Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Paminėjo pirmąjį Telšių vyskupą

Vysk. Justino Staugaičio 140-osios gimimo metinės

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Pirmasis Telšių
vyskupas Justinas Staugaitis

 

Lapkričio 14 dieną Telšių Katedroje buvo paminėtos pirmojo Telšių vyskupo ir 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro Justino Staugaičio (1866-1943) 140-osios gimimo metinės. Per vyskupo gimtadienį Telšių Katedroje 12 val. vyko šv. Mišios, kurių metu buvo meldžiamasi už pirmąjį Telšių vyskupą bei kitus jau amžinybėn iškeliavusius šios vyskupijos ganytojus, taip pat maldoje buvo prisimenami ir mirę Telšių vyskupijos prelatai, kanauninkai, kunigai. Šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, SJ, šv. Mišias koncelebravo Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius, Telšių Katedros kapitulos kanauninkai, prelatai. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė bei klierikai ir gausus būrys tikinčiųjų, giedojo Palangos parapijos didysis Sumos choras.

Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas visiems susirinkusiesiems priminė pirmojo Telšių vyskupo gyvenimo kelią.

Vyskupas J.Boruta, SJ, sakė, jog pirmasis Telšių ganytojas J.Staugaitis visą savo gyvenimą pasižymėjo dideliu uolumu ir atsidavimu ištikimai tarnaudamas Dievui, Bažnyčiai ir Tėvynei. Be to, jis iš viso išleido septyniolika knygų ir parašė daugiau kaip 350 straipsnių. Būdamas Telšių vyskupijos vadovu J. Staugaitis Telšiuose 1934-1935 m. parašė trijų tomų romaną „Tiesiu keliu“. Vyskupiją jis valdė nuo 1926 iki 1943 metų. 1927 metais įkūrė Telšių kunigų seminariją. Vysk. J.Staugaitis mirė 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose. Paskutiniai jo ištarti žodžiai: „Dieve, saugok Lietuvą...“.

Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Telšių Katedros kapitulos kanauninkas, Akmenės dekanato dekanas ir Akmenės parapijos klebonas Egidijus Zulcas. Kanauninkas sakė, jog lapkričio mėnesį visą oktavą meldžiamasi už mirusiuosius, prašant jiems amžinos ramybės ir džiaugsmo Viešpaties artumoje. Susirinkę į šią Katedrą maldoje prisimename mirusius vyskupus, prelatus, kanauninkus, kunigus. Kiekvienas kunigas savo gyvenimu ir darbu parapijoje turi padėti žmonėms rasti atsakymą į nuolat iškylančius klausimus: kam gyvename šioje žemėje, koks mūsų gyvenimo tikslas bei prasmė? Kiekvienas kunigas yra tarsi kelrodis, nukreipiantis į amžinybę ir savo pavyzdžiu parodantis tikrąsias vertybes bei gyvenimo prasmę ir tikslą. „Šiandien tiems vyskupams ir kunigams, kurie skelbė tarp tikinčiųjų amžinybės žinią ir yra palikę šitą žemę, prašome amžinojo džiaugsmo“.

Šv. Mišių pabaigoje į visus šv. Mišių dalyvius kreipėsi Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius, kuris pasidalijo savo prisiminimais apie jau amžinybėn iškeliavusius Telšių vyskupijos vyskupus, prelatus ir kanauninkus.

Po šv. Mišių prie Telšių Katedros požemyje besiilsinčių vyskupo Justino Staugaičio palaikų buvo meldžiamasi už pirmąjį Telšių vyskupijos ganytoją, prašant jam amžinojo džiaugsmo ir ramybės Viešpaties artumoje.

Telšiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija