Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Prisiminta dviejų mirusių Italijos kardinolų tarnystė Vatikane

Kardinolas
Dinas Monducis

Kardinolas Marijus
Frančeskas Pompeda

Ateinančiu mirusiųjų minėjimo, Vėlinių, liturginiu laikotarpiu taip pat bus prisimenami ir šiemet mirę aukščiausio rango Bažnyčios hierarchai, kardinolai, už kuriuos popiežius Benediktas XVI aukos gedulingas šv. Mišias lapkričio 4 dieną. Pastarosiomis dienomis į Amžinybę išėjo du žymūs italai kardinolai, tarnystę atlikę Vatikane, buvę artimi popiežių pagalbininkai.

Vienas iš jų – Popiežiaus namų prefektas emeritas kardinolas Dinas Monducis po ilgos ir sunkios ligos mirė spalio 13 dieną eidamas 85-uosius gyvenimo metus. Velionio artimiesiems pasiųstoje užuojautos telegramoje Šventasis Tėvas, reikšdamas savo liūdesį dėl netekties, kartu aukštai įvertino kardinolo D.Monducio pasiaukojamą ir dosnią tarnystę keturiems popiežiams. Dirbdamas Popiežiaus namų prefektu jis „ypač stropiai ir išmintingai organizavo kasdienes Popiežiaus audiencijas ir pastoracinius vizitus Italijoje“, pabrėžė Benediktas XVI. Jis meldė Viešpaties priimti į amžinąjį džiaugsmą ir ramybę „Šventojo Sosto ištikimą tarną“ kardinolą D.Monducį.

Gimęs 1922 m. balandžio 2 d. Italijos mieste Brigeloje, iš kurio yra kilę nemažai Bažnyčios hierarchų, kardinolas D.Monducis kunigystės šventimus gavo 1945-ųjų liepos 22 d. Apsigynęs kanonų teisės doktoratą Popiežiškajame Laterano universitete Romoje, jis aktyviai dalyvavo Katalikų akcijos veikloje, buvo darbininkų ir valstiečių kapelionas vadinamosiose „socialinėse misijose“ skatinant darbo žmonių pastoraciją atsakingų visuomeninių ir ekonominių permainų laikotarpiu.

Nuo 1959 metų dirbo Vatikane Popiežiaus namų prefektūros sekretoriumi. Popiežius Jonas Paulius II paskyrė jį vadovauti šiai prefektūrai, kartu 1987 m. sausio 6 d. konsekruodamas tituliniu Kapri vyskupu. Pagal užimtas pareigas jis organizavo 130 Popiežiaus vizitų Italijoje ir 268 vizitus į Romos vyskupijos parapijas. Dėl amžiaus 1998 metų vasarį pasitraukus iš Popiežiaus namų prefekto posto, atsidėkodamas už ištikimą tarnystę Jonas Paulius II 1998-ųjų vasario 21 d. konsistorijoje pakėlė jį kardinolu.

Kardinolo D.Monducio laidotuvių šv. Mišioms prie Šv. Petro bazilikos pagrindinio altoriaus spalio 16 dieną vadovavo popiežius Benediktas XVI, kuris ta proga pasakytoje homilijoje dar kartą iškėlė jo nuopelnus Bažnyčiai, kuriuos sąlygojo pirmiausia velionio Kardinolų kolegijos nario gilus tikėjimas.

Spalio 18 dieną po sunkios ligos mirė vienas žymiųjų Bažnyčios kanonų teisės ekspertų, buvęs Šventojo Sosto aukščiausių tribunolų – Apaštališkosios Signatūros ir Romos Rotos – vadovas 77 metų kardinolas Marijus Frančeskas Pompeda. Užuojautos telegramoje reikšdamas liūdesį dėl šios netekties ir prisimindamas velionio kardinolo nuveiktus darbus, popiežius Benediktas XVI pabrėžė jo „liudytą kunigišką uolumą ir ištikimybę Evangelijai“.

Kardinolas M.Pompeda gimė 1929 m. balandžio 18 d. Italijai priklausančios Sardinijos salos Ozierio vietovėje ir po teologijos studijų kunigystės šventimus gavęs 1951 m. gruodžio 23 d. Popiežiškajame Laterano universitete apsigynęs kanonų teisės doktoratą 1955 metais įsitraukė į Romos Rotos apeliacijų teismo darbus ir 1969-aisiais paskirtas jo teisėju (prelatu auditoriumi). Popiežius Jonas Paulius II 1993 metais paskyrė jį Romos Rotos dekanu, 1998-ųjų sausio 6 d. konsekravo Bizarsio tituliniu arkivyskupu. 1999 metais jis buvo paskirtas vadovauti Apaštališkosios Signatūros tribunolui ir 2001-ųjų vasario 21 d. konsistorijoje pakeltas kardinolu. Iš šio tribunolo prefekto posto atsistatydino 2004 metų gegužę.

Per savo daugiametę Bažnyčios teisininko tarnystę kardinolas M.Pompeda yra parašęs daugiau kaip 30 kanonų teisei skirtų straipsnių ir studijų, savo tyrimuose didelį dėmesį skirdamas santuokų anuliavimo kriterijams aiškinti bei išsiskyrusių ir naują civilinę santuoką sudariusių asmenų pastoracinei globai. Jis taip pat prisidėjo rengiant popiežiaus Jono Pauliaus II 1996 metų apaštališkąją konstituciją „Universi dominici gregis, kurioje aptariami teisiniai „sede vakate“ klausimai bei konklavos eiga. Kardinolas M.Pompeda dalyvavo 2005 m. balandžio 18-19 d. konklavoje, kurioje buvo išrinktas popiežius Benediktas XVI.

Šventasis Tėvas spalio 20 dieną vadovavo velionio kardinolo laidotuvių šv. Mišioms Vatikano bazilikoje.

Mirus kardinolams D.Monduciui ir M.Pompedai, šiuo metu Kardinolų kolegija turi 187 narius, iš kurių 115 yra jaunesni nei 80 metų amžiaus ir turi teisę dalyvauti konklavoje.

Mindaugas BUIKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija