Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Lietuvos pakrašty buvo įžiebta protėvių dvasios ugnis

Pirmąją Komuniją priėmę vaikai
kartu su naujuoju klebonu
kun. Jonu Alesiumi (kairėje)
ir buvusiu klebonu kun. Ignu
Plioraičiu (dešinėje)

KAPČIAMIESTIS. Miestelis rugsėjo 16 dieną paminėjo 490 metų jubiliejų ir Emilijos Pliaterytės 200-ąsias gimimo metinines. Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai, kuriuos parapija šventė rugsėjo 10 dieną, buvo tarsi preliudija į minėjimą.

Atlaidai buvo saulėti ir šilti: ne tik fizine, bet ir dvasine prasme. Darbščių parapijos moterų sutvarkyta aplinka, išpuošta bažnyčia priėmė gausų būrį maldininkų – vietinių ir iš kitų parapijų. Tarp gyvenimo vingiais išvagotų veidų švytėjo jaunystės grožis ir vaikystės nekaltumas. Naujasis parapijos klebonas kun. Jonas Alesius parapijiečių buvo sutiktas kaip vyskupas: žvakelių šviesa apšviestu taku, skambant varpeliams, prie altoriaus atėjo jų dvasios tėvas. Jam buvo užrišta specialiai tautodailininkės Monikos Lukoševičienės išausta juosta. Įteikta daug gėlių puokščių, išsakyta šiltų ir prasmingų žodžių.

Klebonas dėkojo ir kalbėjo: ,,Nesu, Viešpatie, vertas šios akimirkos, bet lenkiu galvą visiems parapijiečiams, jaunajai kartai. Dėkoju mokyklos direktoriui, moksleivių tėveliams, kad pakvietė mane į mokyklą. Džiaugiuosi pirmąja dovana man, kad visi vaikai pasirinko tikybos pamokas“. Klebonas norėtų, kad bažnyčia atjaunėtų, būtų pilna tikinčiųjų, kad būtų gyva Bažnyčia. Jis pasidžiaugė, kad susibūrė jaunimo choras, vadovaujamas Laimiaus Juškaičio. Padedant mokytojoms Dianai Juškaitienei ir Lijanai Šukytei, kuriamas Šeimos centras. Veikia vaikų dienos centras ,,Saulės zuikutis“ (vadovė Irena Jaskelevičienė). Labai aktyviai dirba tikybos mokytoja Jacinta Goberienė. Klebonas yra valančiukų globėjas. ,,Ir Kapčiamiestyje bus valančiukų“, – sakė kunigas. Jis kvietė balsingas moteris rinktis į Sumos chorą.

Klebonas dėkojo visiems, prisidėjusiems prie bažnyčios tvarkymo, ir kvietė toliau dirbti. Svarbiausias darbas – sutvaryti elektros ūkį. Nors Elektros tinklai padarė didelę nuolaidą, bet dar reikės nemažai pinigų sumokėti. Laukia kiti bažnyčios remonto darbai. Klebonas prašė parapijiečių, svečių paremti aukomis ir darbais. Tvirtas krikščioniško tikėjimo šaknis turinti parapija pilna vilties ir pasitikėjimo naujuoju klebonu. Nors buvo ir kitų nuomonių – kai kas sakė: ,,Geriau būtų atkeltas jaunas kunigas, bet ne šitas senis“. Kun. J.Alesius prisipažino, kad širdimi yra jaunas ir iš dviejų pasiūlymų pasirinko Kapčiamiestį – dvasingų žmonių kraštą. O galėjo išvykti ir į didesnį miestą – Kazlų Rūdą.

Šv. Mišias aukojo beveik 22 metus Kapčiamiesčio parapijoje tarnavęs klebonu kun. Ignas Plioraitis ir buvęs Ratnyčios parapijos klebonas kun. Antanas Andraitis. Per homiliją kun. I. Plioraitis džiaugėsi, kad Kapčiamiesčio bažnyčia turi išskirtinę galimybę pagerbti Dievo Motiną – švęsti jos Gimimo atlaidus. Mes visi esame Marijos vaikai. Kai sunkiai dirbęs darbininkas ar ūkininkas pakelia savo žvilgsnį į dvylikos žvaigždžių vainiku apjuostą Švč. M. Marijos paveikslą, jų širdys prisipildo ramumo ir dvasinės paguodos. Pagal Šventąjį Raštą Marija yra istorinė asmenybė – žmonijos dukra, turinti savo praeitį, gimimo vietą ir laiką. Dievas nuo amžių pramatė Mariją būti Dievo Motina. Bažnyčia mini bent dešimt Marijos švenčių. O kiek altorių, šventovių skirta Marijai! Gegužės ir spalio mėnesiais meldžiamės Švč. M. Marijai, prašome jos pagalbos. Mūsų maldos ir kelionės į Marijos apsireiškimo, jos garbinimo vietas parodo lietuvio prisirišimą prie Dievo Motinos. Nėra geresnio kelio Kristui pažinti ir pamilti, kaip per Mariją. Ji pakėlė žmogaus vertę. Kunigas Lietuvos laisvėjimo kelyje mato ir Švč. M. Marijos globą. Jis kvietė maldininkus melsti Mariją, kad užtartų pas Aukščiausiąjį ir vestų mūsų tautą į dvasinį atgimimą. Kun. I.Plioraitis padėkojo kun. J.Alesiui už kvietimą atvykti į atlaidus ir ragino parapijiečius melstis už naująjį kleboną.

Pirmąją Komuniją priėmė 14 vaikų. Vaikai įteikė celebrantui savo prašymus, ko trokšta labiausiai. Kunigas palaimino vaikus ir jų tėvelius. O klebonas gražia malda, tėvišku dėmesiu pakvietė juos atnaujinti krikšto pažadus ir prisiimti naujus. Po šv. Mišių kun. I.Plioraitis džiaugėsi vėl susitikęs buvusius parapijiečius ir prisipažino, kad dažnai sapnuoja šio krašto žmones ir bažnyčią. O mokyklos direktorius, buvęs seniūnas, kiti parapijiečiai sveikino Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus ir linkėjo jiems augti „ne tik kūnu, bet ir siela“. Dar parapijiečiai sveikino ir daugiau nei 38 metus ištarnavusį zakristijoną Juozą Sadecką gražaus 75 metų jubiliejaus proga. Kitą dieną klebonas už jį aukojo šv. Mišias.

Beje, Kapčiamiesčio bažnyčia irgi mini jubiliejų. Mat 1956 m. rugsėjo 9 d., per Marijos Gimimo atlaidus, ji buvo atidaryta ir Vilkaviškio vyskupijos kanclerio kun. Andriaus Gustaičio pašventinta. Tuo metu čia tarnavusio kun. Aleksandro Labanausko dėka laikinoji bažnyčia – barakas buvo perkelta ant tikrų bažnyčios pamatų, perstatyta. Nuo to laiko praėjo 50 metų.

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija