Atnaujintas 2006 lapkričio 10 d.
Nr.84
(1484)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Mirė du Vilniaus kunigai

A†A kun. Vladyslav Mikulevič, SDB (1927-1956-2006)

 

Spalio 6 dieną Santariškių ligoninėje mirė Vilniaus Šv. Jono Bosko parapijos rezidentas kun. Vladyslav Mikulevič, SDB. Kun. V. Mikulevič gimė 1927 m. gruodžio 5 d. Vilniuje, Verkiuose. 1934 metais garsus Vilniaus prelatas Liubianiec, pasižymėjęs gerais darbais, padovanojo seserims – Švč. Mergelės Marijos Pagalbininkės Dukroms – mišku apaugusį žemės sklypą šalia Vilniaus. Ta vieta buvo pavadinta Laurais, pagerbiant seserų vyresniąją motiną Laurą Meozzi. Ten buvo įkurta 150 vaikų našlaičių prieglauda, darželis, taip pat privati bendrojo lavinimo mokykla. Tarp seserų auklėtinių buvo ir V.Mikulevič. Atėjus sovietų valdžiai, 119 berniukų, tarp jų ir Mikulevič, viena mergaitė ir keletas seserų iš Laurų išvyko į Lenkiją.

Atvykęs į Lenkiją Vladyslav 1946 metais pradėjo mokytis saleziečių gimnazijoje Maršalkuose. 1947-aisiais buvo priimtas į noviciatą Kopce, netoli Čenstakavos. 1953 metais Osvencime davė amžinuosius įžadus. 1956 m. birželio 29 d. įšventintas kunigu. Kaip kunigas salezietis, darbavosi daugelyje vietų. Dažnus darbo pakeitimus lėmė silpna sveikata.

1969 metais išvyko į Odesą ir bandė pradėti sielovadinį darbą. Ten nuo 1957-ųjų jau dirbo iš Vilniaus atvykęs kun. Tadeušas Hoppe. Deja, KGB pavertė niekais jo pastangas įsidarbinti: 1972 metais jis buvo prievarta atvežtas prie sienos ir paleistas į Lenkiją. Kurį laiką darbavosi Lenkijoje, o 1974 m. gegužės 24 d. išvyko į Romą, paskui pasiekė Belgiją, vėliau – Zairą. 1985 metais keletą mėnesių studijavo Romos saleziečių universitete. Patekęs į autoavariją, turėjo išvykti gydytis į Belgiją, o iš ten 1987-ųjų balandį grįžo į Vilnių. Savo misijų veiklą kunigas Vladyslav aprašė knygoje „Nuo Vilijos į Kongą“.

Kun. Vladyslav Mikulevič, SDB, palaidotas spalio 9 dieną Vilniaus Šv. Kryžiaus parapijos kapinėse.

 

A†A kun. prof. dr. Pranas Vaičekonis (1928-1953-2006)

Kun. prof. dr. Pranas Vaičekonis

Spalio 14 dieną po ilgos ir sunkios ligos mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas emeritas, Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos rezidentas, jubiliatas, prof., bažn. t. dr. Pranas Vaičekonis.

Kun. P.Vaičekonis gimė 1928 m. sausio 1 d. Pasvalio r., Skrebotiškio parapijos Tetervinų kaime, neturtingų mažažemių ūkininkų šeimoje. Mokėsi Šunkiškių ir Pasvalio pradžios mokyklose, Pasvalio ir Kauno pirmojoje gimnazijose. 1948 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1952 m. rugsėjo 21 d. šešiolika diakonų, tarp jų ir Pranas Vaičekonis, vysk. Kazimiero Paltaroko buvo įšventinti kunigais.

Baigęs seminariją, skiriamas Varėnos parapijos administratoriumi, 1956 metais – Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru, 1959 metais – Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru, 1962 metais – Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies parapijos (Dievo Apvaizdos bažnyčia) administratoriumi. 1967 metais išleistas studijuoti teologiją į Romą. 1972-aisiais baigė Šv. Tomo Akviniečio popiežiškųjų studijų universitetą, įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį.

Grįžęs į Vilniaus arkivyskupiją, buvo paskirtas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos klebonu, įtrauktas į Vilniaus arkivyskupijos tribunolo darbą, ėmė dėstyti Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1982 m. sausio 14 d. Kauno kunigų seminarijos Teologijos fakultetas, remdamasis Teologijos fakulteto statutu bei Lietuvos ordinarų nutarimu, kun. dr. P. Vaičekoniui suteikė profesoriaus mokslinį laipsnį. 1982 m. birželio ll d. jis buvo paskirtas Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1995 metais pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete, buvo vienintelis Lietuvoje kunigas, tapęs Lietuvos mokslų akademijos nariu. 2000 metais, ištikus miokardo infarktui, atleidžiamas iš Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebono pareigų ir paskiriamas Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios rezidentu. Tapęs rezidentu, toliau uoliai ir ištikimai vykdė kunigystės tarnybą.

Kun. jubil. prof. habil. dr. Prano Vaičekonio palaikai buvo pašarvoti Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo bažnyčios kriptoje, vėliau perkelti į bažnyčią. Šv. Mišių aukai spalio 16 dieną vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo jo pagalbininkas vysk. Juozas Tunaitis ir daugiau kaip 80 kunigų. Dalyvavo didelė tikinčiųjų minia. Palaidotas Vilniaus Jeruzalės kapinėse, greta kitų ten palaidotų Vilniaus kunigų.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija