Atnaujintas 2006 rugsėjo 29 d.
Nr.73
(1473)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Susirinko paminėti kunigystės 15-metį

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo
bažnyčioje kunigystės 15-metį
šventę vyskupas ir kunigai

Paprastą darbo dieną
į šv. Mišias susirinko daug tikinčiųjų

Kun. Valentinas Virvičius
ir vyskupas Rimantas Norvila

VARĖNA. Rugsėjo 5 dieną miesto Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišias aukojo net 13 kunigų, tarp jų ir Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Parapijos istorijoje kito tokio gausaus katalikų dvasininkų sambūrio net per didžiausius atlaidus neatmena niekas. Varėnos dekanas, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Valentinas Virvičius pasikvietė kurso draugus, Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 1991 metų laidos absolventus, paminėti savo kunigystės 15 metų sukaktį.

Paprastą darbo dieną, vidurdienį, į šv. Mišias susirinko daug tikinčiųjų ne tik iš Varėnos, bet ir iš kitų parapijų – Marcinkonių, Valkininkų. Kaip sakė sutiktos Barčių kaimo moterys, tikra nuodėmė būtų praleisti Eucharistijos šventimą kartu „su kunigais iš visos Lietuvos“. Tokia nepaprasta proga „Ąžuolo“, „Ryto“, „Šaltinėlio“ ir kitų mokyklų mokytojai bei vaikų darželių auklėtojai net sutrumpino pamokas ir užsiėmimus, kad vaikai galėtų dalyvauti šv. Mišiose. Pamokslą pasakė Kauno Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

1991 metais seminariją baigė ir buvo įšventinti 24 kunigai. Beveik visi (vienas mirė) sėkmingai darbuojasi pagal pašaukimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Štai kun. Viktoras Voronovičius 14 metų dirbo Maskvoje, dabar dirba Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčioje. Kun. Petras Šiurys tebeeina garbingas Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje vicerektoriaus pareigas. Būtent jis su pagalbininkais šiemet suorganizavo savo kurso draugų kelionę į šį amžinąjį miestą kunigystės 15-ųjų metinių proga. Kunigai Lionginas Virbalas ir Vytautas Sadauskas, vienuoliai jėzuitai, darbuojasi Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, tėvas Virginijus - Pranciškus Vaitkus, kapucinas, – Petrašiūnuose, Kaune. Daug kunigų eina dekanų, vicedekanų pareigas, užima kitokius vadovų postus.

Pasak klebono kun. V.Virvičiaus, jau 15 metų jo kurso draugus kunigus sieja glaudūs kunigiškai, broliški ryšiai, dėl to įsigalėjo tradicija kasmet visiems susitikti. Pernai susitikimas įvyko Garliavos parapijoje, šiemet viešnagės Romoje metu nuspręsta sueiti Varėnoje.

Kaip užsiminė kun. V.Virvičius, Varėna – parapijos bažnyčia, tikinčiųjų bendruomenė ir nuostabi gamta – svečiams paliko išties šviesų bei jaukų įspūdį.

Anelė RUDĖNAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija