Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Su giesme žengiantys...

Kun. Saulius STUMBRA

Šv. Mišios seminarijos koplyčioje

Vargonininkų chorui groja
ir diriguoja kompozitorius

Gediminas Purlys

Artėjant Šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos globėjos, šventei, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje lapkričio 20 dieną rinkosi vyskupijos vargonininkai – Šv. Cecilijos draugijos nariai.

Susirinkę į visuotinį susirinkimą paminėti jau trečių atkurtos Šv. Cecilijos bažnytinės muzikos draugijos metinių, vargonininkai pirmiausia dalyvavo atviroje chorinio meistriškumo pamokoje, kurią vedė Klaipėdos universiteto profesorius, kompozitorius Gediminas Purlys. Paskaitos metu repetuotos giesmės, mišių dalys, profesorius dalijosi savo ilgamete chorvedžio, dirigento patirtimi.

Vidurdienį muzikai rinkosi į seminarijos koplyčią šv. Mišių aukai. Eucharistijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, koncelebravo prelatas dr. Juozas Šiurys, Šv. Cecilijos draugijos pirmininkas kan. Egidijus Zulcas ir dvasios tėvas kun. mgr. Saulius Stumbra, kartu meldėsi vyskupijos kurijos sekretoriai – diakonai Karolis Petravičius ir Ramūnas Norkus. Ganytojas įžangos žodyje džiaugėsi susirinkusiais vargonininkais, linkėjo, kad jų vadovaujami bažnyčių chorai giedotų taip, kaip tiki, kad giesmė būtų graži tikėjimo išraiška. Homilijoje vyskupas kvietė visus melsti Viešpatį, kad mūsų širdys bei ausys, o ne tik akys būtų atviros priimti Viešpaties Žodį. Vargonininkų ir bažnyčių chorų uždavinys ir misija – ne tik profesionaliai atlikti muziką, bet ir perteikti tikėjimą, liudyti jį. Vyskupas prisiminė, jog senieji inteligentai, sovietinės okupacijos metais girdėdami sakralinę muziką, atliekamą pasaulietinių chorų, su nuoskauda sakydavo, kad ne taip ji skamba bažnyčioje, kur tas pats kūrinys atliekamas širdimi ir tikint. Ganytojas visiems vargonininkams ir jų vadovaujamiems chorams linkėjo pasiekti tokias aukštumas, kad giedama giesmė būtų tikėjimo liudijimas. Baigiantis šv. Mišių aukai nuskambėjo darni giesmė, šlovinanti šv. Ceciliją.

Susitikime su vyskupijos vargonininkais Telšių vyskupas džiaugėsi, kad bažnytiniai chorai kasmet gražiai dalyvauja didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, kad giesmėmis džiugino Švėkšnoje vykusiame Eucharistiniame kongrese, Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo vainikavimo iškilmėse. Ganytojas, norėdamas artimiau susipažinti su vargonininkais, kvietė juos prisistatyti, pasidalyti problemomis, atsakė į rūpimus klausimus, galiausiai palinkėjo sėkmės sunkiame, bet labai kilniame darbe.

Atsisveikinę su vyskupu, vargonininkai sprendė draugijos reikalus. Pirmininkas kan. E.Zulcas pristatė atkurtos Šv. Cecilijos draugijos veiklą per trejus metus. Jis džiaugėsi, jog draugija gyvuoja, bet apgailestavo, kad ne visi vyskupijos vargonininkai noriai įsitraukia į veiklą ir dalyvauja tobulinimosi kursuose. Sakė tikįs, kad toliau darbuojantis pavyks išspręsti natų leidybos, interneto svetainės kūrimo klausimus, kartu pasiūlė susiburti visiems Lietuvos Šv. Cecilijos draugijos nariams. Draugijos dvasios tėvas kun. S.Stumbra, remdamasis Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos dokumentais, kvietė vargonininkus laikytis liturginių nuorodų, pasiūlė rinktis periodiškai į ugdymo kursus. Buvo tartasi, kaip organizuoti giesmių šventę jaunimui, vykstančią kasmet Kretingoje, pristatytas naujojo liturginio giesmyno projektas, aptarti kiti klausimai.

Šventė – susirinkimas baigėsi pabendravimu prie kavos puodelio. Vyravo graži, darbinga, draugiška nuotaika. Susirinkę kolegos keitėsi idėjomis, natomis, dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi galimybe pabūti kartu.

Baigiantis šventėms norisi tikėtis, jog su giesme žengiantys per gyvenimą žmonės bus atviri Viešpaties Žodžiui, bus apaštalais bažnytiniuose kolektyvuose, parapijų bendruomenėse ir padės tiek choristų, tiek visų tikinčiųjų širdis pakylėti, atverti tikėjimui.

Telšiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija