Atnaujintas 2006 lapkričio 17 d.
Nr.86
(1486)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Gyvi savo tautiškumu

Žolinės atlaidų vainikas

Spalio 4 dieną Prienų rajono tikybos mokytojai, vadovaujami Balbieriškio parapijos klebono garbės kanauninko Roberto Bruzgos, išsirengė aplankyti Lenkijoje esančių Punsko bei Seinų lietuviškų parapijų.

Per visą kelionę ekskursantus lydėjo puiki nuotaika, noras kuo geriau pažinti tautiečių Lenkijoje papročius, socialines bei kultūrines problemas.

Atvažiavome į Seinus. Juose – 6000 gyventojų, iš jų 1500 lietuvių. Mus maloniai sutiko Vysk. A.Baranausko bazilikos vikaras kun. Vytautas Vaina. Jis papasakojo, kad XVI amžiuje, Žygimanto Augusto laikais, čia veikę dominikonai visaip stengėsi populiarinti Seinus: rengė atlaidus, statė mūrinius pastatus. 1616-1632 metais pastatė mūrinę Švč. Mergelės Marijos, Šv. Jurgio ir Šv. Jackaus bažnyčią, kurioje yra stebuklingoji Dievo Motinos statula, puikus XV amžiaus meno kūrinys, pargabentas iš Prūsijos 1519 metais. Ji saugoma koplyčioje, kuri atidaroma vieną kartą per metus.


Visą spalį su rožinio malda…

Šilalės parapijos tikinčiuosius aplankė nuostabi Dievo palaima: spalio 1 dieną Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyko tituliniai šio šventojo atlaidai, o kartu ir Mariologinis kongresas. Jame dalyvavo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, SJ. Kadangi spalio mėnuo skirtas rožinio maldai, tai, pasibaigus kongresui, rožinio mėnesį Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje pradėjo pats vysk. dr. J.Boruta. Šilalės tikintieji visą spalį uoliai kalbėjo rožinį, skirdami jį įvairioms intencijoms. Kartu buvo atiduodama pagarba ir Dievo Motinos sužadėtiniui šv. Juozapui.


Motinos mirtis sutaikė vaikus

Kiek dabar yra šeimų, kurių ir šeimomis nepavadinsi. Brolis brolio nenori pažinti, sesuo seseriai pavydi, linki, kad tik jai nesisektų, kad būtų nelaiminga.

Vaikai pamiršta tėvus, bet tėvai nuolat galvoja apie juos. Vadinasi, padaryta kažkokia auklėjimo klaida. Tėvai dažnai lepina, tenkina jų norus, kol tik pajėgia. Užauga vaikai ir išskrenda iš gimtojo lizdo. Tėvai lieka vieni, gyvena prisiminimais, kaip buvo gerai, kol vaikai maži dar lakstė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija