Atnaujintas 2006 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1471)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šiluvoje baigėsi didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai

Rugsėjo 15-ąją, penktadienį, švenčiant Švč. M. Marijos Sopulingosios liturginę šventę, Šiluvoje baigėsi Šilinės atlaidų oktava. Aštuonias dienas Dievo Motinos gimtadienio švęsti rinkdavosi tūkstančiai piligrimų, kuriems buvo išdalyta per 35 tūkst. komunikantų. Manoma, kad apytiksliai Šiluvoje apsilankė daugiau nei 100 tūkst. maldininkų. LTV transliuotas sekmadienio pagrindines šv. Mišias ir Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo karūnavimą stebėjo apie 120 tūkst. Lietuvos gyventojų. Šiluvos atlaiduose kasdien turėjo galimybę dalyvauti ir kartu melstis „Marijos radijo“ klausytojai. Kiekviena atlaidų diena buvo skirta įvairioms visuomenės grupėms ir intencijoms. Supažindiname su praėjusios savaitės Šiluvos atlaidų kronika.

Ligonių, neįgaliųjų ir medicinos darbuotojų diena

Rugsėjo 11-ąją, pirmadienį, Šiluvoje tęsėsi Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Šiluvos Marija, nuo seno pagarsėjusi išgydymo stebuklais, tądien sulaukė gausybės piligrimų, norinčių pasimelsti ir paprašyti Dievo Motinos globos, fizinės ir dvasinės sveikatos sau ir savo artimiesiems. Tūkstančiai maldininkų dalyvavo švenčiant Ligonių, neįgaliųjų ir medicinos darbuotojų dieną. 10 val. šv. Mišiose buvo meldžiamasi už gydytojus, slaugytojus, besirūpinančius kitų sveikata. Prieš pagrindines šv. Mišias Kauno arkivyskupijos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius pamaldų dalyviams vedė katechezę apie Ligonių sakramento teologinę prasmę ir reikšmę kiekvieno krikščionio gyvenime, supažindino su jo teikimo sąlygomis ir aplinkybėmis ir kvietė pasinaudoti šiuo sakramentu kaip Dievo Gailestingumo ženklu.

12 val. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo kunigai. Jos metu buvo meldžiamasi už sunkiai sergančiuosius ir neįgaliuosius. Homiliją pasakęs arkiv. S.Tamkevičius priminė Evangelijos pasakojimus apie žmones gydžiusį Jėzų, visuomet pirmiausia pastebėdavusį vargšus ir ligonius. Taip pat priminė, jog gydymą Jėzus susiedavo su žmogaus tikėjimu. „Atrodo, kad pats Jėzus yra bejėgis padėti žmogui, jei šis neturi tikėjimo. Taip, tai tiesa. Žmogus yra laisvas Dievo kūrinys ir, siekdamas Dievo pagalbos, jis privalo laisvai Dievui atsiverti. O šitai padaroma tik per tikėjimą. Žmogaus netikėjimas ir nepasitikėjimas Dievu yra kliūtis, kad Jėzus galėtų apdovanoti mus panašiai, kaip Jis padarė daugeliui į jį besikreipiančių žmonių“, – sakė arkivyskupas. Ligonių Sveikata vadinamos Dievo Motinos ganytojas kvietė prašyti šio svarbaus suvokimo visiems, o ypač tiems, „kurie serga ir kenčia, kad kiekviena liga taptų keliu, vis labiau artinančiu prie Dievo“.

Šv. Mišių pabaigoje arkiv. S.Tamkevičius padėkojo medicinos darbuotojams, visiems, atlydėjusiems į Šiluvą pagalbos reikalingus ligonius, taip pat namuose likusiems uoliems „Marijos radijo“ klausytojams ir suteikė ganytojišką palaiminimą. Ligoniai ir neįgalieji buvo palaiminti ir kiekvienas atskirai.

Vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi už „Caritas“ darbuotojus ir visus, besidarbuojančius artimo meilės tarnystėje.

Kariuomenės ir partizanų diena

Rugsėjo 12-oji, antradienis, Šiluvos atlaiduose buvo skirtas maldoms už Lietuvos kariuomenę ir partizanus. Į Šiluvą atvykusieji Lietuvos kariuomenės vadovai bei kariūnai buvo pakviesti aktyviai dalyvauti pagrindinių šv. Mišių liturgijoje: Lietuvos kariuomenės ordinariatas iš anksto buvo parengęs lankstinukus su liturginių atliepų tekstais. Prieš šv. Mišias kun. A.Kazlauskas vedė katechezę apie Krikšto sakramento prasmę, aiškino Kryžiaus ženklą, kvietė priimti Dievo palaiminimą ir Jo paliktą ramybę. Jis paprašė vadų duoti savo kariams poilsio komandą, kad šie galėtų laisvai dalyvauti pamaldose. Prieš šv. Mišias kariūnai repetavo atliepus ir giesmes kartu su Karo akademijos choru, Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono „Geležinio vilko“ pučiamųjų orkestru iš Alytaus.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkiv. S.Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas, Lietuvos kariuomenės ordinaras Eugenijus Bartulis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, vyriausiasis kariuomenės kapelionas g. kan. Juozas Gražulis ir kiti kunigai. Šv. Mišių pradžioje arkivyskupas pasveikino į atlaidus atvykusius krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką, viceministrą Antaną Valį, Lietuvos kariuomenės vadą generolą majorą Valdą Tutkų, visus generolus, karininkus, vadus, kariūnus, partizanus, ypač sveikino pirmą kartą į Šiluvą atvykusius jaunuosius jūrų kadetus. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog susirinkta ne į renginį, o pagarbinti Dievo Motiną ir paprašyti jos tokių pat kaip tądien taikių ir ramių dienų tėvynei ir jos taikos saugotojams – Lietuvos kariuomenei.

Homiliją pasakė vysk. E.Bartulis. Ganytojas priminė kariūnams, jog tarnaudami jie nėra vieniši, bet nuolat globojami Viešpaties rankos. „Pasaulį tik meile galima pakeisti; jo nepakeis nei jėga, nei ginklai“, – sakė vyskupas, kalbėdamas apie Kristaus atneštą naują – meilės – įstatymą. Jis kvietė iš Šventojo Rašto semtis stiprybės ir išminties. Taip pat linkėjo, užbaigus tarnystę kariuomenėje, atsakingai, ant tikėjimo pamatų kurti šeimas, nes be Dievo palaimos „negalime žengti atsakingų žingsnių savo gyvenime“, o juos žengiant neužmiršti savo artimųjų bei visos tėvynės ir nepadaryti žalos ir skausmo kitiems. Kariuomenės ordinaras ypač jauniems kariams linkėjo „išmintingai ir atsakingai žengti per gyvenimą, kad atlikti darbai džiugintų Dievą ir mūsų brangiąją tėvynę“.

Užbaigdami šv. Mišias vyskupai suteikė palaiminimą. Arkiv. S.Tamkevičius, dėkodamas susirinkusiems, sakė, jog bendromis pastangomis galima kurti saugesnę ir geresnę tautos ateitį, ir išreiškė viltį, jog Šiluvos Švč. M. Marija motiniška širdimi globos Lietuvos karius. Jiems ganytojas taip pat nuoširdžiai padėkojo už pagalbą piligriminės kelionės iš Kryžių kalno į Šiluvą metu.

Kunigų diena

Trečiadienį, rugsėjo 13-ąją, Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose buvo švenčiama Kunigų diena. Tądien ypač daug – per septyniasdešimt – kunigų koncelebravo pagrindines šv. Mišias aikštėje priešais Baziliką, dar dvi dešimtys dvasininkų klausyklose patarnavo tūkstančiams į Šiluvą atkeliavusių piligrimų.

12 val. prasidėjo iškilminga Eucharistijos liturgija, kuriai vadovavo arkiv. S.Tamkevičius. Drauge koncelebravo Lietuvoje viešintys Lenkijos vyskupai – Lenkijos vyskupų konferencijos Tarpusavio bendradarbiavimo tarybos pirmininkas Elko vyskupas Ježis Mazuras, Varmijos arkivyskupas metropolitas Voicechas Ziemba, Drohičino vyskupas Antonis Pacifikas Didičius, OFM Cap., Varšuvos marijonų provincijolas kun. Pavelas Naumovičius, MIC, svečius atlydėję LVK Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybos pirmininkas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris mons. Juozas Pečiukonis, taip pat lenkų kunigai bei arkivyskupijos dvasininkai. Šv. Mišių pradžioje arkiv. S.Tamkevičius pasveikino susirinkusius ganytojus, kunigus ir kvietė melstis už juos ir pašaukimus į kunigystę, nes tik „gerų kunigų turinti tauta ir Bažnyčia gali turėti ateitį“.

Homiliją pasakęs arkiv. S.Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo kunigams už jų tarnystę, kuri mūsų dienomis sekuliarizmo, krizę išgyvenančių šeimų, alkoholizmo iššūkių akivaizdoje yra gana sunki ir atsakinga. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog žiniasklaida gerų, nebūtinai populiarių, kunigų dažniausiai nepastebi, o paskelbę pasitaikančias jų klaidas, tik siekia sensacijų. Arkiv. S.Tamkevičius paskelbė apie pradedamą pasirengimą Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų  jubiliejui, kurį švęsime 2008 metais. Apsireiškimą pavadinęs didžiule dovana Lietuvos žemei, jo sukakties šventę ganytojas apibūdino kaip „progą atnaujinti savo tikėjimą ir įsigilinti į Marijos apsireiškimo prasmę“. Ganytojas pristatė preliminarią pasirengimo programą. Po Šilinės atlaidų pradedama vykdyti programa bus siekiama keleriopų tikslų, iš kurių svarbiausieji – krikščioniškos šeimos ugdymas ir su tuo glaudžiai susijęs dvasinių pašaukimų skatinimas. Arkivyskupas pakvietė kunigus padėti žmonėms suvokti Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo reikšmę mūsų tautos gyvenime ir skatinti pamaldumą Švč. M. Marijai. Rengiantis jubiliejaus iškilmėms, bus siekiama įgyvendinti seniai puoselėtą mintį Apsireiškimo koplyčią Šiluvoje sujungti su Bazilika į vieną sakralią erdvę. Savo parapijose kunigai pakviesti skatinti pamaldumo Marijai praktikas, rengti Švč. Sakramento adoracijas, taip pat organizuoti parapijų piligrimines keliones į Šiluvą. Pasirengimo laikotarpiu arkivyskupijos dekanatuose numatomi Eucharistijos kongresai, o 2008-aisiais Eucharistijos kongresus numatyta surengti Kaune ir Šiluvoje. Ketinama išleisti „Šiluvos istoriją“ ir populiarinti pasaulyje Marijos apsireiškimą Šiluvoje: JAV tai pavesta Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios kunigams ir tarybai. Jau sudarytas organizacinis pasirengimo jubiliejui komitetas ir visus arkivyskupijos kunigus, vienuolius ir pasauliečius ganytojas pakvietė aktyviai įsitraukti į pasiruošimo darbus, kuriuos, užbaigdamas homiliją, pavedė Švč. Mergelės Marijos globai.

Prieš suteikiant pamaldų dalyviams ganytojišką palaiminimą, šv. Mišių pabaigoje žodį tarė svečias arkiv. V.Ziemba. „Prie Švč. M. Marijos kojų apsupame meile kunigus ir meldžiamės už juos“, – kalbėjo ganytojas ir kvietė dvasininkus neužmiršti džiugių pirmųjų savo tarnystės akimirkų, atsiremti į jas sunkiu metu, linkėjo išsiugdyti auklėtinių ir įpėdinių į kunigų luomą.

Už pašaukimus į kunigystę taip pat buvo meldžiamasi ir 10 val. šv. Mišiose, o vakare, 18 val., šv. Mišios aukojamos prašant Viešpaties altoriaus garbės popiežiui Jonui Pauliui II. Prieš pagrindines šv. Mišias aikštėje priešais Baziliką apie meilę Dievui ir artimui įkvėptai žodžiu ir giesmėmis atlaidų piligrimams liudijo „Taikos muzikantai“ iš Šventosios Žemės, kartu su grupe „Sarah“ iš Vokietijos viešintys Lietuvoje ir čia pristatantys bendrą projektą „Meilės kelionė“.

Sunkumus patiriančių diena

Rugsėjo 14-osios atlaidų dienos intencija taip pat buvo susijusi su šeimomis, nes kaip tik ją labiausiai paliečia ir sužeidžia įvairiausi Lietuvos žmonių patiriami sunkumai – emigracija, alkoholizmas, priklausomybės ligos, moralinis ir materialinis skurdas. Tądien Šiluvoje Viešpaties globos ir Švč. M. Marijos užtarimo buvo prašoma visiems, stokojantiems vilties, jos nerandantiems tėvynėje ar morališkai palūžusiems mūsų tautiečiams, taip pat buvo meldžiamasi už darbininkus ir žemdirbius.

Pagrindinių šv. Mišių liturgijai aikštėje priešais Baziliką vadovavo arkiv. S.Tamkevičius, pamaldų dalyviams pasakęs pamokslą. Ganytojas priminė Evangelijos pasakojimą apie Kanos vestuves ir Marijos pasitikėjimą savo Sūnaus galia padėti keblioje situacijoje atsidūrusiems vestuvininkams. Jis kvietė Lietuvos žmonių bėdas pavesti Šiluvos Dievo Motinai. Pasak arkivyskupo, našta artimiesiems, tautos skauduliu tapusiems narkomanams, savižudžiams, suirusioms šeimoms, našlaičiams, apleistiems seneliams, emigrantams, netenkantiems ir tėvynės, ir artimųjų, be vilties gyvenantiems kaimo žmonėms tik Viešpaties stebuklas dar gali „padėti, jei į Jį būtų kreipiamasi“. „Varge atsidūrusiems reikėtų ne pinigų, o tikėjimo pamato“, – sakė ganytojas ir kvietė visus nelaiminguosius atsigręžti į Kristų, kaip kad ragino ir Marija, apsireiškusi Šiluvoje prieš 400 metų ir rodanti į savo Sūnų.

Dievui pašvęstojo gyvenimo narių diena

Rugsėjo 15-oji buvo skirta Dievui pašvęstojo gyvenimo nariams  (vienuoliams). Jie kartu su kitais Šiluvos piligrimais klausėsi kun. Artūro Kazlausko vedamos katechezės apie krikščioniškąjį ir vienuolišką šventumą, Valandų liturgiją, kaip visos Dievo tautos maldą. Pagrindinėse šv. Mišiose dalyvavo gausus vyrų ir moterų vienuoliškų kongregacijų narių būrys. Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo arkiv. S.Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras dr. J.Ivanauskas, kunigai. Arkivyskupas iš pradžių pasveikino seses ir brolius vienuolius, pakvietė melstis, kad Lietuva nestokotų įžadais įsipareigojančių pašvęsti savo gyvenimą Viešpačiui. Ganytojas ypač pasidžiaugė ir jaunaisiais tos dienos atlaidų dalyviais – valančiukais.

Homiliją pasakęs vysk. dr. J.Ivanauskas kalbėjo apie dėkingumą Dievui už kiekvieną krikščioniškąjį pašaukimą, o ypač už Viešpačiui pasišventusiuosius. Visi pašaukimai, pasak ganytojo, liudija Dievo malonę ir jo artumo dovaną, Dievo tautos narių turtingumą, tad kiekvienoje tarnystėje svarbu suvokti Kristaus įsikūnijimą ir prisikėlimą kaip viso ko centrą. „Kurdamas autonomišką nuo Dievo buvimą, žmogus pats save stumia į didžiausių blogybių kelią“, – sakė vysk. J.Ivanauskas. Jis priminė, jog tik keliaudamas su Kristumi žmogus visada bus bendruomenės narys, nepuls į religinį narcicizmą ar iškreiptą dvasingumą, nepamirš įsipareigojimų savo bendruomenei, kuri yra vyskupijoje, mokės džiaugtis ir švęsti. Ganytojas išreiškė viltį, jog pasirengimo Švč. M. Marijos Apsireiškimo 400 metų jubiliejui laikotarpiu „bus atnaujinta aplinka ir mūsų širdys bus atnaujintos“.

Šv. Mišių pabaigoje arkiv. S.Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo visiems atlaidų piligrimams ir tiems, kurie aktyviai prisidėjo juos rengiant. Ganytojas tarė ačiū Lietuvos vyskupams, broliams kunigams, vienuoliams, diakonams ir kunigų seminarijos auklėtiniams, Šiluvos parapijos aktyviems nariams, savanoriams skautams, VDU Teologijos fakulteto studentams, kariuomenei, garso operatoriams, LTV ir „Marijos radijui“, rėmėjams, parodos-akcijos „Mano šeima“ rengėjams ir dalyviams, Šiluvos Jono Pauliaus II namų kolektyvui, Pažaislio muzikos festivalio vadovams ir kt.

Vakare, dėkojant Dievui už malones per Šilinių atlaidus, buvo aukojamos šv. Mišios  ir einama Eucharistijos procesija iš Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikos į Apsireiškimo koplyčią. 

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija