Atnaujintas 2006 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1486)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Visą spalį su rožinio malda…

Šilalės parapijos tikinčiuosius aplankė nuostabi Dievo palaima: spalio 1 dieną Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyko tituliniai šio šventojo atlaidai, o kartu ir Mariologinis kongresas. Jame dalyvavo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, SJ. Kadangi spalio mėnuo skirtas rožinio maldai, tai, pasibaigus kongresui, rožinio mėnesį Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje pradėjo pats vysk. dr. J.Boruta. Šilalės tikintieji visą spalį uoliai kalbėjo rožinį, skirdami jį įvairioms intencijoms. Kartu buvo atiduodama pagarba ir Dievo Motinos sužadėtiniui šv. Juozapui.

Šilališkiai šiemet itin aktyviai įsitraukė į rožinio maldą dar ir todėl, kad parapijos klebonas dekanas kunigas Stasys Toleikis, dar prieš prasidedant spalio mėnesiui, savo sekmadieniniuose pamoksluose nuolat primindavo, kokia svarbi ir galinga žmonijos išganymui yra rožinio malda. Be to, nemaža dalis šilališkių skaito katalikišką laikraštį „XXI amžius“ ir žurnalą „Artuma“. Juose irgi buvo rašoma apie rožinio maldos svarbą bei reikšmę. Spalio mėnesio „Artumoje“ išspausdintas išsamus Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko straipsnis apie patį galingiausią ginklą Žemėje – rožinio maldą. Kadangi žemaičiai dar tebeprisimena kurį laiką Telšių vyskupijoje vyskupu augziliaru dirbusį J.Kaunecką, todėl šį jo straipsnį mielai skaitė ir giliai priėmė į savo širdį.

Kas vakarą, po šv. Mišių, pasigirdus Šilalės bažnyčios jaunimo choro, vadovaujamo Arvydo Ekčio, giesmei „Su galinga rožančiaus malda“, prie altoriaus drauge su tikinčiaisiais nuoširdžiai rožinio maldai suklupdavo visi trys Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigai: klebonas dekanas kun. S.Toleikis, kunigai vikarai Mindaugas Alekna ir Sigitas Valauskis. Kalbėti rožinio ateidavo ir miesto mokyklų skautai, ateitininkai. Neretą vakarą į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose, o po jų – kalbėti rožinio susirinkdavo tikinčiųjų beveik tiek pat, kiek sekmadieniais susirenka į Sumą. Daugelis sako, jog tam paskatino gražiai Šilalėje praėjęs Mariologinis kongresas ir pirmoji spalio mėnesio rožinio malda, sukalbėta kartu su vyskupu.

Sekmadieniais rožinis buvo kalbamas prieš Sumą. Jį su tikinčiaisiais daugiausia kalbėjo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija