Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Partizanų žūties vietoje kyla paminklai

Paminklinis kryžius Trakinių kaime
Broniaus Tvarkūno nuotrauka

Spalio 15 dieną jaukioje Kurklių Šv. Jurgio bažnyčioje monsinjoras Alfonsas Svarinskas aukojo šv.Mišias už 36 žuvusius partizanus. Pamokslo metų monsinjoras priminė, kad šie partizanai žuvo dėl Lietuvos laisvės, o ne dėl turtų bei postų. „Lietuva laisva, bet ar ji tikrai nepriklausoma?“ – klausė monsinjoras. Pasibaigus šv.Mišioms, būrys žmonių – jauni ir pagyvenę, pradinių klasių mokiniai nuvyko prie paminklinio kryžiaus, pastatyto Trakinių kaime žuvusiems partizanams atminti. Jis didingumu neprilygsta gelžbetoniniams stulpams, kuriuos stato Genocido centras, nors kaina abiejų vienoda.

Paminklinio kryžiaus šventinimo ceremonijos organizatorė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo pirmininkė Prima Petrylienė savo įžanginėje kalboje supažindino mus su tų dienų įvykiais Trakinių kaime. 1945 m. birželio 27 d. rytą Aro būrio žvalgai pranešė, kad partizanai apsupti, išdavikai išdavė jų buvimo vietą. Būrio vadas Lietuvos kariuomenės puskarininkis Alfonsas Bagdonas-Aras įsakė pasirengti kautynėms. Jis nežinojo apie tikrąsias NKVD pajėgas ir jų išdėstymą. Partizanams traukiantis Virintos link, išėjus į plyną lauką, dalis Aro būrio kovotojų pateko į atvirą priešo kulkosvaidžių ugnį ir žuvo. Tie, kurie atsišaudydami pasitraukė, liko gyvi. NKVD kareiviai ir stribai mūšio metu sudegino visą Maskoliškių kaimo ir dvi Trakinių kaimo sodybas. Šioje nelygioje kovoje žuvo 33 partizanai, tarp jų – būrio vadas A.Bagdonas ir du jo broliai.

Mons. A.Svarinskas pašventino paminklinį kryžių, skirtą žuvusiems partizanams atminti. Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo pirmininkas J.Čeponis padėkojo tiems, kurie įamžina laisvės kovotojų atminimą, ir pakvietė pagerbti žuvusiuosius tylos minute. Virintos slėniu nuaidėjo jaunųjų šaulių salvės.

Profesorius A.Tyla savo kalboje teigė: „Jeigu Seime bei Vyriausybėje sėdės kagėbistų palikuonys bei prisiplakėliai svetimšaliai, Lietuvoje nebus tvarkos“. Atkurtosios Algimanto apygardos partizanų vadas J.Kadžionis savo kalboje akcentavo Judo darbus tiek Lietuvoje, tiek Maskvoje. Jis apgailestavo, kad Lietuvoje nėra nė vieno paminklo ryšininkams, kurie žuvo už Tėvynę, kentėjo Sibiro kalėjimuose bei tremtyje. Savo prisiminimais pasidalijo žuvusiojo Aro būrio vado sūnus Algimantas Bagdonas, kuris po partizanų mūšio su NKVD kareiviais ir stribais kartu motina buvo ištremtas į Permės sritį.

Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo pirmininkas J.Čeponis už nuopelnus tėvynei mons. A.Svarinskui įteikė Partizano žvaigždę. Monsinjoras – didis žmogus, mylintis Dievą, artimą ir Tėvynę.

Anykščių savivaldybės vicemeras S.Obelevičius padėkojo LPKTS Anykščių skyriaus nariams ir pirmininkei P.Petrylienei, kurios iniciatyva nuo 2000 metų pastatyta dvylika paminklinių kryžių Anykščių rajone, o jų statyba derinta su Algimanto apygardos vadu J.Kadžioniu.

Finansinę paramą skyrė Anykščių savivaldybė, o du paminklai pastatyti už skyriaus lėšas (iš nario mokesčio įnašų). Medinius kryžius išdrožė Bronius Tvarkūnas, prie paminklų statymo darbų prisidėjo V.Milaitis, A.Trumpa, E.Urbonas, P.Radzevičius, A.Daškevičius ir kiti.

Tarp pasisakymų skambėjo tremtinių ir partizanų dainos. Kurklių pagrindinės mokyklos, Anykščių A.Vienuolio gimnazijos ir Kurklių kraštotyros centro skaitovai prasmingais žodžiais, skambant muzikai, sugrąžino mus į tą šiurpų birželio 27-osios rytą Trakinių kaime.

Sudegintos Trakinių kaime tėvų sodybos (šiuo metu atstatytos) savininkė Marija Pilkaitė-Kalvaitienė kvietė visus būti tiesiakalbiais ir nebijoti įvardyti, kas yra kas. Būkime tvirti, kad joks priešas nepajėgtų pavergti Lietuvos.

Liudvika DANIELIENĖ

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija