Atnaujintas 2006 lapkričio 22 d.
Nr.87
(1487)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kova dėl Lietuvos dar nesibaigė

Lietuvos kariuomenės šventės dieną sveikinu visus Tėvynės patriotus, generolus, karininkus, puskarininkius ir karius, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, partizanus, politinius kalinius, tremtinius ir visus, kurie davė duonos ir leido kovotojams savo sodybose išsikasti bunkerius, nors gerai žinojo, kad visa baigsis tragiška žūtimi arba geriausiu atveju – kelione į Sibirą gyvuliniuose vagonuose.

Sveikinu ir visus, šios šventės proga apdovanotus Vyčio kryžiaus ar kitais Lietuvos ordinais bei medaliais.

Sveikinu ir jus, Vytautai Kazimierai Jurevičiau, Vyčio kryžiaus ordininke, nes jūsų kelias į apdovanojimą buvo ilgas ir skausmingas.

Sveikinu ir meldžiu Viešpatį Dievą visiems gausių malonių ir globos, geros sveikatos ir ilgų šviesesnių dienų!

Mūsų tėvynė ir vėl išgyvena skaudžius išbandymus. Kasdien vis aiškiau matome, kad kai kurie ne tik svajoja, bet ir daro viską, kad artimiausioje ateityje Lietuvą išduotų Maskvai. Jau eina šešiolikti laisvės metai, o ant Žaliojo tilto tebestovi bolševikų pastatytos statulos, aikštėje – išdaviko Petro Cvirkos paminklas. Grūto parkas reklamuoja kruviniausios okupacijos veikėjus. Kuo nuplaus savo gėdą tie, kurie leido sukurti šį plėšriųjų žvėrių parką? Tėvynės priešai laisvoje Lietuvoje ją naikina ir fiziškai, ir dvasiškai.

Todėl kviečiu visus patriotus stoti į kovą su visais Lietuvos vidaus ir užsienio priešais. Kovoti visomis civilizuotomis priemonėmis! Kovoti su blogiu – šventa kiekvieno lietuvio ir kataliko pareiga. Tik bendromis pastangomis, nuoširdžiu ir sunkiu darbu mes sukursime naują, laisvą, demokratinę, žydinčią ir šventą Lietuvą. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugą atiduoti (Jn 15,13).

Dievas dar tars savo žodį! Ir įvertins visas aukas, sudėtas ant Tėvynės laisvės aukuro. Tars savo žodį ir tiems, kurie išdavė ir išduoda Lietuvą, žudė ir žudo tėvynę. Susipraskite ir darykite atgailą!

Daug tyro ir šventinio džiaugsmo! Broliai ir sesės, drąsos ir ryžto!

Mons. Alfonsas SVARINSKAS,
Vyčio kryžiaus ordino kavalierių draugijos pirmininkas

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija