Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Klaipėdos dekanate

Po atostogų išlydėjo siekti aukštesnio išsimokslinimo

Po šv. Mišių Gargždų bažnyčioje.
Iš kairės: klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas, kun. Egidijus
Kumža, diakonas Aloyzas Žygaitis,
kun. Petras Šiurys, licėjuje
besimokantis Evaldas Balbuckis
ir į jį išvykstantis Donatas Litvinas

Gargždai. Sekmadienį, rugsėjo 3 dieną, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišias aukojo trumpam atostogų iš studijų Romoje grįžęs ir vėl išvykstantis kun. Petras Šiurys. Jis studijuoja jau ne pirmus metus, atostogų visada grįžta į Gargždus. Atostogos trumpos, nes Romoje turi daug svarbių pareigų. Kun. P.Šiurys yra Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos Romoje vicerektorius, lietuvių bendruomenės Italijoje pastoracinis koordinatorius. Po šv. Mišių, atsisveikinant, pirmiausia Dievo palaimos siekiant aukštesnio išsimokslinimo, taip pat laimingo skrydžio palinkėjo Gargždų parapijos klebonas kan. Jonas Paulauskas. Ateitininkai įteikė gėlės žiedą ir savo linkėjimus išreiškė giesmele.

Tą sekmadienį taip pat atsisveikinome ir su Donatu Litvinu bei Evaldu Balbuckiu, kurie išvyko mokytis į Telšių licėjų. Jiems palinkėjome kasmet ištvermingai žengti po laiptelį arčiau tikslo – kunigystės.

Rugpjūčio pabaigoje taip pat atsisveikinome ir išlydėjome į Romą studijuoti gargždiškį kun. Andrių Vaitkevičių, o rugsėjo pabaigoje į studijas Romoje palydėsime parapijos vikarą kun. Egidijų Kumžą. Tad Romoje iš Gargždų studijuos net keletas kunigų. Mes išlydėdami meldžiame jiems Dievo palaimos studijose ir pritaikant įgytas žinias pastoracijoje.

Kazimiera Sipienė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija