Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

IŠtikimi priesaikai

Prie paminklo partizanų žūties
vietoje. Kairėje, šalia paminklo –
Julija Sadauskaitė-Levickienė

Rugsėjo 30-ąją prie naujai suremontuotos Šv. vysk. Stanislovo bažnyčios Višakio Rūdoje rinkosi žmonės – giminės, kaimynai ir kiti bendraminčiai paminėti Sutkų šeimos tragedijos, 1950 m. vasario 2 d. (per Grabnyčias) įvykusios bunkeryje. Už žuvusius partizanus šv. Mišias aukojo ir prasmingą pamokslą pasakė parapijos klebonas kun. Vidmantas Striokas.


Partizanų žūties vietoje kyla paminklai

Paminklinis kryžius Trakinių kaime
Broniaus Tvarkūno nuotrauka

Spalio 15 dieną jaukioje Kurklių Šv. Jurgio bažnyčioje monsinjoras Alfonsas Svarinskas aukojo šv.Mišias už 36 žuvusius partizanus. Pamokslo metų monsinjoras priminė, kad šie partizanai žuvo dėl Lietuvos laisvės, o ne dėl turtų bei postų. „Lietuva laisva, bet ar ji tikrai nepriklausoma?“ – klausė monsinjoras. Pasibaigus šv.Mišioms, būrys žmonių – jauni ir pagyvenę, pradinių klasių mokiniai nuvyko prie paminklinio kryžiaus, pastatyto Trakinių kaime žuvusiems partizanams atminti. Jis didingumu neprilygsta gelžbetoniniams stulpams, kuriuos stato Genocido centras, nors kaina abiejų vienoda.


Klebonas, dėstytojas ir prokuratorius

A†A mons. Algirdas Turčinskas (1926–1949–2006)

Mons. Algirdas Turčinskas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Spalio 21 dieną Kaune po sunkios ligos mirė monsinjoras Algirdas Turčinskas. Gimęs 1926 m. balandžio 4 d. Utenos apskrityje, Vidugirio kaime, girininko šeimoje, jis mokėsi Labanoro pradžios mokykloje, Anykščių progimnazijoje, vėliau – Utenos gimnazijoje. 1942 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1949 m. rugsėjo 25 d. ir kitų metų birželį paskirtas Kaišiadorių Katedros vikaru. Praėjus metams, kun. A.Turčinskas jau skiriamas Gegužinės parapijos klebonu, dar po pusantrų metų klebonauti perkeliamas į Punią. 1954 metų balandį paskirtas Daugų parapijos klebonu, šioje parapijoje išbuvo ištisus dvidešimt metų, uoliai tarnaudamas ir mylimas parapijiečių. Dirbdamas Dauguose drauge nuo 1959 metų ėjo ir Alytaus dekano pareigas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija