Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Šakių dekanato muziejus pažymėjo įkūrimo sukaktis

Šakių dekanato muziejaus
ekspozicijos dalis
Gedimino JOKŪBAIČIO nuotrauka

Lapkričio 18 dieną paminėjome Šakių dekanato muziejaus įkūrimo penkmetį. Tai oficiali šio muziejaus atidarymo data, o praktinei jo veikla jau vyksta visą dešimtmetį.

Muziejus buvo įkurtas tuo metu buvusio Šakių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Deimanto Brogio iniciatyva ir rūpesčiu. Nesant kitų patalpų, muziejus buvo įkurdintas Šakių parapijos namų mansardoje, paprasčiau tariant, palėpėje. Kiauras stogas, stogo šlaitinis nuolaidumas reikalavo nemažai sumanumo įkuriant ekspozicijas, bet viskas buvo išspręsta, ir viskas atrodė visai neblogai. Muziejus jau nuo 1996 metų tapo lankomas, čia kai kurių mokyklų katechetės jame pamokas vesdavo mokiniams.

Atidarymo metu muziejuje buvo sukaupta apie tūkstantį eksponatų. Per praėjusį penkmetį eksponatų skaičius pagausėjo. Šiuo metu jų jau priskaičiuojame beveik penkis tūkstančius. Vertingiausi eksponatai yra liturginiai drabužiai ir reikmenys, kurių turime per tris šimtus; devocionalijos, jų yra apie šimtą; maldų knygos ir giesmynai – 77; keletas Mišiolų. Turime ir bibliotekėlę, kurioje, be kitų knygų, yra apie 500 religinio turinio. Fotonuotraukose užfiksuota ne tik atmintis, bet ir vaizdai, žmonės, – jų turime pusketvirto šimto, be išdėstytų ekspozicijoje.

Dabartinis parapijos klebonas vicedekanas kun. Sigitas Matusevičius rado galimybę muziejų perkelti į geresnes patalpas, arčiau bažnyčios ir klebonijos (muziejus įkurdintas klebonijos kieme, virš garažų. Įėjimas – nuo bažnyčios pusės). Dabar muziejaus ekspozicija išdėstyta trijuose kambariuose. Žinoma, labai išsiplėsti negalime, bet džiaugiamės tuo, ką turime.

Praeitą muziejaus egzistavimo laikotarpį ekspoziciją apžiūrėjo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupai emeritai Juozas Žemaitis ir Juozas Preikšas, dauguma Šakių dekanato ir kaimyninių parapijų kunigų, taip pat svečiai iš užsienio. Iš viso muziejų aplankė daugiau kaip penki tūkstančiai lankytojų.

Apie muziejaus reikalingumą ir veiklą kalba įrašai lankytojų knygoje. Štai vilniečio Romualdo Pavalkio įrašytos mintys: „Jūs dirbate didelį, reikalingą darbą, kaupiant ir išsaugant ateinančioms kartoms šį dvasinį palikimą...“; „Dėkojame, kad esate. Jūs labai mums reikalingi“ – tai grupės bibliotekininkų įrašas; Jurbarko dekanato Jaunimo centro atstovai, be gražių palinkėjimų, užrašė „...Apsilankymas tokiame muziejuje – gera proga susikaupti, pažvelgti į sielos gelmes“ ir t.t.

Kad fonduose turima medžiaga būtų žinoma žmonėms, yra ruošiami laikini stendai, kurie iškabinami Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, tam tikslui įrengtoje specialioje vitrinoje. Stenduose yra pažymimi dvasininkų žymesni jubiliejai, vyskupijos, dekanato ir parapijos katalikiškos krypties renginiai, kitos atmintinos datos ar žmonės. Šiuo metu bažnyčioje eksponuojamas stendas „Romos popiežiai nuo šv. Petro iki šių dienų“.

Ieškome galimybių veiklai gyvinti. Tuo tikslu sudaromos sąlygos parapijiečiams susirinkti į muziejaus salę, prisiminti mirusius artimuosius, pasimelsti už juos. Yra speciali vitrina, skirta Marijos legionui. Šioje patalpoje nuolat renkasi ir Marijos legiono prezidiumas į savaitinius savo susirinkimus. Ateityje šioje patalpoje įrengsime skaityklą. Kiekvienas spaudos ar literatūros mėgėjas galės atėjęs į muziejų paskaityti religinę spaudą, knygą, taip pat pavartyti prieškario metais ar užsienyje spausdintus lietuviškus žurnalus, kitus leidinius.

Mokyklų katechetes kviečiame į muziejų vesti tikybos pamokas. Tokioje sakralioje aplinkoje ir įtaiga būtų veiksmingesnė. Įdomu būtų ir kitų klasių mokiniams susipažinti su religijos paveldu dekanate ir religijos istorija. Ypač skatinti reikėtų pradinių klasių mokytojus, nes jų auklėtinių dvasiniai jausmai dar tik formuojasi. Padėkime jiems pažinti dvasines vertybes.

Nors muziejus veikia savanoriškumo pagrindais, bet darbas čia vyksta kasdien, nuo 8.30 iki 14.00 val., išskyrus trečiadienį (nedarbo diena). Sekmadienį – nuo 13 iki 14 val. norintiems pasikeisti knygas.

Dėkingi esame visiems, kurie dovanoja muziejui religinio turinio ar dvasinės paskirties daiktus. Tuo padedate mums ne tik turtindami muziejaus ekspozicijas ir gausindami fondus, bet kartu ir gilindami dekanato istorijos pažintinę vertę.

Bronė SAKALAUSKIENĖ,
muziejininkė

Šakiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija