Atnaujintas 2006 spalio 20 d.
Nr.79
(1479)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Lietuviškų giesmių skambesys Vokietijoje

Inesė RATNIKAITĖ

Šv. Cecilijos ansamblio nariai
Aidas Kalinčikas, Andrius Bartulis,
Lolita Girskienė, Diana Astrauskienė,
Rolanda Kalakauskienė, Jonė
Vaikasienė; Nepriklausomybės
Akto signataras Antanas Račas,
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis,
Vasario 16-osios gimnazijos
direktorius Andrius Šmitas

Šv. Cecilijos religinės sakralinės
muzikos ansamblio nariams malonu
buvo girdėti prof. Vytauto Landsbergio
įvertinimą – jis pagyrė turtingą meninę
programą, gerai atsiliepė apie
profesionalų kūrinių atlikimą

Šalia Šiaulių vyskupo
Eugenijaus Bartulio pasodinto
medelio garsių žmonių parke

Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblis senąsias kantičkines lietuvių giesmes populiarina tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. „Širdyje esame giesmių giedotojai“, – sako ansamblio vadovė Rolanda Kalakauskienė, tačiau, vykstant į svetimą šalį, pasižvalgoma ir lietuviškojo folkloro lobyne. Giesmės koncertų metu išradingai derinamos su liaudies dainomis, melodijomis, šokiais, žaidimais. Klausytojus ypač patraukia senieji muzikos instrumentai: daudytės, skudučiai, ragai, tekšlės, šiaudo birbynės. Praėjusių metų lapkritį ansamblis koncertavo Londone. Šiais metais vyko į Vokietiją.

Vokietijoje, barono Volfgango von Šteteno pilyje, buvo minima Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo Vokietijoje penkiolikos metų sukaktis. Kelmės miesto ir rajono savivaldybės atstovai, ruošdamiesi kelionei, sprendė, koks kolektyvas geriausiai pristatytų Lietuvos kultūrą. Tartasi su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Ganytojas pasiūlė Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblį. Ansamblio nariams tai buvo proga pasisvečiuoti Vokietijoje, susipažinti su šios šalies žmonėmis, kultūra, tradicijomis, pristatyti lietuviškąją kultūrą, dar kartą išbandyti savo jėgas.

Susitikimai, repeticijos, koncertai

Vizitas Vokietijoje truko šešias dienas. Rodydami kelionės programą, ansamblio nariai džiaugėsi sutiktais žmonėmis, kiekvieną dieną aplankytais, aprodytais vis kitais Vokietijos miestais; viešėta Bad Zalcungeno mieste, druskos gydyklose Vartburgo rajone, Kuncelzau apskrityje, Šteteno pilyje, Hutenfeldo apskrityje, Lyneno mieste. Kiekvieną vakarą vykę koncertai pareikalavo daug jėgų. Tačiau Šv. Cecilijos ansamblio nariai apie tai pasakoja su džiaugsmu.

Pagrindinis ir daugiausia jėgų pareikalavęs koncertas vyko barono von Šteteno pilyje minėjimo dieną. Repeticija vyko net kelias valandas. Folkloro vakare buvo pristatyti įvairūs instrumentai, instrumentiniai ir vokaliniai kūriniai, giesmės, liaudies šokiai, rateliai. „Labiausiai sužavėjome senosiomis giesmėmis“, – atviravo R.Kalakauskienė. Didžiavosi ir džiaugėsi ansamblio nariai suteikta galimybe giedoti šv. Mišių metu. Tiek vokiečiai, tiek lietuviai nuoširdžiai dėkojo už pamaldų metu skambėjusias lietuviškas giesmes, „palietusias sielas iki pat gelmių“. Lietuvos ambasadorius Vokietijoje pakvietė apsilankyti ir surengti koncertą Berlyne.

Pirmasis ir paskutinis koncertai, vykę Bad Zalcungene bei Lynene, turėjo ir svarbią socialinę funkciją. Vizitų metu Kelmės rajono administracijos atstovai susipažino su šių miestų administracijos nariais. Tikimasi užmegzti glaudžius šių miestų tarpusavio draugystės ryšius.

Vyskupą pasitiko giesme

Džiugiausias momentas, nuo kurio Šv. Cecilijos ansamblio nariai ir pradėjo savo pasakojimą apie kelionę, buvo vysk. E.Bartulio sutikimas. Būtent jis, muzikantų teigimu, jiems tapo pagrindiniu rugsėjo 2-osios akcentu. Visiems susėdus valgyti pietų, ansamblio nariai, apsirengę koncertiniais drabužiais, dar laukė. Išlipus ganytojui iš automobilio, užgiedojo „Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai...“, tuomet jau kartu grodami įėjo į salę. Visi iškilmingų pietų dalyviai sužinojo ir išgirdo, jog atvažiavo lietuvių vyskupas. „Smagu buvo matyti vyskupo šypseną“, – teigė ansambliečiai.

Ganytojo dėka neprailgo ir kelionė į Vasario 16-osios gimnazijos mokslo metų pradžios šventę. „Kartu su ganytoju kalbėjome rožinio paslaptis, – sakė ceciliečiai ir pridūrė: – Atvykus vyskupui, pasijutom įgavę sparnus“.

Šteteno pilyje žaliuoja garsių žmonių parkas. Šalia kiekvieno medžio parašomas sodintojo vardas. Medelį kartu su politikais pasodino ir Šiaulių vyskupas. Sodinant jį irgi skambėjo Šv. Cecilijos ansamblio melodijos, liaudies dainos. Vieną šveicarę sujaudino daina „Aš pasėjau ąžuolą“. „Ji net paprašė atsiųsti natas ir lietuviškus žodžius, kad šios dainos išmokytų šveicarus, kurie domisi Lietuva“, – dalijosi prisiminimais Lolita Girskienė.

Tarp lietuvių pasijuto lyg namuose

Rugsėjo 3-4 dienomis lietuvių delegacija kartu su Šiaulių vyskupu lankėsi lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje. Čia mokosi lietuvių ir vokiečių kilmės vaikai iš Vokietijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Šveicarijos, Lietuvos. Svečiavimasis gimnazijoje, ansamblio vadovės teigimu, labai skyrėsi nuo visų kitų kelionės dienų. Svarbiausia, buvo galima bendrauti lietuviškai.

Patys būdami mokytojai, ansamblio nariai domėjosi šios gimnazijos mokymo (ir mokymosi) sistema, programomis, mokymo priemonėmis, pedagogų bendravimu su moksleiviais. Čia taip pat pristatyta meninė programa, giedota šv. Mišių metu. Pastangos neliko neįvertintos. Gimnazijos direktorius pakvietė gruodžio mėnesį atvykti į Vokietijos bažnytinės muzikos festivalį, organizuojamą gretimame miestelyje.

Jaukumo, šilumos, artumo jausmas kilo ir gyvenant Lyneno miesto katalikų šeimose. Nors ir nemokėdami gerai kalbos, lietuviai maloniai pabendravo su priėmusių šeimų nariais, kalbėjosi apie tikėjimą, papročius, kultūrą.

Kelionėse daug pamatoma, patiriama įspūdžių, sužinoma. Jos padeda pabėgti nuo kasdienybės, atsipūsti nuo darbų. Tačiau Šv. Cecilijos religinės sakralinės muzikos ansamblio nariai labiausiai džiaugiasi tuo, kad kelionės dar labiau suvienija, padeda vienas kitą pažinti. Už šią kelionę sakralinės muzikos ansamblis dėkoja vysk. E.Bartuliui, Nepriklausomybės Akto signatarui Antanui Račui, Kelmės rajono merui Kostui Arvasevičiui, savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Paliuliui, o visiems bendrakeleiviams – už draugiškumą, nuoširdumą, palaikymą koncertų metu, gerus žodžius.

Nuotraukos iš asmeninio albumo

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija