapijos jubiliejui, vyskupas paragino tikinčiuosius ne tik nupinti gražius vainikus, bet ir vieniems su kitais jungtis dvasine gija. Atsinaujinti tikėjime, atgaivinti ,,Gyvąjį Rožinį“. Sekmadieniais gausiau dalyvauti šv. Mišiose. Įvertinti jų svarbą: melstis už mirusius ir gyvuosius, jų šeimas, už kleboną. Po šv. Mišių vyskupas ir kiti svečiai buvo pakviesti į parapijiečių suruoštą agapę. Joje ganytojas palaimino žemiškas gėrybes ir šiltai bendravo su žmonėmis. Čia jis pirmą kartą paragavo maisto, kurį galima valgyti per Gavėnią. Tai kepta bebro uodega.

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija