Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai

Adorantės ir ministrantai su kunigais
Rimantu Gudlinkiu, Sigitu Valauskiu
ir šios bažnyčios darbuotoja
(dešinėje) Juzefa Benėtaite

TŪBINĖS. Rugsėjo 3 dieną, sekmadienį, Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai. Šventadienio rytas išaušo vaiskus ir saulėtas. Susirinko tikintieji, iš Šilalės atvažiavo šią parapiją aptarnaujantis kun. Sigitas Valauskis. Jis aukojo rytmetines šv. Mišias. Po jų į išdabintą Tūbinių bažnyčią (tuo pasirūpino jau devynioliktus metus šventovėje tvarką palaikanti Juzefa Benėtaitė) susirinko dar daugiau tikinčiųjų.

Nuo seno Tūbinėse švenčiami Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai yra garsūs ir į juos suvažiuoja tikintieji ne tik iš Tūbinių, bet ir iš aplinkinių parapijų. Tarp atėjusiųjų buvo daug vaikų ir jaunimo, daugelis į atlaidus sugužėjo šeimomis. Dvyliktą valandą atlaidų Sumą aukojo Telšių vyskupijos Jaunimo centro direktorius kun. Rimantas Gudlinkis. Prie altoriaus susirinko per dvidešimt pasidabinusių adorančių, dvylika ministrantų. Medinėje Tūbinių bažnyčioje gražiai liejosi parapijos choro, vadovaujamo Editos Arnašienės, giesmės.

Atlaidų dalyviai išklausė kun. R.Gudlinkio pamokslą apie kryžiaus prasmę tikinčiojo gyvenime. Kunigas sakė, kad tikro lietuvio kataliko sodyboje nuo seno stovėjo kryžius, o troboje ant sienos irgi kabėjo kryžius. Šie kryžiai primindavo, kokia kaina – Kristaus kančios kaina – yra atpirkta žmonija. Kunigas kvietė dažniau pakelti akis į kryžių ir pamąstyti, ar, vadovaudamiesi šiuo Kristaus kančios ženklu, mes žengiame per gyvenimą siekdami Amžinybės. Po Sumos aplink bažnyčią ėjo iškilminga procesija, kuri užtvindė visą šventorių.

Parapijiečiai už gražiai suorganizuotus atlaidus yra dėkingi Tūbinių parapiją aptarnaujančiam kun. S.Valauskiui, o svečiui kun. R.Gudlinkiui – už šv.Mišių auką ir pamokslą. Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje dirbantis kun. S.Valauskis aptarnauja ir be nuolatinio kunigo likusią, Šilalės dekanatui priklausančią Tūbinių bažnyčią. Kas sekmadienį joje aukoja šv. Mišias, atlieka įvairius religinius patarnavimus: rengia vaikus Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui, suorganizuoja Kalėdų šventę ir pan.

Žilvinas PRANCKEVIČIUS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija