Atnaujintas 2006 spalio 11 d.
Nr.76
(1476)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Patriotinio ugdymo gyvoji pamoka

Mokytoją Zigmą Tamakauską
sveikina moksleiviai

Rugsėjo 27 dienos popietę Kauno politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salę užpildė miesto mokyklinis jaunimas. Joje vyko Lietuvos krikščionių demokratų Kauno skyriaus Švietimo sekcijos ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo parengta patriotinio ugdymo pamoka „Pasiaukojimo Tėvynei pavyzdys“. Į ją atėjo miesto moksleiviai ateitininkai ir Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Pamoką vedė LKD Kauno skyriaus Švietimo sekcijos pirmininkas, LLKS štabo narys, istorijos mokytojas metodininkas Zigmas Tamakauskas. Jam talkino gal šį kartą neįprasti mokytojai svečiai – Seimo narys, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, miesto mero padėjėjas Kazimieras Kuzminskas, LPKT Sąjungos pirmininkas Antanas Lukša, LLK Sąjūdžio štabo viršininkas Vytautas Balsys, Didžiosios kovos apygardos vadas docentas Augustinas Švenčionis, rašytojas ir kompozitorius Antanas Paulavičius, Stasio Lozoraičio vidurinės mokyklos direktorė Klaudija Kovalenkina ir miesto moksleivių ateitininkų vadovė mokytoja Vida Zulonaitė.

Moksleiviai šiai pamokai, turėjusiai legendinio partizano Juozo Lukšos pasiaukojimo Tėvynei pavyzdžio įvaizdį, susijusį su jo gimimo 85-ųjų ir žūties 55-ųjų metinių sukaktimi, rengėsi jau iš anksto, apmąstę jo prasmingo gyvenimo kelią. Tai atsispindėjo moksleivių pasakytuose žodžiuose, ateitininkų parengtoje programėlėje. Rašytojas A.Paulavičius paskaitė savo herojinės poemos „Partizanas Daumantas“ ištraukų, Antanas Lukša susirinkusiesiems padainavo partizanišką dainą. Mokytojas Z.Tamakauskas, priminęs neseniai amžinajam poilsiui prie Kristaus Prisikėlimo bažnyčios sienos atgulusio prel. Mykolo Krupavičiaus testamentinius žodžius, – tebūnie tau pirmaisiais tėvas ir motina, bet virš jų tebūnie Tau Tavo tėvynė Lietuva, - apibendrindamas pamoką pasidžiaugė joje dalyvavusių mokinių bei atvykusių svečių aktyvumu, jų pasakytais reikšmingais žodžiais. Jis taip pat priminė, kad į nelygią kovą su sovietiniais okupantais stojo tūkstančiai mūsų geriausio jaunimo, prieškario lietuviškos tautinės mokyklos išugdyto patriotizmo dvasia. Toje kovoje žuvo per 25 tūkstančiai pasiaukojusių Tėvynei žmonių - partizanų, iš jų nemažai ir mokytojų. Pamokoje buvo prisimintas ne tik architektūros mokslus studijavusio Juozo Lukšos gyvenimas, bet ir kitų karžygių - partizanų vado Jono Žemaičio-Vytauto, Juozo Vitkaus– Kazimieraičio, Liongino Baliukevičiaus – Dzūko, Antano Baltūsio–Žvejo, poetės Dianos Glemžaitės, mokytojų partizanų – gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko – Vanago, Konstantino Bajerčiaus – Garibaldžio šviesios asmenybės, paaukojusios savo gyvybę Lietuvos išsaugojimui.

– Patriotizmo pavyzdžius turėtume įžvelgti ir dabarties sąžiningai atliekamų kasdienių darbų verpetuose, mokyklos bendruomenės kūrybiniame darbe, saugant kultūros klodus, kaupiant naujas žinias, plečiant akiratį, padedant artimui. Tegul mus visus jungia bei skatina kilniems darbams gerosios Motinos – Lietuvos – dvasia, – pabrėžė pamoką vedęs mokytojas Z.Tamakauskas.

Numatyta, kad tokio pobūdžio didelį pasisekimą turėjusi patriotinio ugdymo gyvoji pamoka per šiuos mokslo metus bus surengta ir „Saulės“ gimnazijos, „Ąžuolo“ katalikiškos, „Nemuno“ ir kai kurių kitų vidurinių mokyklų bendruomenėse.

Juozas AUKŠTAITIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija