Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Žolinės šventę lydėjo vyskupo palaiminimas

Vyskupas Juozas Tunaitis (antras
iš kairės), Varėnos dekanas
kun. Valentinas Virvičius (kairėje)
ir Kabelių klebonas kun. Algis
Vaickūnas (dešinėje)
su jaunaisiais kabeliškiais

Tikintieji Kabelių
Švč. M. Marijos Ėmimo
į dangų bažnyčioje per Žolinę

Procesijoje su vėliavomis
dalyvavo ir pagyvenę tikintieji...

... ir jaunieji kabeliškiai

Švč. Sakramento garbinimas
procesija aplink išpuoštą bažnyčią

Klebonas kun. Algis Vaickūnas
vyskupui padovanojo
Švč. M. Marijos paveikslą

Vyskupas Juozas Tunaitis
dalija Komuniją Kabelių bažnyčioje

Vysk. Juozas Tunaitis
bendrauja su jaunaisiais parapijiečiais

KABELIAI. Žolinės dieną gėlėmis ir vainikais padabintoje nedidukėje medinėje Kabelių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje gausiai susirinko tikintieji. Tądien Kabelių parapijos žmonės šventė ir bažnyčios 95-metį, ir parapijos dieną „Vienybė“. Juos laimino parapijos iškilmėse dalyvavęs Vilniaus arkivyskupo augziliaras vyskupas Juozas Tunaitis.

Įprasta, kad į Kabelių parapijos atlaidus gausiai renkasi ne tik parapijos gyventojai, bet ir iš miestų suvažiavę vaikai bei vaikaičiai. Vyskupo kabeliškiai laukė su gėlėmis ir dzūkiška namine duona. Džiugiai nustebęs, kad jį sutiko toks gausus būrys tikinčiųjų: tautiniais drabužiais pasidabinusių moterų ir vaikų, palaiminęs bažnyčios šventoriuje ir prie vartų susirinkusius tikinčiuosius, vyskupas skubėjo į bažnyčią aukoti šv. Mišių už parapiją bei jos gyvus ir mirusius tikinčiuosius.

Per pamokslą ganytojas prisiminė neilgą, bet įdomią Kabelių parapijos istoriją. Iki 1911 metų Kabeliuose bažnyčios nebuvo, kaimas priklausė Ratnyčios parapijai. Kai Ratnyčioje buvo rengiamasi griauti senąją 1762 metais statytą bažnyčią, kaimo gyventojų rūpesčiu ji buvo perstatyta Kabeliuose. Archyvuose rašoma, kad tuo rūpinosi kun. P.Bernotas. Išardytą bažnyčią kaimo žmonės susivežė arkliais. Vėliau, beveik po dešimt metų, buvo sudaryta ir Kabelių parapija, ir jai tuomet priklausė maždaug 1500 gyventojų. Vyskupas apgailestavo, kad dabar parapijoje yra mažiau gyventojų, bet tuo pačiu ir pasidžiaugė, kad į iškilmes susirinko ir patys mažiausi parapijiečiai.

Pasitelkdamas apie Kabelių parapiją rašiusio kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino rankraščių duomenimis, vyskupas prisiminė ir geru žodžiu minėjo šioje parapijoje besidarbavusius kunigus, kurių ne vienas buvo šviesi asmenybė. Pirmasis kunigas Kabeliuose buvo Jurgis Zimkus, vėliau – Bernardas Sužiedėlis, Juozapas Augūnas, Pranciškus Čaglys, Nikodemas Pakalka, Juozapas Poškus, Konstantinas Molis, Vladislovas Jašukas, Alfonsas Merkys, Albertas Ulickas, Benediktas Urbonas, Karolis Garuckas, Alfonsas Petronis, Jonas Lauriūnas, Vytautas Pūkas, Petras Purlys, Valentinas Virvičius, Antanas Domeikis, Gintautas Stanevičius, Raimondas Varaneckas. Šiuo metu Kabelių parapijos klebonas – kun. Algis Vaickūnas.

Ganytojas sakė, kad pamaldi parapija nusipelnė gerų dvasios ganytojų. Gražiausiais žodžiais parapijiečiai iki šiol mena P.Čaglį, kurio dėka parapija tapo viena pirmaujančių Vilniaus krašte. Jam dirbant susikūrė katalikų pasauliečių tretininkų organizacija, neturinti vienuolystės įžadų. Šios organizacijos veikla su pertraukomis tęsėsi ir sovietmečiu. Noriai prisiminimais dalijosi ir Kabeliuose tebegyvenanti paskutinė parapijos tretininkė Romualda Grigienė. Devyniolika metų Kabeliuose dirbęs kun. J.Lauriūnas buvo tikras pasididžiavimas. Buvęs karo gydytojas, laisvai kalbėjęs keletu užsienio kalbų, J.Lauriūnas buvo kilniadvasis dvasios ganytojas. Sovietiniais metais jis vadovavo slaptai kunigų seminarijai. Apie tai su pasididžiavimu mena ir jo auklėtinis Jonas Boruta, dabartinis Telšių vyskupas. Visi Kabeliuose dirbę dvasininkai yra sakę, jog šios parapijos žmonės dvasingesni nei kitur.

Antroji vyskupo pamokslo dalis buvo skirta Žolinės – Švč.Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – šventei. Vyskupas, priminęs, jog Bažnyčia skelbia, kad Švč. Marija į dangų buvo paimta su kūnu, prisiminė ir jos sunkų gyvenimą bei begalines dvasines kančias. Ganytojas tikintiesiems priminė, kad „meilė Dievui ir Švč.Mergelei Marijai padės mums apsisaugoti nuo pragaištingų dalykų“. Šiandien Dievo Motina į mus kreipiasi tokiais žodžiais: „Mano vaikai, klausykite manęs. Laimingi yra tie, kurie laikosi mano kelių. Būkite išmintingi. Laimingas žmogus, kuris manęs klauso, ateidamas prie mano namų. Kas randa mane, tas randa gyvenimą ir gauna malonę ir Viešpaties“. Pasak vyskupo, šie Dievo Motinos žodžiai turi rasti atgarsį visų krikščionių širdyse.

Po šv. Mišių aplink bažnyčią nusidriekė procesija su vėliavomis. Kabeliuose tebegyvuoja graži tradicija – mažosios parapijietės vyskupui po kojomis barstė spalvingiausias darželių ir laukų gėles.

Toliau iškilmės tęsėsi anapus šventoriaus. Vysk. J.Tunaitis, iškilmėse dalyvavę Varėnos dekanas kun. Valentinas Virvičius bei keletas klierikų ir Kabelių klebonas kun. A.Vaickūnas dalyvavo ir parapijos šventėje, kurioje grojo Varėnos kapela „Periodas“. Vyskupą, kunigus ir visus parapijos žmones pasveikino Seimo narys Algis Kašėta. Rajono savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Valeiša ganytojui įteikė dailią žolynų puokštę ir knygą „Čepkeliai“. Klebonas kun. A.Vaickūnas vyskupui padovanojo Švč. M. Marijos paveikslą. Parapijos tikinčiųjų dovana – po pintinę grybų ir mėlynių. Buvo pagerbti ir bažnyčiai nusipelnę parapijiečiai.

Vysk. J.Tunaitis neskubėjo namo: pasiklausęs nuotaikingo „Periodo“ koncerto, jis bendravo su jaunaisiais parapijiečiais, kiekvieną apdalijo paveiksliukais su Dievo atvaizdu.

Rūta AVERKIENĖ

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija