Atnaujintas 2006 rugsėjo 29 d.
Nr.73
(1473)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Parapija turi tikrą šeimininką

Pašilės klebonas
kun. Kazimieras Gražulis

Kauno arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius (viduryje) Sutvirtinimo
sakramentą suteikė dvidešimt
penkiems jaunuoliams. Kairėje –
mons. Artūras Jagelavičius,
dešinėje – dekanas
kun. Gintautas Kabašinskas

PAŠILĖ. Rugsėjo 24 dieną Šv. Barboros parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei monsinjoras Artūras Jagelavičius. Grupei jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas, pašventintas naujai pastatytas kryžius. Šv. Mišiose dalyvavo dekanas kun. Gintautas Kabašinskas, kun. Petras Tavoraitis, rajono savivaldybės atstovai, verslininkai, mokyklų direktoriai, parapijos tarybos nariai, gausus būrys parapijiečių.

Šv. Mišias aukojęs arkiv. S.Tamkevičius suteikė Sutvirtinimo sakramentą dvidešimt penkiems jaunuoliams. „Melskimės už jaunimą, kad jie nebėgtų iš savo tėvynės, visų savo vilčių nesudėtų į pinigus, o gyvenime vadovautųsi tikrosiomis vertybėmis“, - pabrėžė ganytojas.

Pasak arkivyskupo, pastaraisiais metais daug lietuvių palieka savo tėvynę, nes juos vilioja dideli pinigai. Dabartinėje Lietuvoje nutiesti du keliai – didelių turtų ir dvasinių vertybių link. Bet žmogus piniguose nesuranda savo laimės. Dideli turtai ir godumas žmogų pražudo. „Kiti suvokia, kad pinigai ir malonumai nėra viskas, ir ieško dvasinės atgaivos. Šių žmonių Lietuvoje ypač padaugėjo. Per šešiolika nepriklausomybės metų Lietuvoje susikūrė daug dvasinių centrų prie vienuolynų, vyksta uždaros rekolekcijos, dvasiniai seminarai, konferencijos. Džiugu, kad ne visi žmonės pasineria į materialinius turtus“, - pamokslo metu sakė arkivyskupas.

Klebonas kun. Kazimieras Gražulis pateikė ataskaitą apie nuveiktus darbus. Anot jo, nors Pašilės parapijoje gyvena apie pusantro tūkstančio žmonių, tačiau šiokiadieniais į bažnyčią ateina tik penkiolika tikinčiųjų, sekmadieniais jų gretos būna gausesnės, siekia apie pusantro šimto.

Per kelerius klebono vadovavimo metus parapijoje įkurta vidinio išgydymo grupelė, „Caritas“, Marijos legiono organizacijos, šeimos, jaunimo ir katechezės centrai, paskirti jų vadovai. Minėtoms organizacijoms suteiktos patalpos. Parapijoje ypač aktyviai su jaunimu dirba Sandra Patamsytė. Bažnyčios chorui vadovauja profesionali vargonininkė Aurelija Sinicienė, kuri subūrė ir jaunuosius giesmininkus. Jaunimo choro gretose – penkiolika narių. Šiais metais išrinktos pastoracinė ir ekonominė tarybos. Klebonas ragino „Šilo“ vidurinės ir Pašilės pagrindinės mokyklos mokinukus aktyviau lankyti tikybos pamokas.

Šventoriuje pastatytas dailus medinis kryžius, sukurtas uteniškio skulptoriaus Prano Kaziūno. Klebonas pasidžiaugė, jog tam, kad būtų pastatytas kryžius, gausiai aukojo parapijiečiai. Prieš metus atnaujintos bažnyčios grindys, suolai. Šiemet suremontuotas bažnyčios stogas, ant durų uždėti skardiniai stogeliai, pakabintos skelbimų lentos, sumontuota garso aparatūra, atlikta nemažai kitų darbų.

Parapijos šeimininkas dėkojo rajono merui Algirdui Kopūstui, UAB „Izobara“ direktoriui Juozui Armanavičiui, UAB „Statybos montavimo darbai“ direktoriui Valdui Petroniui, verslininkams, parapijiečiams, kurie nelieka abejingi bažnyčiai. „Parapijos metinis biudžetas – per dvylika tūkstančių litų. Tik gerų žmonių dėka atlikti visi bažnyčios ir klebonijos remonto darbai“, - sakė kun. K.Gražulis.

Pašilėje viešėjęs arkiv. S.Tamkevičius pasidžiaugė, jog Šv. Barboros parapijoje per kelerius metus įvyko ryškių pokyčių. Kun. K.Gražuliui jis palinkėjo tolesnio gražaus bendradarbiavimo su parapijiečiais.

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija