Atnaujintas 2006 spalio 27 d.
Nr.81
(1481)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paminėjo kunigystės jubiliejų

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Mons. Jonas Gedvila

Spalio 18 dieną Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiojoje auloje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų formacijos susirinkimas.

Po susirinkimo kunigai rinkosi į Telšių vyskupijos Katedrą, kurioje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Tą dieną Telšių Katedroje savo 60–ąjį kunigystės jubiliejų šventė mons. Jonas Gedvila. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius, garbusis jubiliatas bei Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, Gargždų ir Telšių Katedros parapijų chorai, jiems vadovavo prof. Gediminas Purlys, vargonavo Gargždų parapijos vargonininkas Petras Katauskas, taip pat šv. Mišių metu grojo Klaipėdos karinių jūrų pajėgų orkestras, vadovaujamas kapelmeisterio Prano Memėno.

Pamokslą pasakė Telšių vyskupas J.Boruta. Gausiai į Katedrą susirinkusiems tikintiesiems, kunigams bei svečiams Telšių ganytojas priminė mons. jubil. J.Gedvilos nueitą gyvenimo kelią ir pristatė jo per 60 kunigavimo metų nuveiktus darbus. Mons. J.Gedvila gimė 1922 m. rugpjūčio 3 d. Maldenių kaime, Joniškio parapijoje. Mokėsi Tausūnų pradžios, Joniškio vidurinėje mokyklose, sunkiais Antrojo pasaulinio karo metais studijavo Telšių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas vyskupo Pranciškaus Ramanausko 1946 m. spalio 13 d. Vikaru dirbo Mažeikiuose, Plungėje, Klaipėdoje. Klebonu iki suėmimo ir tremties dirbo Klaipėdoje. 1953 m. kovo 5 d. areštuotas ir ištremtas į lagerį. Į Lietuvą grįžo 1956 metais. Nuo tada garbusis monsinjoras klebonu dirbo Adakave, Žygaičiuose, Šilutėje, Rietave, Tauragėje, Mažeikiuose. 1991 metais popiežiaus Jono Pauliaus II buvo pakeltas monsinjoru. Nuo 1991 m. rugsėjo 16 d. buvo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios klebonas ir Klaipėdos dekanas, nuo 2002 m. rugpjūčio 24 d. – Telšių kunigų seminarijos konfesarijus, dvasinis patarėjas ir Telšių Katedros rezidentas. Vysk. J.Boruta priminė, kad monsinjoras visada uoliai ir atsidavęs tarnavo ir tebetarnauja Dievui ir Bažnyčiai. Jo kunigiškosios tarnystės metai yra pavyzdys jaunajai kunigų kartai, kaip net ir įvairiuose sunkumuose bei išbandymuose galima tvirtai išsilaikyti tiesoje ir tikėjime. Baigdamas pamokslą Telšių ganytojas linkėjo jubiliatui ilgų ir darbingų gyvenimo metų ir toliau nuoširdžiai patarnaujant tikintiesiems.

Po iškilmingų šv. Mišių savo buvusį kapelioną sveikino Klaipėdos karinių jūrų pajėgų admirolo Kęstučio Macijausko, kuris daug prisidėjo prie šventės organizavimo, iniciatyva Klaipėdos karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestras ir atliko keletą kūrinių, skirtų jubiliatui pagerbti.

Visų vyskupijos kunigų vardu sveikinimo žodį tarė Telšių vyskupas J.Boruta, vyskupas emeritas A.Vaičius, kuris pasidalijo savo atsiminimais apie monsinjorą iš pirmųjų susitikimų seminarijoje, iš to meto, kai dirbo kartu Klaipėdoje ir vėlesnių laikų. Taip pat jubiliatą sveikino seminaristai, kunigai, tikintieji, linkėdami jam ilgų gyvenimo metų ir gausios Dievo palaimos atliekant nelengvas kunigiškas pareigas.

Telšiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija