Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Bažnyčios šventinimo dešimtmetis

Palemono parapijos atstovės
dėkoja parapijos kūrėjams
ir svečiams

Į šventovę žengia klebonas
kun. Massimo Bianco (dešinėje)
ir garbingi svečiai – vyskupas
Gustavas Garcia Siller
ir arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

PALEMONAS. Rugpjūčio 15 dieną, per Žolinės atlaidus, Palemono ir Neveronių bendruomenės tikintieji šventė parapijos bažnyčios šventinimo 10 metų sukaktį. Palemono Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčią arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino 1996 m. rugpjūčio 15 d. Parapijiečiai džiaugėsi, kad po dešimties metų arkivyskupas S.Tamkevičius atvyko į parapiją, kur kartu su bendruomene šventė šį nedidelį, bet gražų bažnyčios jubiliejų.

Arkiv. S.Tamkevičius aukojo šv. Mišias. Kartu su juo koncelebravo ir svečias iš Čikagos vyskupas Gustavas Garcia Siller, kun. prof. dr. Arvydas Žygas, mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas kun. Massimo Bianco, SDB, kun. Stasys Šileika, SDB, iš Italijos atvykęs kun. Facchetti, SDB. Šv. Mišių pradžioje arkivyskupas pasveikino susirinkusius parapijiečius, padėkojo tėvams saleziečiams už šios parapijos įkūrimą, pastoracinį darbą. Už veiklą parapijoje ir darbą su vaikais išreiškė padėką čia dirbančioms seserims salezietėms.

Šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas dėkojo visiems iniciatoriams ir prisidėjusiems statant šią bažnyčią. Ganytojas džiaugėsi susikūrusia Palemono bendruomene, jos veikla ir paragino tikinčiuosius nelikti pasyviais parapijos nariais, bet vis aktyviau, geranoriškai ir optimistiškai įsitraukti į parapijos veiklą. Šv. Mišių metu giedojo parapijos vaikų ir suaugusiųjų chorai.

Po šv. Mišių parapijiečių vardu D.Spangelevičienė padėkojo vyskupams ir kunigams svečiams už dalyvavimą šventėje, vaikai jiems įteikė gėlių. Visi buvo pakviesti į parapijos salę, kur vyko minėjimas, o po jo agapė. Giesme „Lietuva brangi“ minėjimą pradėjo Palemono bažnyčios choras. Minėjimo metu buvo prisiminta šios parapijos įkūrimo pradžia ir kaip vyko bažnyčios statymo darbai. Apie tai papasakojo tame darbe dalyvavę mokytojas A.Daukšys ir bažnyčios statymo darbų vykdytojas inžinierius V.Džiugelis.

Parapijiečiai sakė esą dėkingi pirmajam šios parapijos klebonui kun. A.Graužiniui, kuris šventėje negalėjo dalyvauti. Daug nuveikė statant bažnyčią ir tuometis klebonas kun. Krizantas Juknevičius, SDB. Jis savo trumpame pasisakyme pabrėžė, kad iš plytų pastatyti bažnyčią nėra sunku, yra daug sunkiau statyti gyvąją bažnyčią, suburti parapijos bendruomenę. Parapijiečiai dėkojo ir dabartiniam parapijos klebonui kun. M.Bianco už veiklą kuriant bendruomenę, o „Caritas“ moterys – už paramą.

Po minėjimo arkiv. S.Tamkevičius palaimino stalą ir buvo pasidalyta paruoštomis vaišėmis. Ši šventė buvo viena iš progų Palemono ir Neveronių parapijiečiams bendradarbiauti, iš arčiau susipažinti ir augti tikėjime ir artimo meilėje. Ji paskatino kiekviena parapijietį jaustis gyva parapijos dalele.

S. Inga Rukaitė, FMA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija