Atnaujintas 2006 rugpjūčio 25 d.
Nr.63
(1463)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mokslinė ekspedicija – dvasiniam tobulėjimui

Inesė Ratnikaitė

Šalia Dievo tarnaitei Barborai
Žagarietei skirto koplytstulpio.
Ekspedicijoje dalyvavo mokslininkų
grupė: prof. habil. dr. Alfonsas
Motuzas, prof. Irena Regina
Merkienė, dr. Rasa Račiūnaitė-
Paužuolienė, dr. Aldona
Vasiliauskienė bei Telšių kunigų
seminarijos klierikas Marius Dyglys.
Barboros įamžinimo pagerbime
dalyvavo Romoje besimokantis
postulatorius Evaldas Alūza

Barboros Žagarietės kultas

Senoji Žagarė Šiaulių vyskupijoje yra pagarsėjusi tuo, kad turi savą užtarėją – Dievo tarnaitę Barborą. Patys žagariečiai Barborą Umiastauskaitę vadina šventąja mergele ir kreipiasi į ją paprastai: „Barboryte“. Jos užtarimu patirtos malonės vadinamos tiesiog stebuklais, kurių priskaičiuojama daugiau nei 400. Oficialiai Barbora Žagarietė dar nėra pripažinta šventąja, todėl 1999 metais 276 Žagarės parapijos bendruomenės nariai kreipėsi į Šiaulių vyskupą ir paprašė pasirūpinti, kad jų Barbora būtų paskelbta palaimintąja. 2005 metais buvo gautas oficialus leidimas iš Vatikano.


Švč.M.Marijos diena Šiluvoje: misionierių susitikimas

Rugpjūčio 13 dieną, sekmadienį, Šiluvoje tradiciškai paminėta Švč.M.Marijos diena. Eucharistijos liturgijai Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo Lietuvoje viešintis JAV Čikagos arkivyskupo vikaras vyskupas Gustavas Garcia Siller, šiuo metu JAV studijuojantis ir ten dirbantis kun. prof. dr. Arvydas Žygas, Saleziečių namų Kaune direktorius kun. Masimas Biankas, Maskvoje dirbantis kun. Petras Blaževičius. Per šv. Mišias melstasi visuotinės Bažnyčios ir arkivyskupijos intencijomis, ypač prašant Švč. M. Marijos globoti misijas ir misionierius. Homiliją pasakė arkiv. S.Tamkevičius.


Pranciškonai kviečia į Kryžiaus kelią

Daug yra tokių, kurie trokšta dangiškosios Jėzaus Karalystės, bet maža tokių, kurie sutiktų nešti Jo kryžių.

(Kun. S.Kiškis. Vadovėlis Kryžiaus keliui eiti. 1940)

Į Romą siųstose jėzuitų ataskaitose yra aprašyta, jog 1664 m. balandžio 11 d., Didįjį penktadienį, vysk. Bialozoras vadovavo procesijai iš Vilniaus į Verkius. Vieta Kryžiaus keliui, kaip spėjama, buvo parinkta dėl to, kad 1559 metais mūšyje su Maskvos kariuomene žuvo labai daug lietuvių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija