Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Muziejus keičia vaizdą

Vytautas Bagdonas

Ateinančių metų vasarą Svėdasų krašto muziejus, populiariai vadinamas Vaižganto muziejumi, veikiantis Anykščių rajono Kunigiškių II kaime, minės savo veiklos 20-ąsias metines. Muziejus įkurtas vietinės reikšmės istoriniame paminkle – dar carizmo metais statytoje buvusioje pradžios mokykloje, kurią lankė ir būsimasis lietuvių literatūros klasikas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas. Jis savąją mokyklą globojo, rėmė vargingiau gyvenančius vaikus, o 1930-aisiais mokykla buvo pavadinta jo vardu.

Pokario metais šiame pastate veikė jau nebe mokykla, o tuometinio „Lenino keliu“ kolūkio klubas-skaitykla, buvo įrengta salė, vėliau daug metų gyveno kolūkiečių šeimos. Ne vienerius metus buvusi mokykla stovėjo visai tuščia, apleista, niekam nereikalinga, niokojama gamtos darganų ir piktavalių žmonių. Sunerimę kraštiečiai, gimtinės istorijai neabejingi žmonės varstė įvairių valdininkų kabinetų duris, rašė nerimo kupinus straipsnius spaudoje, vis primindami apie būtinybę išsaugoti istorinę vertybę – buvusią mokyklą. Pagaliau sulaukta dienos, kai Ukmergės statybos valdybos Anykščių aikštelės darbuotojai pradėjo senosios mokyklos restauravimo darbus. Kai senasis pastatas naujai atgimė, atsirado galimybė įkurti jame muziejų.

Šiame muziejuje įrengtos net kelios ekspozicijos. Pati didžiausia ir gausiausia yra skirta Vaižgantui. Ji įrengta erdvioje klasėje, kurią puošia seni mokykliniai suolai, klasės lenta, o nuo sienos žvelgia Nukryžiuotasis – vietinių žmonių išsaugotas per karus ir pokarių suirutes. Buvusioje rūbinėje yra senovinių namų apyvokos daiktų, ekspozicija. Dviejuose kambariuose įrengtuose stenduose pasakojama apie žymių menininkų – Kajetono Sklėriaus, Jono Rimšos, išeivijos rašytojų Stepo Zobarsko, Alės Rūtos, vaikų rašytojos Bronės Buivydaitės, kunigo ir poeto Antano Strazdo – gyvenimą ir kūrybą.

Šiemet muziejus sulaukė savojo atgimimo. Šių metų pavasarį anykštėnų UAB „Anrestas“ ir uteniškės UAB „Darstogva“ darbuotojai sutvarkė ir uždengė stogą, įrengė lietvamzdžius. Svėdasų seniūnijos rūpesčiu lėšas stogo remontui skyrė Anykščių rajono savivaldybė iš biudžeto. Dabar pertvarkomos muziejaus ekspozicijos, atnaujinamos nuotraukos, dokumentų kopijos, keičiami užrašai prie eksponatų.

Svėdasų seniūnijai priklausančio ir iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto išlaikomo muziejaus veikla labai rūpinasi neseniai įkurta nevyriausybinė organizacija – vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“. Šio klubo parengtam projektui „Svėdasų krašto muziejaus 20-mečiui – atnaujinta ekspozicija“ lėšų skyrė Anykščių rajono savivaldybė pagal savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo programą.

Senosios mokyklos klasėje, kurioje mokėsi J.Tumas-Vaižgantas ir kur įrengta ekspozicija šiam žymiam žmogui atminti, atsiras retų knygų, nuotraukų bei dokumentų, kuriuos dovanojo privatūs asmenys, kiti šalies muziejai, bibliotekos. Taip pat bus įrengti nauji stendai, atspindintys Vaižganto gyvenimo ir veiklos laikotarpį Vilniuje. Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ parengtam projektui apie Vilniuje gyvento laikotarpio nušvietimą Svėdasų krašto muziejuje lėšas skyrė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamentas.

Muziejuje taip pat bus atnaujintos ir ekspozicijos, skirtos kitiems žymiems svėdasiškiams. Iki muziejaus jubiliejaus bus išleisti keli lankstinukai, pasirodys ir klubo „Pragiedrulys“ pradėto leisti neperiodinio leidinio – laikraščio „Pragiedrulių žemė“ keletas numerių. Nors gausiai lankomame Svėdasų krašto muziejuje Vaižgantui skirta tikrai daug dėmesio, tačiau lankytojai kai ko dar pasigenda.

Kadangi šis muziejus duris atvėrė sovietmečiu, „buldozerinio ateizmo“ laiku, per mažai dar yra duomenų apie J.Tumą – kunigą, apie jo ganytojišką veiklą daugelyje parapijų. Nutylėta ir jo patriotinė veikla, kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, už tautos lietuvinimą, blaivinimą bei daugelis kitų dalykų. Neatsitiktinai klubo „Pragiedrulys“ nariai nusprendė visuomenei parodyti įvairiapusišką Vaižganto veiklą. Todėl buvo parengta dar pora projektų, kurie iškeliavo į Niujorką, kur veikia vyskupo Pauliaus Antano Baltakio, OFM, vadovaujamas Lietuvių katalikų religinės šalpos fondas. Beje, Anykščių krašte įregistruoto ir aktyviai besireiškiančio „Pragiedrulio“ parengtiems projektams ir aktyvistų užmojams, kuriems materialinė parama prašoma iš Lietuvių katalikų religinės šalpos fondo, pritarė ir Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Nors šiuo metu Kunigiškių II kaime veikiančio įdomaus ir unikalaus muziejaus patalpose vyksta ekspozicijų pertvarkymo darbai, muziejus veikia ir mielai priima lankytojus. Tereikia iš anksto paskambinti mobiliuoju telefonu 8682 33024 ir dėl būsimų vizitų susitarti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija