Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ar KGB galėjo padaryti moralinę ir materialinę žalą?

Algirdas ENDRIUKAITIS

Kaip nustatyta 2004 m. vasario 4 d. įsiteisėjusiu Kauno apygardos teismo nuosprendžiu, KGB agentė M.Žukaitienė 1953 m. sausio 2 d. už 2000 rublių čekistams parodė Šakių rajono Žalgirio miške esantį partizanų Antano ir Jono Aštrauskų bunkerį. Partizanų apsupimo ir nužudymo operacijoje aktyviai dalyvavo ir KGB leitenantas V.Vasiliauskas. Teismas minėtus asmenis pripažino kaltais genocidiniais nusikaltimais ir nuteisė, nors nuo bausmės atleido.


1955 metų streikas Vorkutos 40-ojoje šachtoje

Edvardas Svilainis

Sibiro akmenys ir plika žemė

1954 metais Intoje, jau po tunelio kasimo bandant pabėgti iš pirmosios šachtos, po tardymų ir t.t., nesugebėję sudaryti bylos, mane, Edvardą Svilainį-Dulkę, ir Joną Valaitį-Viesulą iš kalėjimo atvežė į 2-ąjį lagerį. Drauge su mumis buvo gabenama grupė įtariamųjų: Balys Sadauskas-Naras, Juozas Kliučinskas, Juozas Eidukevičius-Dzūkas bei kiti. Vienas iš tunelį kasusiųjų – Algis Šidlauskas – buvo paliktas Intos 1-ajame lageryje. Tad 1954 metų pabaigoje atsidūrėme Vorkutoje. Patekome į vagių lagerio „peresylką“. Vagys zonoje gyveno laisvai, o visi kiti – spygliuota viela aptvertuose barakuose. Praėjus porai savaičių, buvome išvežti į darbo lagerius.


Ugdys tautinį samoningumą

Išėjo naujas „Į Laisvę“ numeris

Kazys BLAŽEVIČIUS

Neseniai iš spaudos išėjo naujas (Nr. 154 (191), liepos-rugsėjo mėn.) istorinio žurnalo „Į laisvę“ numeris. Redaktoriaus žodyje žurnalo redaktorius Vidmantas Vitkauskas informuoja, jog Lietuvos Fronto bičiulių (LFB) tarybos sprendimu žurnalas bus leidžiamas ne 2000, bet 3000 egzempliorių tiražu. Jis rašo: „(...) savo kelią pradėjęs prieš penkis dešimtmečius žurnalas Į Laisvę ir šiandien nuosekliai vykdo savo leidėjų bei pirmtakų nubrėžtą gairę – ugdo tautinį sąmoningumą ir krikščionišką moralę, puoselėja demokratijos idėjas ir rezistencinį paveldą. Todėl džiaugiamės, kad žurnalas nuo šiol apims dar didesnį skaitytojų ratą ir sudarys sąlygas visuomenei (...) ne tik plačiau susipažinti su Lietuvių Fronto, organizacijų veikla, bet ir paskatins visus aktyviau domėtis Lietuvos ir užsienio lietuvių rezistencine praeitimi. (...)“ .


Vengrų kraujas 1956 metais pralietas ne veltui

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Kaip jau buvo paskelbta, lapkričio 3 dieną Lietuvos ir Vengrijos bičiulių kultūros draugija, Vengrijos ambasada, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija Lietuvos nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje surengė mokslinę konferenciją, skirtą Vengrijos revoliucijos ir jos atgarsių Lietuvoje 50-osioms metinėms paminėti. Tai baigiamasis šio ciklo renginys, pradėtas Vengrijos ir Lietuvos himnais, paįvairintas archyvinių nuotraukų parodomis. Į renginį atvyko Vengrijos ambasadorius Lietuvoje Juhasz Sandor. Pasiklausius pagrindinių pranešėjų – dr. Kahler Frigyes, Vengrijos Vespremo apskrities Teisėjų kolegijos pirmininko, profesorių Vytauto Landsbergio, Onos Voverienės, Vandos Zaborskaitės ir didelio būrio pasisakančiųjų, išsirutuliojo trys konferencijos potemės. Buvo sudėlioti svarbiausi 1956 metų Vengrijos revoliucijos akcentai, atsakyta į klausimą, kodėl lietuviai, patys būdami dar labiau prispausti okupanto diktatūros, taip jautriai tuomet palaikė vengrus, ir pabrėžta, jog vengrų kraujas 1956 metais pralietas ne veltui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija