Atnaujintas 2006 rugsėjo 29 d.
Nr.73
(1473)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prel. M.Krupavičiaus perlaidojimas

Kunigai prel. Mykolo Krupavičiaus
perlaidojimo iškilmėse

Laidotuvėse dalyvavo ir jaunimas,
kuriam prel. M.Krupavičius –
užkrečiantis pavyzdys

Karstą su prel. M.Krupavičiaus
palaikais Paminklinėje Kristaus
Prisikėlimo bažnyčioje pagerbia
Lietuvos kariuomenės garbės
sargybos kuopos kariai

Eucharistijos liturgijai vadovavo
Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius (viduryje)

Rugsėjo 23 dieną Kaune, Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, perlaidoti į Lietuvą iš Čikagos rugsėjo 20 dieną pargabenti prelato Mykolo Krupavičiaus (1885-1970) palaikai. Vykdant šviesaus atminimo mirusiojo valią, į tėvynę amžinajam poilsiui po daugiau kaip trijų dešimtmečių sugrįžo iškilusis dvasininkas ir Lietuvos valstybės veikėjas. Prel. M.Krupavičius buvo Lietuvos Steigiamojo Seimo, I, II, III Seimų narys, ilgametis Krikščionių demokratų partijos vadovas, nepriklausomos Lietuvos žemės ūkio ministras, sumanęs ir įgyvendinęs žemės reformą. Dėl sovietų okupacijos pasitraukęs į Vakarus, įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB), buvo Visos Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIK) pirmininkas. 2006 m. prel. M.Krupavičius apdovanotas (po mirties) Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi.

Perlaidojimo ceremonija prasidėjo šv. Mišiomis Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, kur prel. M.Krupavičiaus palaikai ir buvo pašarvoti. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, apaštališkasis protonotaras prof. dr. Vincas Jonas Bartuška ir Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, kan. Kęstutis Žemaitis, mons. dr. Arūnas Poniškaitis, taip pat arkivyskupijos kunigai.

Šv. Mišiose dalyvavo Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, Darbo grupės prel. M.Krupavičiaus palaikų perlaidojimui vadovė, žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė, Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, vicemeras, minėtosios darbo grupės vadovo pavaduotojas Kazimieras Kuzminskas, kiti valdžios atstovai, Krikščionių demokratų partijos nariai, jaunieji ateitininkai, prelato artimieji, gausus miestiečių būrys.

Pamokslą pasakė arkiv. Sigitas Tamkevičius (jį spausdiname šiame puslapyje).

Po šv. Mišių prasidėjusiose perlaidojimo apeigose, asistuojant Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariams ir grojant Karinių oro pajėgų orkestrui, karstas su prelato palaikais iškilminga eisena palydėtas aplink bažnyčią prie kapo duobės šventoriuje. Atsisveikinimo kalbas sakė Seimo pirmininkas V.Muntianas, žemės ūkio ministrė K.D.Prunskienė, vicemeras K.Kuzminskas, Išeivijos krikščionių demokratų partijos generalinis sekretorius Pranas Povilaitis, apaštališkasis protonotaras V.J.Bartuška, prelato M.Krupavičiaus seserėčia mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė.

Visi kalbėjusieji minėjo prelato nuopelnus tautai, dėkojo už jo meilę tėvynei ir išsakė džiaugsmą, kad jo noras būti palaidotam tėvynėje po daugybės metų įvykdomas. Pabaigoje buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.

Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje vyksta paroda „Mylėk... Tėvynę – už save labiau“, skirta prel. M.Krupavičiui atminti. Aplankyti ją galima sekmadieniais 12–14 val.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Iš apaštalinio protonotaro prof. dr. Vinco Jono Bartuškos kalbos prie kapo duobės šventoriuje:

Su prelatu Mykolu Krupavičiumi teko bendrauti Jungtinėse Amerikos Valstijose. Žinome, kaip greitai reikėjo spręsti žemės reformos vykdymą. Tą reformą per trumpą laiką įvykdė didelės erudicijos sąžiningas kunigas M.Krupavičius. Jis atliko tų laikų žygdarbį. Labai tiksliai šį didelį ir taurų darbą apibūdino prel. Feliksas Kapočius, sakydamas, kad šia reforma M.Krupavičius, būdamas gyvas, pasistatė sau paminklą.

Išeivijoje M.Krupavičius turėjo milžinišką autoritetą. Būdamas labai išsilavinęs, prelatas galėjo patarti kiekvienam lietuviui, prašančiam patarimo. Turėjo labai tvirtą charakterį, savo nuomonę politikos, ekonomikos, Lietuvos laisvinimo bylos reikalais. Didelį nepasitenkinimą reiškė stambūs žemvaldžiai (daugiausia lenkai), rašę skundus net Vatikanui, tačiau prelatas nebojo protestų ir padalino žemės sklypus tiems, kurie jos neturėjo - bežemiams, mažažemiams, Vyčio kryžiaus 1-ojo, 2-ojo laipsnio ordino kavalieriams. Juk lenkų ponai, kurių daugelis net negyveno Lietuvoje, atvykdavo tik pinigų už žemės nuomą pasiimti. Dešimt metų vadovavo VLIK’ui. Viešpats matė visus M.Krupavičiaus gerus darbus ir vedė jį tų darbų įgyvendinimo keliu.

Sovietmečiu prelato palaikai negalėjo grįžti į Lietuvą, kurią jis mylėjo visa savo siela.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija