Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lenkijos vyskupai viešėjo Kauno arkivyskupijoje

Lietuvos ir Lenkijos vyskupai
aukoja šv. Mišias Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Rugsėjo 12–ąją į Kauno arkivyskupiją atvyko garbingų svečių iš Lenkijos – šios šalies vyskupų grupė kartu su juos lydinčiais kunigais. Ši viešnagė atspindi jau seniai užsimezgusį Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų bendradarbiavimą. Abiejų šalių Konferencijų tarybos tradiciškai renkasi du kartus per metus Lietuvoje ir Lenkijoje. Pirmą kartą bendradarbiavimo istorijoje toks susitikimas įvyko Kauno arkivyskupijoje. Svečių delegacijai vadovavo Lenkijos vyskupų konferencijos Tarpusavio bendradarbiavimo tarybos pirmininkas Elko vyskupas Jeržis Mazuras, tarp atvykusiųjų buvo Varmijos arkivyskupas Voicechas Ziemba, Drohičino vyskupas Antonis Pacifikas Didičius, OFM Cap., Varšuvos marijonų provincijolas kun. Pavelas Naumovičius, MIC. Svečius lydėjo LVK Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir šios tarybos nariai – vyskupas Jonas Ivanauskas bei mons. Juozas Pečiukonis.

Kauno arkivyskupijos kurijoje surengtame susitikime Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas pristatė svečiams arkivyskupijos sielovados struktūrą, papasakojo apie projektus. Lenkijos vyskupai lankėsi Kauno kunigų seminarijoje, susitiko su vadovais, bendravo su klierikais. Šiltas susitikimas įvyko ir VDU Katalikų teologijos fakultete su dekanu kan. dr. doc. Petru Smilgiu ir studentais. Svečiai lankėsi ir katalikiškose institucijose, arkivyskupijos Jaunimo centre. Jiems ypač patiko Šeimos centro pristatyta veikla, savanorių ugdymo, įvairios šeimos stiprinimo bei jos krizių sprendimo programos.

Pavakare Lenkijos vyskupų delegacija buvo atlydėta į mažąją Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, kuri, neseniai atnaujinta, svečius sudomino kaip sovietinių laikų tikinčiųjų šventovė. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje lenkų ganytojus priėmė Kauno I dekanato dekanas parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius. Dekanas papasakojo apie parapijos bei dekanato sielovados projektus, svečiai apžiūrėjo sielovados centrą, raštinę, biblioteką, lankėsi kolumbariume. Bažnyčios terasoje svečius sužavėjo Kauno miesto panorama, čia jie aplankė Šiluvos Dievo Motinos koplyčią, skirtą kankiniams už Lietuvos laisvę.

Vakare Prisikėlimo šventovėje svečiai dalyvavo ir meldėsi šv. Mišiose. Pamokslą pasakęs Elko vysk. J.Mazuras pabrėžė tikėjimo liudijimo svarbą mūsų dienų pasaulyje. Remdamasis popiežiaus Benedikto XVI mintimi, jog krikščionis niekada nėra vienišas, lenkų vyskupas kalbėjo apie bendruomenės svarbą tikinčiųjų gyvenime. Prisiminęs mūsų tautos kančias sovietiniais metais, jis džiaugėsi, jog sunkiu ir skaudžiu istoriniu laikotarpiu sugebėjome liudyti savo tikėjimą. Atkreipęs dėmesį, jog lietuvių ir lenkų tautos turėjo bendrą istoriją, kaimyninės šalies vyskupas minėjo ir bendrą mūsų tikėjimo tradiciją, kurios saugojimas ir palaikymas yra vertingas pavyzdys šiandienos Europos tautų šeimai.

Rugsėjo 13-ąją Lenkijos ganytojų delegacija išvyko į Šiluvą dalyvauti čia švenčiamuose Švč. M.Marijos Gimimo atlaiduose. Šv. Mišių pabaigoje žodį taręs svečias arkiv. V.Ziemba kalbėjo: „Prie Švč. M. Marijos kojų apsupame meile kunigus ir meldžiamės už juos“.  Ganytojas kvietė dvasininkus, už kuriuos kaip tik tądien melstasi Šiluvoje, neužmiršti džiugių pirmųjų savo tarnystės akimirkų, atsiremti į jas sunkiu metu, linkėjo išsiugdyti auklėtinių ir įpėdinių į kunigų luomą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija