Atnaujintas 2006 rugsėjo 29 d.
Nr.73
(1473)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Parapija turi tikrą šeimininką

Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius (viduryje) Sutvirtinimo
sakramentą suteikė dvidešimt
penkiems jaunuoliams. Kairėje –
mons. Artūras Jagelavičius,
dešinėje – dekanas
kun. Gintautas Kabašinskas

PAŠILĖ. Rugsėjo 24 dieną Šv. Barboros parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei monsinjoras Artūras Jagelavičius. Grupei jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, pašventintas naujai pastatytas kryžius. Šv. Mišiose dalyvavo dekanas kun. Gintautas Kabašinskas, kun. Petras Tavoraitis, rajono savivaldybės atstovai, verslininkai, mokyklų direktoriai, parapijos tarybos nariai, gausus būrys parapijiečių.


Jurbarko dekanate

Pilietiškumo pamokos provincijoje

Elzės ir Antano Čimielių šeima.
Klierikas Antanas stovi antras iš dešinės

Vadžgirys. Kas gražiau prisimins savo krašto švietėjus, kovotojus už tikėjimą, už savo tautą, kaip likę jų bičiuliai ir artimieji. Nepaprasto nuoširdumo renginys, įvykęs gražų rugsėjo sekmadienį Vadžgiryje, skirtas, švietėjo, kunigo Antano Čimieliaus (1916-1946), kilusio iš šios parapijos ir žuvusio Archangelsko lageriuose, atminimui. Su didele atsakomybe ir pagarba organizavo šią popietę Vadžgirio bendruomenės namų kultūros darbuotoja, kun. A.Čimieliaus brolio vaikaitė, bažnyčios vargonininkė Lina Lukošienė. Šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Alfonsas Bulota, kun. Virgilijus Rutkūnas.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Susirinko paminėti kunigystės 15-metį

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje kunigystės 15-metį
šventę vyskupas ir kunigai

VARĖNA. Rugsėjo 5 dieną miesto Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišias aukojo net 13 kunigų, tarp jų ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Parapijos istorijoje kito tokio gausaus katalikų dvasininkų sambūrio net per didžiausius atlaidus neatmena niekas. Varėnos dekanas, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Valentinas Virvičius pasikvietė kurso draugus, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 1991 metų laidos absolventus, paminėti savo kunigystės 15 metų sukaktį.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai

Smagu ir linksma buvo
visiems agapės metu

Vaitimėnai. Šią Tauragės dekanato pakraštyje esančią parapiją aptarnauja Šilalės kunigai. Dabar joje darbuojasi Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigas Mindaugas Alekna. Jis kas sekmadienį Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje aukoja šv. Mišias, atlieka kitus religinius patarnavimus.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pasidalykime tuo, ko patys stokojame...

Lazdijai. Šv. Onos bažnyčia pavasarį šventė Šv. Kryžiaus Atradimo, o rudenį, rugsėjo 17 dieną, - Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus. Parapijoje jie šiais metais – paskutiniai. Prieš Sumos šv. Mišias vyko bendruomeniškas Kryžiaus kelio apmąstymas. Tai viena iš tų maldos praktikų, kuri suteikia galimybę gauti visuotinius atlaidus. Apmąstymus Kryžiaus stotims skaitė jaunimo choro dalyviai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija