Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mokslinis leidinys „Genocidas ir rezistencija“

Leidinio “Genocidas ir rezistencija”
2006 metų 1-ojo numerio viršelis

Iš spaudos išėjusio mokslinio leidinio “Genocidas ir rezistencija” šių metų pirmajame numeryje išspausdintas itin reikšmingas Arūno Streikaus straipsnis “Išeivijos ir užsienio organizacijų parama Katalikų Bažnyčiai sovietų okupuotoje Lietuvoje”.

Lietuvai patekus į sovietų režimo gniaužtus, Katalikų Bažnyčia atsidūrė ypač sudėtingoje padėtyje. Religijai priešiškas režimas siekė maksimaliai suvaržyti Bažnyčios veikimo erdvę ir nuosekliai griauti jos autoritetą. Tuo pat metu aktyviai buvo brukama propaganda, kad Sovietų Sąjungoje užtikrinama sąžinės ir tikėjimo laisvė. Bažnyčiai, izoliuotai nuo žiniasklaidos priemonių ir išorinio pasaulio, iškilo reali grėsmė, kad su ja bus susidorota be didelio triukšmo. Didelės reikšmės turėjo informacijos apie Bažnyčios padėtį skleidimas ir atstovavimas jos interesams Vakaruose. (Šio straipsnio santrauką perpasakosime kito trečiadienio numeryje – red.)

Toliau leidinyje spausdinamas Geistauto Gečiausko straipsnis “Lietuvos partizanų Tigro rinktinė: pavaldumas, struktūra ir veikimo teritorija”. Straipsnis detaliai analizuoja Tigro rinktinės vietą visos Lietuvos partizanų kovinių vienetų sąveikoje, įvertinami švenčioniškių partizanų santykiai su kaimynystėje veikusiais lietuvių, lenkų ir baltarusių partizanais.

Dėmesį atkreipia Mindaugo Tamošaičio rašinys “Kairiosios lietuvių inteligentijos veiksmai Lietuvos okupacijos išvakarėse ir pirmosiomis okupacijos dienomis”. Kairioji lietuvių inteligentija Lietuvos okupacijos išvakarėse nuolat skelbė, kad ji gyvena “išvakarėse naujos epochos”, kad jai ir liaudžiai priklauso rytojus, “dar neilgai liko vargti”.Radikalus kairiųjų tonas aukščiausią laipsnį pasiekė 1940 m. birželio 15 d. A.Smetonos valdžios žlugimą ji priėmė kaip “išlaisvinimą” iš beveik keturioka metų trukusios “tautininkų diktatūros”. Rašinyje pateikiami dokumentiniai faktai, citatos iš kairiųjų inteligentų veiksmų, kalbų. Įvardijamos J.Paleckio, A.Venclovos, P.Cvirkos, M.Gedvilo, J.Būtėno ir daugelio kitų pavardės, kurių kalbos ir veiksmai padėjo sovietams nuo pat pirmos okupacijos dienos “koja kojon eiti išvien su naujaisiais Lietuvos šeimininkais”, apibendrindamas rašo rašinio pabaigoje M.Tamošaitis.

Rubrikoje „Iš archyvų” Kristina Burinskaitė pateikia dokumentų analizę apie “Buvusių kalinių ir tremtinių kontrolę KGB dokumentuose”. Leidinyje yra ir kitų šiai dienai aktualių straipsnių. Šių metų leidinio “Genocidas ir rezistencija” pirmasis numeris susilauks palankaus skaitytojų susidomėjimo, supažindinant visuomenę su kova ir Vakarų pagalba Lietuvos Bažnyčiai sovietinės okupacijos metais.

Parengė Kazimieras Dobkevičius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija